1. I dana mi je trska slièna palici i reèeno mi je: "Ustani i izmjeri hram Božji i žrtvenik i poklonike u njemu!

2. Vanjsko dvorište hrama mimoiði, ne mjeri ga jer je dano poganima: gazit æe svetim gradom èetrdeset i dva mjeseca.

3. I ja æu poslati dva svoja svjedoka da, obuèeni u kostrijet, prorokuju tisuæu dvjesta i šezdeset dana.

4. Oni su dvije masline i dva svijeænjaka što stoje pred Gospodarom zemlje.

5. Ako im tko hoæe nauditi, oganj suèe iz usta njihovih i proždire njihove neprijatelje. Doista, htjedne li im tko nauditi, tako treba da pogine.

6. Oni imaju vlast zakljuèati nebo da ne pada kiša dok prorokuju; imaju vlast pretvoriti vode u krv i udariti zemlju kojim god zlom kad god htjednu.

7. A kada dovrše svoje svjedoèanstvo, Zvijer koja izlazi iz Bezdana zaratit æe s njima, pobijediti ih i ubiti.

8. I njihova æe trupla ležati na trgu grada velikoga koji se duhovno zove Sodoma i Egipat, gdje je i Gospodin njihov raspet.

9. Ljudi iz svih puka i plemena i jezika i naroda gledat æe njihova trupla tri i pol dana i neæe dopustiti da im se trupla u grob polože.

10. Pozemljari æe se radovati i veseliti zbog njihove nesreæe i darivati jedan drugoga jer su ta dva proroka zadavala muku pozemljarima.

11. Ali nakon tri i pol dana duh životni od Boga uðe u njih i stadoše na noge te strah velik obuze one koji ih promatrahu.

12. I zaèuše glas s neba silan: "Uziðite ovamo!" I uziðoše na oblaku u nebo na oèigled svojih neprijatelja.

13. U taj èas nasta velik potres: pade desetina grada, a u potresu poginu sedam tisuæa ljudi. Preživjele spopade strah te proslaviše Boga nebeskoga.

14. Drugi Jao proðe. Evo, treæi Jao dolazi ubrzo!

15. I sedmi anðeo zatrubi. I na nebu odjeknuše silni glasovi: "Uspostavljeno je nad svijetom kraljevstvo Gospodara našega i Pomazanika njegova i kraljevat æe u vijeke vjekova!"

16. Tada dvadeset i èetiri starješine, što pred Bogom sjedoše na prijestolja,

17. padoše nièice i pokloniše se Bogu govoreæi. "Zahvaljujemo ti, Gospodaru, Bože, Svevladaru, koji jesi i koji bijaše, zato što uze u ruke moæ svoju veliku i zakralji se!

18. Gnjevili se narodi, ali doðe srdžba tvoja i èas da se sudi mrtvima i naplata dade slugama tvojim prorocima i svetima i svima koji se boje imena tvojega, malima i velikima; i da se unište oni koji kvare zemlju."

19. I otvori se hram Božji na nebu i pokaza se Kovèeg saveza njegova u hramu njegovu te udare munje i glasovi i gromovi i potres i tuèa velika.

“Jesus está com você, e o Cireneu não deixa de ajudar-te a subir o Calvário.” São Padre Pio de Pietrelcina