Znaleziono 2420 Wyniki dla: estin

 • kai apeqanen sarra en polei arbok h estin en tw koilwmati auth estin cebrwn en gh canaan hlqen de abraam koyasqai sarran kai penqhsai (Gênesis 23, 2)

 • kai dotw moi to sphlaion to diploun o estin autw to on en merei tou agrou autou arguriou tou axiou dotw moi auto en umin eiV kthsin mnhmeiou (Gênesis 23, 9)

 • kai esth o agroV efrwn oV hn en tw diplw sphlaiw oV estin kata proswpon mambrh o agroV kai to sphlaion o hn en autw kai pan dendron o hn en tw agrw o estin en toiV orioiV autou kuklw (Gênesis 23, 17)

 • meta tauta eqayen abraam sarran thn gunaika autou en tw sphlaiw tou agrou tw diplw o estin apenanti mambrh auth estin cebrwn en th gh canaan (Gênesis 23, 19)

 • kai ephrwthsen authn kai eipen qugathr tinoV ei anaggeilon moi ei estin para tw patri sou topoV hmin katalusai (Gênesis 24, 23)

 • kai eipen tw paidi tiV estin o anqrwpoV ekeinoV o poreuomenoV en tw pediw eiV sunanthsin hmin eipen de o paiV outoV estin o kurioV mou h de labousa to qeristron periebaleto (Gênesis 24, 65)

 • kai eqayan auton isaak kai ismahl oi uioi autou eiV to sphlaion to diploun eiV ton agron efrwn tou saar tou cettaiou o estin apenanti mambrh (Gênesis 25, 9)

 • katwkhsen de apo euilat ewV sour h estin kata proswpon aiguptou ewV elqein proV assuriouV kata proswpon pantwn twn adelfwn autou katwkhsen (Gênesis 25, 18)

 • ephrwthsan de oi andreV tou topou peri rebekkaV thV gunaikoV autou kai eipen adelfh mou estin efobhqh gar eipein oti gunh mou estin mhpote apokteinwsin auton oi andreV tou topou peri rebekkaV oti wraia th oyei hn (Gênesis 26, 7)

 • ekalesen de abimelec ton isaak kai eipen autw ara ge gunh sou estin ti oti eipaV adelfh mou estin eipen de autw isaak eipa gar mhpote apoqanw di' authn (Gênesis 26, 9)

 • eipen de iakwb proV rebekkan thn mhtera autou estin hsau o adelfoV mou anhr dasuV egw de anhr leioV (Gênesis 27, 11)

 • eipen de hsau proV ton patera autou mh eulogia mia soi estin pater euloghson dh kame pater katanucqentoV de isaak anebohsen fwnhn hsau kai eklausen (Gênesis 27, 38)


“Onde há mais sacrifício, há mais generosidade.” São Padre Pio de Pietrelcina