1. Ovo su sveæenici i leviti koji su došli sa Zerubabelom, sinom Šealtielovim, i Ješuom: Seraja, Jeremija, Ezra,

2. Amarja, Maluk, Hatuš,

3. Šekanija, Rehum, Meremot,

4. Ido, Gineton, Abija,

5. Mijamin, Maadja, Bilga,

6. Šemaja, Jojarib, Jedaja,

7. Salu, Amok, Hilkija i Jedaja. To su bili glavari sveæenièki i njihova braæa za Ješuina vremena.

8. A leviti: Ješua, Binuj, Kadmiel, Šerebja, Juda i Matanija - ovaj potonji i njegova braæa ravnali su hvalospjevima.

9. Bakbukja i Uni i braæa njihova izmjenjivali su se s njima u službi.

10. Ješua rodi Jojakima; Jojakim rodi Elijašiba, a Elijašib Jojadu;

11. Jojada rodi Jonatana, a Jonatan rodi Jaduu.

12. U Jojakimovo vrijeme glavari sveæenièkih obitelji bijahu: Serajine obitelji Meraja; Jeremijine Hananja;

13. Ezrine Mešulam; Amarjine Johanan;

14. Malukove Jonatan; Šebanijine Josip;

15. Harimove Adna; Meremotove Helkaj;

16. Idove Zaharija; Ginetonove Mešulam;

17. Abijine Zikri; Minjaminove ...; obitelji Moadjine Piltaj;

18. Bilgine Šamua; Šemajine Jonatan;

19. Jojaribove Matenaj; Jedajine Uzi;

20. Saluove Kelaj; Amokove Eber;

21. Hilkijine Hašabja; Jedajine Netanel.

22. U vrijeme Elijašiba, Jojade, Johanana i Jadue bili su popisani glavari levitskih obitelji i sveæenici sve do kraljevanja Darija Perzijanca.

23. Sinovi Levijevi: glavari obitelji bili su zabilježeni u Knjizi ljetopisa, do vremena Johanana, sina Elijašibova.

24. Glavari levitski bili su: Hašabja, Šerebja, Ješua, Binuj, Kadmiel, a njihova braæa, koja su stajala prema njima da pjevaju naizmjenièno pohvale i zahvalnice prema uredbama Davida, Božjeg èovjeka,

25. bijahu: Matanija, Bakbukja i Obadja. A Mešulam, Talmon i Akub, vratari, èuvali su stražu kod skladišta blizu vrata.

26. Ti su živjeli u vrijeme Jojakima, sina Ješue, sina Josadakova, i u vrijeme upravitelja Nehemije i književnika sveæenika Ezre.

27. Kad je bila posveta jeruzalemskoga zida, potražili su levite svugdje gdje su stanovali da ih dovedu u Jeruzalem te proslave posvetu radošæu, zahvalnicama i pjesmom uz cimbale, harfe i citre.

28. I skupiše se pjevaèi, sinovi Levijevi, iz kraja oko Jeruzalema, iz netofatskih sela,

29. iz Bet Hagilgala, iz Gebe i polja Azmaveta: jer su pjevaèi sebi sagradili sela oko Jeruzalema.

30. Sveæenici i leviti oèistili su sebe, a zatim su oèistili narod, vrata i zid.

31. Tada sam izveo judejske knezove na zid i sastavio dva velika zbora. Prvi je išao desno niza zid, prema Smetlišnim vratima;

32. za njima su išli Hošaja i polovina judejskih knezova -

33. Azarja, Ezra i Mešulam,

34. Juda, Benjamin, Šemaja i Jeremija,

35. a od sveæenièkih sinova s trubljama: Zaharija, sin Jonatana, sina Šemaje, sina Matanije, sina Mikaje, sina Zakura, sina Asafa,

36. s braæom njihovom Šemajom, Azarelom, Milalajem, Gilalajem, Maajem, Netanelom, Judom, Hananijem, s glazbalima Davida, Božjega èovjeka. A Ezra, književnik, išao je pred njima.

37. Kod Izvorskih vrata popeli su se njima nasuprot kraj stepenica Davidova grada, zidnim usponom od Davidove palaèe sve do Vodenih vrata na istoku.

38. Drugi zbor, a za njim ja i polovica narodnih knezova, išao je nalijevo zidom i Peækom kulom sve do Tržnog zida,

39. pa onda iznad Efrajimovih vrata, Starih vrata, Ribljih vrata, Hananelove kule, kule Meaha, sve do Ovèjih vrata. Zaustavili su se kod Zatvorskih vrata.

40. Potom su oba zbora zauzela mjesto u Domu Božjem. Tako i ja i sa mnom polovica odliènika,

41. sveæenici Elijakim, Maaseja, Minjamin, Mikaja, Elijoenaj, Zaharija, Hananija s trubama,

42. zatim Maaseja, Šemaja, Eleazar, Uzi, Johanan, Malkija, Elam i Ezer. Pjevaèi su pjevali pod ravnanjem Jizrahjinim.

43. Toga su dana prinesene velike žrtve, ljudi su dali oduška radosti, jer ih je Bog ispunio velikom radošæu, veselile se i žene i djeca. I radost Jeruzalema èula se nadaleko.

44. U to su vrijeme postavljeni ljudi da nadziru spremišta prinosa, prvina, desetina i da s polja uz gradove sabiru dijelove koje Zakon dodjeljuje sveæenicima i levitima. Jer su se Judejci radovali sveæenicima i levitima koji su bili u službi.

45. Oni su vršili službu Bogu svome i službu oèišæenja - kao i pjevaèi i vratari - prema odredbi Davida i njegova sina Salomona.

46. Jer od Davidovih i Asafovih dana, od davnine, postoje pjevaèki glavari i pjesme pohvalne i zahvalnice Bogu.

47. Zato je sav Izrael u vrijeme Zerubabela i u Nehemijino vrijeme dan za danom davao dijelove odreðene za pjevaèe i vratare. Davali su levitima posveæene darove, a leviti su davali sinovima Aronovim.

“Devo fazer somente a vontade de Deus e, se lhe agrado, o restante não conta.” São Padre Pio de Pietrelcina