Znaleziono 938 Wyniki dla: egeneto

 • egeneto oun paroxusmoV wste apocwrisqhnai autouV ap allhlwn ton te barnaban paralabonta ton markon ekpleusai eiV kupron (Atos dos Apóstolos 15, 39)

 • egeneto de poreuomenwn hmwn eiV proseuchn paidiskhn tina ecousan pneuma puqwnoV apanthsai hmin htiV ergasian pollhn pareicen toiV kurioiV authV manteuomenh (Atos dos Apóstolos 16, 16)

 • afnw de seismoV egeneto megaV wste saleuqhnai ta qemelia tou desmwthriou anewcqhsan te paracrhma ai qurai pasai kai pantwn ta desma aneqh (Atos dos Apóstolos 16, 26)

 • egeneto de en tw ton apollw einai en korinqw paulon dielqonta ta anwterika merh elqein eiV efeson kai eurwn tinaV maqhtaV (Atos dos Apóstolos 19, 1)

 • touto de egeneto epi eth duo wste pantaV touV katoikountaV thn asian akousai ton logon tou kuriou ihsou ioudaiouV te kai ellhnaV (Atos dos Apóstolos 19, 10)

 • touto de egeneto gnwston pasin ioudaioiV te kai ellhsin toiV katoikousin thn efeson kai epepesen foboV epi pantaV autouV kai emegaluneto to onoma tou kuriou ihsou (Atos dos Apóstolos 19, 17)

 • egeneto de kata ton kairon ekeinon taracoV ouk oligoV peri thV odou (Atos dos Apóstolos 19, 23)

 • epignontwn de oti ioudaioV estin fwnh egeneto mia ek pantwn wV epi wraV duo krazontwn megalh h artemiV efesiwn (Atos dos Apóstolos 19, 34)

 • poihsaV te mhnaV treiV genomenhV autw epiboulhV upo twn ioudaiwn mellonti anagesqai eiV thn surian egeneto gnwmh tou upostrefein dia makedoniaV (Atos dos Apóstolos 20, 3)

 • ikanoV de egeneto klauqmoV pantwn kai epipesonteV epi ton trachlon tou paulou katefiloun auton (Atos dos Apóstolos 20, 37)

 • wV de egeneto anacqhnai hmaV apospasqentaV ap autwn euqudromhsanteV hlqomen eiV thn kwn th de exhV eiV thn rodon kakeiqen eiV patara (Atos dos Apóstolos 21, 1)

 • ote de egeneto hmaV exartisai taV hmeraV exelqonteV eporeuomeqa propempontwn hmaV pantwn sun gunaixin kai teknoiV ewV exw thV polewV kai qenteV ta gonata epi ton aigialon proshuxameqa (Atos dos Apóstolos 21, 5)


O maldito “eu” o mantém apegado à Terra e o impede de voar para Jesus. São Padre Pio de Pietrelcina