1. en etei eikostw kai ebdomw tw ieroboam basilei israhl ebasileusen azariaV uioV amessiou basilewV iouda

2. uioV ekkaideka etwn hn en tw basileuein auton kai penthkonta kai duo eth ebasileusen en ierousalhm kai onoma th mhtri autou calia ex ierousalhm

3. kai epoihsen to euqeV en ofqalmoiV kuriou kata panta osa epoihsen amessiaV o pathr autou

4. plhn twn uyhlwn ouk exhren eti o laoV equsiazen kai equmiwn en toiV uyhloiV

5. kai hyato kurioV tou basilewV kai hn leleprwmenoV ewV hmeraV qanatou autou kai ebasileusen en oikw affouswq kai iwaqam uioV tou basilewV epi tw oikw krinwn ton laon thV ghV

6. kai ta loipa twn logwn azariou kai panta osa epoihsen ouk idou tauta gegrammena epi bibliou logwn twn hmerwn toiV basileusin iouda

7. kai ekoimhqh azariaV meta twn paterwn autou kai eqayan auton meta twn paterwn autou en polei dauid kai ebasileusen iwaqam uioV autou ant' autou

8. en etei triakostw kai ogdow tw azaria basilei iouda ebasileusen zacariaV uioV ieroboam epi israhl en samareia examhnon

9. kai epoihsen to ponhron en ofqalmoiV kuriou kaqa epoihsan oi patereV autou ouk apesth apo amartiwn ieroboam uiou nabat oV exhmarten ton israhl

10. kai sunestrafhsan ep' auton selloum uioV iabiV kai keblaam kai epataxan auton kai eqanatwsan auton kai selloum ebasileusen ant' autou

11. kai ta loipa twn logwn zacariou idou estin gegrammena epi bibliw logwn twn hmerwn toiV basileusin israhl

12. o logoV kuriou on elalhsen proV iou legwn uioi tetartoi kaqhsontai soi epi qronou israhl kai egeneto outwV

13. kai selloum uioV iabiV ebasileusen kai en etei triakostw kai enatw azaria basilei iouda ebasileusen selloum mhna hmerwn en samareia

14. kai anebh manahm uioV gaddi ek qarsila kai hlqen eiV samareian kai epataxen ton selloum uion iabiV en samareia kai eqanatwsen auton

15. kai ta loipa twn logwn selloum kai h sustrofh autou hn sunestrafh idou eisin gegrammena epi bibliw logwn twn hmerwn toiV basileusin israhl

16. tote epataxen manahm thn qersa kai panta ta en auth kai ta oria authV apo qersa oti ouk hnoixan autw kai epataxen authn kai taV en gastri ecousaV anerrhxen

17. en etei triakostw kai enatw azaria basilei iouda kai ebasileusen manahm uioV gaddi epi israhl deka eth en samareia

18. kai epoihsen to ponhron en ofqalmoiV kuriou ouk apesth apo paswn amartiwn ieroboam uiou nabat oV exhmarten ton israhl

19. en taiV hmeraiV autou anebh foul basileuV assuriwn epi thn ghn kai manahm edwken tw foul cilia talanta arguriou einai thn ceira autou met' autou

20. kai exhnegken manahm to argurion epi ton israhl epi pan dunaton iscui dounai tw basilei twn assuriwn penthkonta siklouV tw andri tw eni kai apestreyen basileuV assuriwn kai ouk esth ekei en th gh

21. kai ta loipa twn logwn manahm kai panta osa epoihsen ouk idou tauta gegrammena epi bibliw logwn twn hmerwn toiV basileusin israhl

22. kai ekoimhqh manahm meta twn paterwn autou kai ebasileusen fakeiaV uioV autou ant' autou

23. en etei penthkostw tou azariou basilewV iouda ebasileusen fakeiaV uioV manahm epi israhl en samareia duo eth

24. kai epoihsen to ponhron en ofqalmoiV kuriou ouk apesth apo amartiwn ieroboam uiou nabat oV exhmarten ton israhl

25. kai sunestrafh ep' auton fakee uioV romeliou o tristathV autou kai epataxen auton en samareia enantion oikou tou basilewV meta tou argob kai meta tou aria kai met' autou penthkonta andreV apo twn tetrakosiwn kai eqanatwsen auton kai ebasileusen ant' autou

26. kai ta loipa twn logwn fakeiou kai panta osa epoihsen idou eisin gegrammena epi bibliw logwn twn hmerwn toiV basileusin israhl

27. en etei penthkostw kai deuterw tou azariou basilewV iouda ebasileusen fakee uioV romeliou epi israhl en samareia eikosi eth

28. kai epoihsen to ponhron en ofqalmoiV kuriou ouk apesth apo paswn amartiwn ieroboam uiou nabat oV exhmarten ton israhl

29. en taiV hmeraiV fakee basilewV israhl hlqen qaglaqfellasar basileuV assuriwn kai elaben thn ain kai thn abelbaiqamaaca kai thn ianwc kai thn kenez kai thn aswr kai thn galaad kai thn galilaian pasan ghn nefqali kai apwkisen autouV eiV assuriouV

30. kai sunestreyen sustremma wshe uioV hla epi fakee uion romeliou kai epataxen auton kai eqanatwsen auton kai ebasileusen ant' autou en etei eikostw iwaqam uiou azariou

31. kai ta loipa twn logwn fakee kai panta osa epoihsen idou estin gegrammena epi bibliw logwn twn hmerwn toiV basileusin israhl

32. en etei deuterw fakee uiou romeliou basilewV israhl ebasileusen iwaqam uioV azariou basilewV iouda

33. uioV eikosi kai pente etwn hn en tw basileuein auton kai ekkaideka eth ebasileusen en ierousalhm kai onoma thV mhtroV autou ierousa qugathr sadwk

34. kai epoihsen to euqeV en ofqalmoiV kuriou kata panta osa epoihsen oziaV o pathr autou

35. plhn ta uyhla ouk exhren eti o laoV equsiazen kai equmia en toiV uyhloiV autoV wkodomhsen thn pulhn oikou kuriou thn epanw

36. kai ta loipa twn logwn iwaqam kai panta osa epoihsen ouci tauta gegrammena epi bibliw logwn twn hmerwn toiV basileusin iouda

37. en taiV hmeraiV ekeinaiV hrxato kurioV exapostellein en iouda ton raasswn basilea suriaV kai ton fakee uion romeliou

38. kai ekoimhqh iwaqam meta twn paterwn autou kai etafh meta twn paterwn autou en polei dauid tou patroV autou kai ebasileusen acaz uioV autou ant' autou

“Subamos sem nos cansarmos, sob a celeste vista do Salvador. Distanciemo-nos das afeições terrenas. Despojemo-nos do homem velho e vistamo-nos do homem novo. Aspiremos à felicidade que nos está reservada.” São Padre Pio de Pietrelcina