1. Ezek a papok és leviták tértek vissza Sealtiel fiával, Zerubbábellal és Jesuával: Szeraja, Jeremiás, Ezdrás,

2. Amarja, Malluk, Hattus,

3. Sekanja, Harim, Meremot,

4. Iddo, Ginneton, Abija,

5. Mijamin, Maadja, Bilga,

6. Semaja, továbbá Jojarib, Jedaja,

7. Szallai, Amok, Hilkija, Jedaja.

8. A leviták: Jesua, Binnui, Kadmiel, Serebja, Júda, Mattanja - ez utóbbi vezette testvéreivel a dicsõítõ énekeket,

9. ugyanakkor Bakbukja, Unni és testvérei velük szemben álltak, osztályuknak megfelelõen. Ezek voltak a papok és testvéreik fejei Jesua idejében.

10. Jesua Jojakimot nemzette, Jojakim Eljasibot nemzette, Eljasib Jojadát nemzette,

11. Jojada Johanant nemzette és Johanan Jaddut nemzette.

12. Jojakim idejében ezek voltak a papi családok fejei: Szeraja családjáé Meraja, Jeremiás családjáé Hananja,

13. Ezdrás családjáé Mesullam, Amarja családjáé Jehohanan,

14. Malluk családjáé Jonatán, Sekanja családjáé József,

15. Harim családjáé Adna, Meremot családjáé Helkai,

16. Iddo családjáé Zakariás, Ginneton családjáé Mesullam,

17. Abija családjáé Zikri, Mijjamin családjáé..., Maadja családjáé Piltai,

18. Bilga családjáé Samnua, Semaja családjáé Jenatan,

19. Jojarib családjáé Mattenai, Jedaja családjáé Uzzi,

20. Szallu családjáé Kallai, Amok családjáé Éber,

21. Hilkija családjáé Hasabja, Jedaja családjáé Netaneel.

22. Eljasib, Jojada, Johanan és Jaddua korától a papi családok fejei föl vannak jegyezve a Krónikák könyvében egészen a perzsa Dárius uralkodásáig.

23. Lévi fiai. A családfõk föl vannak jegyezve a Krónikák könyvében egészen Johanannak, Eljasib fiának idejéig.

24. A leviták vezetõi: Hasabja, Serebja, Jesua, Binnui, Kadmiel és testvéreik, akik velük szemben álltak, amikor a dicsérõ és magasztaló énekeket énekelték és a hálaadást végezték Dávidnak, az Isten emberének rendelkezése szerint, egymással váltakozva.

25. Mattanja, Bakbukja és Obadja. Mesullam, Talmon és Akkub voltak a kapuõrök, akik a kapuknál levõ kamrákban õrködtek.

26. Ezek Jesua fiának, Jojakimnak az idejében és Nehemiás kormányzó, valamint Ezdrás pap és írástudó idejében éltek.

27. Jeruzsálem falának fölszentelésére minden helységbõl összehívták a levitákat, hogy jöjjenek Jeruzsálembe, mert a fölszentelést ujjongás s dicsõítõ énekek közepette, cintányér, hárfa és citera kíséretében akarták megülni.

28. Összegyûltek az énekesek - Lévi fiai - Jeruzsálem környékérõl, a netofatiak falvaiból,

29. Bet-Gilgalból, Geba és Azmavet vidékérõl. Az énekesek ugyanis tanyákat építettek maguknak Jeruzsálem körül.

30. A papok és leviták elõbb maguk tisztálkodtak meg, majd megtisztították a népet, a kapukat és a falat is.

31. Meghagytam Júda elöljáróinak, hogy menjenek föl a falakra, és két nagy menetet szerveztem. Az elsõ jobb felé haladt a falon, a Szemét-kapu irányában.

32. Mögöttük ment Hosaja és Júda elöljáróinak egyik fele,

33. továbbá Azarja, Ezdrás, Mesullam,

34. Júda, Mijamin, Semaja és Jeremiás,

35. akiket a papok közül választottunk ki, és elláttunk trombitával, azután Zakariás, Jonatánnak a fia, (aki) Semaja fia volt, az Mattanja fia, az Mikeás fia, az Zakkur fia, az meg Aszaf fia

36. és testvérei: Semaja, Azareel, Milalai, Gilalai, Maai, Netaneel, Júda, Hanani, Dávidnak, az Isten emberének hangszereivel fölszerelve. Ezdrás, az írástudó haladt az élen.

37. A Forrás-kapunál fölmentek Dávid városának a lépcsõin, a fal gerincén és Dávid házának feljáróján egészen a Víz-kapuig, kelet felé.

38. A másik menet bal felé haladt, s a nép vezetõinek felével kísértem a fal gerincén a Kemence-torony fölött a Tér faláig,

39. majd az Efraim-kapu, a Hal-kapu, Hananeel tornya fölött a Juh-kapuig. Az Õr-kapunál álltak meg.

40. Azután a két kar felsorakozott az Isten házában. Én is melléjük álltam az elöljárók felével,

41. továbbá a papok: Eljakim, Maaszeja, Minjamin, Mikeás, Eljoenai, Zakariás, Hananja, trombitáikkal,

42. továbbá Maaszeje, Semaja, Eleazár, Uzzi, Jehohonan, Malkija, Elam és Ezer. Az énekeseket Jizrahja vezette.

43. Ezen a napon nagy véresáldozatot mutattak be, és a nép ujjongott örömében, mert Isten nagy örömet szerzett nekik. Az asszonyok és a gyerekek is örültek, messze elhallatszott Jeruzsálem ujjongása.

44. Ebben az idõben embereket állítottak a felajánlott adományok és a tizedek tárolására szolgáló kamrákhoz, hogy oda gyûjtsék össze a papok és leviták részét, amely a falvak földjérõl a törvény szerint megillette õket. Júda ugyanis örömét lelte a szolgálatot ellátó papokban és levitákban,

45. mivel pontosan végezték az istentiszteletet és a tisztulás szertartásait, s ugyanígy az énekesek és a kapuõrök is, amint Dávid és fia, Salamon rendelte.

46. Mert Dávid és Aszaf korától, nagyon régtõl fogva voltak énekesek, akik dicsõítõ és hálaénekeket zengtek Istennek.

47. Zerubbábel és Nehemiás idejében egész Izrael megadta az énekeseknek és a kapuõröknek járandóságukat, napról napra. Megadták a szent járandóságot a levitáknak is, a leviták pedig Áron fiainak.

“Seja paciente nas aflições que o Senhor lhe manda.” São Padre Pio de Pietrelcina