1. kai anebh dauid ekeiqen kai ekaqisen en toiV stenoiV eggaddi

2. kai egenhqh wV anestreyen saoul apo opisqen twn allofulwn kai aphggelh autw legontwn oti dauid en th erhmw eggaddi

3. kai elaben meq' eautou treiV ciliadaV andrwn eklektouV ek pantoV israhl kai eporeuqh zhtein ton dauid kai touV andraV autou epi proswpon sadaiem

4. kai hlqen eiV taV agelaV twn poimniwn taV epi thV odou kai hn ekei sphlaion kai saoul eishlqen paraskeuasasqai kai dauid kai oi andreV autou eswteron tou sphlaiou ekaqhnto

5. kai eipon oi andreV dauid proV auton idou h hmera auth hn eipen kurioV proV se paradounai ton ecqron sou eiV taV ceiraV sou kai poihseiV autw wV agaqon en ofqalmoiV sou kai anesth dauid kai afeilen to pterugion thV diploidoV thV saoul laqraiwV

6. kai egenhqh meta tauta kai epataxen kardia dauid auton oti afeilen to pterugion thV diploidoV autou

7. kai eipen dauid proV touV andraV autou mhdamwV moi para kuriou ei poihsw to rhma touto tw kuriw mou tw cristw kuriou epenegkai ceira mou ep' auton oti cristoV kuriou estin outoV

8. kai epeisen dauid touV andraV autou en logoiV kai ouk edwken autoiV anastantaV qanatwsai ton saoul kai anesth saoul kai katebh eiV thn odon

9. kai anesth dauid opisw autou ek tou sphlaiou kai ebohsen dauid opisw saoul legwn kurie basileu kai epebleyen saoul eiV ta opisw autou kai ekuyen dauid epi proswpon autou epi thn ghn kai prosekunhsen autw

10. kai eipen dauid proV saoul ina ti akoueiV twn logwn tou laou legontwn idou dauid zhtei thn yuchn sou

11. idou en th hmera tauth eorakasin oi ofqalmoi sou wV paredwken se kurioV shmeron eiV ceira mou en tw sphlaiw kai ouk hboulhqhn apokteinai se kai efeisamhn sou kai eipa ouk epoisw ceira mou epi kurion mou oti cristoV kuriou outoV estin

12. kai idou to pterugion thV diploidoV sou en th ceiri mou egw afhrhka to pterugion kai ouk apektagka se kai gnwqi kai ide shmeron oti ouk estin kakia en th ceiri mou oude asebeia kai aqethsiV kai ouc hmarthka eiV se kai su desmeueiV thn yuchn mou labein authn

13. dikasai kurioV ana meson emou kai sou kai ekdikhsai me kurioV ek sou kai h ceir mou ouk estai epi soi

14. kaqwV legetai h parabolh h arcaia ex anomwn exeleusetai plhmmeleia kai h ceir mou ouk estai epi se

15. kai nun opisw tinoV su ekporeuh basileu israhl opisw tinoV katadiwkeiV su opisw kunoV teqnhkotoV kai opisw yullou enoV

16. genoito kurioV eiV krithn kai dikasthn ana meson emou kai ana meson sou idoi kurioV kai krinai thn krisin mou kai dikasai moi ek ceiroV sou

17. kai egeneto wV sunetelesen dauid ta rhmata tauta lalwn proV saoul kai eipen saoul h fwnh sou auth teknon dauid kai hren thn fwnhn autou saoul kai eklausen

18. kai eipen saoul proV dauid dikaioV su uper eme oti su antapedwkaV moi agaqa egw de antapedwka soi kaka

19. kai su aphggeilaV moi shmeron a epoihsaV moi agaqa wV apekleisen me kurioV shmeron eiV ceiraV sou kai ouk apekteinaV me

20. kai oti ei euroito tiV ton ecqron autou en qliyei kai ekpemyai auton en odw agaqh kai kurioV antapoteisei autw agaqa kaqwV pepoihkaV shmeron

21. kai nun idou egw ginwskw oti basileuwn basileuseiV kai sthsetai en cersin sou basileia israhl

22. kai nun omoson moi en kuriw oti ouk exoleqreuseiV to sperma mou opisw mou kai ouk afanieiV to onoma mou ek tou oikou tou patroV mou

23. kai wmosen dauid tw saoul kai aphlqen saoul eiV ton topon autou kai dauid kai oi andreV autou anebhsan eiV thn messara stenhn

“Imitemos o coração de Jesus, especialmente na dor, e assim nos conformaremos cada vez mais e mais com este coração divino para que, um dia, lá em cima no Céu, também nós possamos glorificar o Pai celeste ao lado daquele que tanto sofreu”. São Padre Pio de Pietrelcina