Talált 3794 Eredmények: koji

 • Ta su èetiri biæa - u svakoga po šest krila - sve naokolo i iznutra puna oèiju. Bez predaha dan i noæ govore: "Svet! Svet! Svet Gospodin, Bog Svevladar, Onaj koji bijaše i koji jest i koji dolazi!" (Otkrivenje 4, 8)

 • I kad god biæa dadu slavu i èast pohvalnicu Onomu koji sjedi na prijestolju, Živomu u vijeke vjekova, (Otkrivenje 4, 9)

 • dvadeset i èetiri starješine padnu nièice pred Onim koji sjedi na prijestolju i poklone se njemu - Živomu u vijeke vjekova. I stavljaju svoje vijence pred prijestolje govoreæi: (Otkrivenje 4, 10)

 • I vidjeh: na desnici Onoga koji sjedi na prijestolju - knjiga, iznutra i izvana ispisana, zapeèaæena sa sedam peèata! (Otkrivenje 5, 1)

 • On pristupi te iz desnice Onoga koji sjedi na prijestolju uzme knjigu. (Otkrivenje 5, 7)

 • I zaèujem: sve stvorenje, i na nebu, i na zemlji, i pod zemljom, i u moru - sve na njima i u njima govori: "Onomu koji sjedi na prijestolju i Jaganjcu blagoslov i èast, i slava i vlast u vijeke vjekova!" (Otkrivenje 5, 13)

 • govoreæi gorama i peæinama: "Padnite na nas i sakrijte nas od lica Onoga koji sjedi na prijestolju i od srdžbe Jaganjèeve. (Otkrivenje 6, 16)

 • Vièu iz glasa: "Spasenje Bogu našemu koji sjedi na prijestolju i Jaganjcu!" (Otkrivenje 7, 10)

 • Zato su pred prijestoljem Božjim i služe mu dan i noæ u hramu njegovu, i Onaj koji sjedi na prijestolju razapet æe Šator svoj nad njima. (Otkrivenje 7, 15)

 • jer - Jaganjac koji je posred prijestolja bit æe pastir njihov i vodit æe ih na izvore voda života. I otrt æe Bog svaku suzu s oèiju njihovih." (Otkrivenje 7, 17)

 • I vidjeh i zaèuh orla: letio posred neba i vikao iza glasa: "Jao! Jao! Jao pozemljarima od novih glasova trubalja preostale trojice anðela koji æe sad-na zatrubiti!" (Otkrivenje 8, 13)

 • I zapovjeðeno im je da ne ude travi zemaljskoj nit ikojem zelenilu nit ikojem stablu, nego samo ljudima koji nemaju peèata Božjega na èelu. (Otkrivenje 9, 4)


“Reze, reze! Quem muito reza se salva e salva os outros. E qual oração pode ser mais bela e mais aceita a Nossa Senhora do que o Rosario?” São Padre Pio de Pietrelcina