1. kai tineV katelqonteV apo thV ioudaiaV edidaskon touV adelfouV oti ean mh peritemnhsqe tw eqei mwusewV ou dunasqe swqhnai

2. genomenhV oun stasewV kai suzhthsewV ouk olighV tw paulw kai tw barnaba proV autouV etaxan anabainein paulon kai barnaban kai tinaV allouV ex autwn proV touV apostolouV kai presbuterouV eiV ierousalhm peri tou zhthmatoV toutou

3. oi men oun propemfqenteV upo thV ekklhsiaV dihrconto thn foinikhn kai samareian ekdihgoumenoi thn epistrofhn twn eqnwn kai epoioun caran megalhn pasin toiV adelfoiV

4. paragenomenoi de eiV ierousalhm apedecqhsan upo thV ekklhsiaV kai twn apostolwn kai twn presbuterwn anhggeilan te osa o qeoV epoihsen met autwn

5. exanesthsan de tineV twn apo thV airesewV twn farisaiwn pepisteukoteV legonteV oti dei peritemnein autouV paraggellein te threin ton nomon mwusewV

6. sunhcqhsan de oi apostoloi kai oi presbuteroi idein peri tou logou toutou

7. pollhV de suzhthsewV genomenhV anastaV petroV eipen proV autouV andreV adelfoi umeiV epistasqe oti af hmerwn arcaiwn o qeoV en hmin exelexato dia tou stomatoV mou akousai ta eqnh ton logon tou euaggeliou kai pisteusai

8. kai o kardiognwsthV qeoV emarturhsen autoiV douV autoiV to pneuma to agion kaqwV kai hmin

9. kai ouden diekrinen metaxu hmwn te kai autwn th pistei kaqarisaV taV kardiaV autwn

10. nun oun ti peirazete ton qeon epiqeinai zugon epi ton trachlon twn maqhtwn on oute oi patereV hmwn oute hmeiV iscusamen bastasai

11. alla dia thV caritoV kuriou ihsou cristou pisteuomen swqhnai kaq on tropon kakeinoi

12. esighsen de pan to plhqoV kai hkouon barnaba kai paulou exhgoumenwn osa epoihsen o qeoV shmeia kai terata en toiV eqnesin di autwn

13. meta de to sighsai autouV apekriqh iakwboV legwn andreV adelfoi akousate mou

14. sumewn exhghsato kaqwV prwton o qeoV epeskeyato labein ex eqnwn laon epi tw onomati autou

15. kai toutw sumfwnousin oi logoi twn profhtwn kaqwV gegraptai

16. meta tauta anastreyw kai anoikodomhsw thn skhnhn dabid thn peptwkuian kai ta kateskammena authV anoikodomhsw kai anorqwsw authn

17. opwV an ekzhthswsin oi kataloipoi twn anqrwpwn ton kurion kai panta ta eqnh ef ouV epikeklhtai to onoma mou ep autouV legei kurioV o poiwn tauta panta

18. gnwsta ap aiwnoV estin tw qew panta ta erga autou

19. dio egw krinw mh parenoclein toiV apo twn eqnwn epistrefousin epi ton qeon

20. alla episteilai autoiV tou apecesqai apo twn alisghmatwn twn eidwlwn kai thV porneiaV kai tou pniktou kai tou aimatoV

21. mwshV gar ek genewn arcaiwn kata polin touV khrussontaV auton ecei en taiV sunagwgaiV kata pan sabbaton anaginwskomenoV

22. tote edoxen toiV apostoloiV kai toiV presbuteroiV sun olh th ekklhsia eklexamenouV andraV ex autwn pemyai eiV antioceian sun tw paulw kai barnaba ioudan ton epikaloumenon barsaban kai silan andraV hgoumenouV en toiV adelfoiV

23. grayanteV dia ceiroV autwn tade oi apostoloi kai oi presbuteroi kai oi adelfoi toiV kata thn antioceian kai surian kai kilikian adelfoiV toiV ex eqnwn cairein

24. epeidh hkousamen oti tineV ex hmwn exelqonteV etaraxan umaV logoiV anaskeuazonteV taV yucaV umwn legonteV peritemnesqai kai threin ton nomon oiV ou diesteilameqa

25. edoxen hmin genomenoiV omoqumadon eklexamenouV andraV pemyai proV umaV sun toiV agaphtoiV hmwn barnaba kai paulw

26. anqrwpoiV paradedwkosin taV yucaV autwn uper tou onomatoV tou kuriou hmwn ihsou cristou

27. apestalkamen oun ioudan kai silan kai autouV dia logou apaggellontaV ta auta

28. edoxen gar tw agiw pneumati kai hmin mhden pleon epitiqesqai umin baroV plhn twn epanagkeV toutwn

29. apecesqai eidwloqutwn kai aimatoV kai pniktou kai porneiaV ex wn diathrounteV eautouV eu praxete errwsqe

30. oi men oun apoluqenteV hlqon eiV antioceian kai sunagagonteV to plhqoV epedwkan thn epistolhn

31. anagnonteV de ecarhsan epi th paraklhsei

32. ioudaV te kai silaV kai autoi profhtai onteV dia logou pollou parekalesan touV adelfouV kai epesthrixan

33. poihsanteV de cronon apeluqhsan met eirhnhV apo twn adelfwn proV touV apostolouV

34. edoxen de tw sila epimeinai autou

35. pauloV de kai barnabaV dietribon en antioceia didaskonteV kai euaggelizomenoi meta kai eterwn pollwn ton logon tou kuriou

36. meta de tinaV hmeraV eipen pauloV proV barnaban epistreyanteV dh episkeywmeqa touV adelfouV hmwn kata pasan polin en aiV kathggeilamen ton logon tou kuriou pwV ecousin

37. barnabaV de ebouleusato sumparalabein ton iwannhn ton kaloumenon markon

38. pauloV de hxiou ton apostanta ap autwn apo pamfuliaV kai mh sunelqonta autoiV eiV to ergon mh sumparalabein touton

39. egeneto oun paroxusmoV wste apocwrisqhnai autouV ap allhlwn ton te barnaban paralabonta ton markon ekpleusai eiV kupron

40. pauloV de epilexamenoV silan exhlqen paradoqeiV th cariti tou qeou upo twn adelfwn

41. dihrceto de thn surian kai kilikian episthrizwn taV ekklhsiaV

“Reze, reze! Quem muito reza se salva e salva os outros. E qual oração pode ser mais bela e mais aceita a Nossa Senhora do que o Rosario?” São Padre Pio de Pietrelcina