Talált 3794 Eredmények: koji

 • Znam tvoju nevolju i siromaštvo - ali ti si bogat! - i pogrde od onih koji se nazivaju Židovima, a nisu, nego su sinagoga Sotonina. (Otkrivenje 2, 9)

 • Tako i ti imaš takvih koji drže nauk nikolaitski. (Otkrivenje 2, 15)

 • "Tko ima uho, nek posluša što Duh govori crkvama! Pobjedniku æu dati mane sakrivene i bijel æu mu kamen dati, a na kamenu napisano ime novo koje nitko ne zna doli onaj koji ga prima." (Otkrivenje 2, 17)

 • i djecu æu joj smræu pobiti. I znat æe sve crkve: Ja sam Onaj koji istražuje bubrege i srca - i dat æu vam svakomu po djelima. (Otkrivenje 2, 23)

 • Vama pak velim - vama drugim u Tijatiri koji ne drže ovog nauka te ne upoznaše takozvanih dubina sotonskih: Ne stavljam na vas drugoga bremena (Otkrivenje 2, 24)

 • I anðelu Crkve u Sardu napiši: "Ovo govori Onaj koji ima sedam duhova Božjih i sedam zvijezda: Znam tvoja djela: imaš ime da živiš, a mrtav si. (Otkrivenje 3, 1)

 • Budan budi i utvrdi ostatak koji tek što ne umre. Doista, ne naðoh da su ti djela pred Bogom mojim savršena. (Otkrivenje 3, 2)

 • Spomeni se dakle: kako si primio Rijeè i poslušao, tako je i èuvaj - i obrati se. Ne budeš li dakle budan, doæi æu kao tat, a neæeš znati u koji æu èas doæi na te. (Otkrivenje 3, 3)

 • I anðelu Crkve u Filadelfiji napiši: "Ovo govori Sveti, Istiniti, Onaj koji ima kljuè Davidov i kad otvori, nitko neæe zatvoriti; kad zatvori, nitko neæe otvoriti: (Otkrivenje 3, 7)

 • Evo, dovest æu neke iz sinagoge Sotonine - koji sebe zovu Židovi, a nisu, nego lažu - evo, prisilit æu ih da doðu da ti se do nogu poklone te upoznaju da te ja ljubim. (Otkrivenje 3, 9)

 • Buduæi da si oèuvao moju rijeè o postojanosti, i ja æu oèuvati tebe od èasa kušnje koji ima doæi na sav svijet da se iskušaju svi pozemljari. (Otkrivenje 3, 10)

 • "Pobjednika æu postaviti stupom u hramu Boga moga i odande on više neæe iziæi i napisat æu na njemu ime Boga svoga i ime grada Boga svoga, novog Jeruzalema koji siðe s neba od Boga mojega, i ime moje novo." (Otkrivenje 3, 12)


“Um filho espiritual perguntou a Padre Pio: Como posso recuperar o tempo perdido? Padre Pio respondeu-lhe “Multiplique suas boas obras!” São Padre Pio de Pietrelcina