Znaleziono 1274 Wyniki dla: hmwn

 • eautouV en agaph qeou thrhsate prosdecomenoi to eleoV tou kuriou hmwn ihsou cristou eiV zwhn aiwnion (São Judas 1, 21)

 • monw sofw qew swthri hmwn doxa kai megalwsunh kratoV kai exousia kai nun kai eiV pantaV touV aiwnaV amhn (São Judas 1, 25)

 • kai apo ihsou cristou o martuV o pistoV o prwtotokoV ek twn nekrwn kai o arcwn twn basilewn thV ghV tw agaphsanti hmaV kai lousanti hmaV apo twn amartiwn hmwn en tw aimati autou (Apocalipse 1, 5)

 • kai epoihsaV hmaV tw qew hmwn basileiV kai iereiV kai basileusomen epi thV ghV (Apocalipse 5, 10)

 • kai ekrazon fwnh megalh legonteV ewV pote o despothV o agioV kai o alhqinoV ou krineiV kai ekdikeiV to aima hmwn apo twn katoikountwn epi thV ghV (Apocalipse 6, 10)

 • legwn mh adikhshte thn ghn mhte thn qalassan mhte ta dendra acriV ou sfragizwmen touV doulouV tou qeou hmwn epi twn metwpwn autwn (Apocalipse 7, 3)

 • kai krazonteV fwnh megalh legonteV h swthria tw kaqhmenw epi tou qronou tou qeou hmwn kai tw arniw (Apocalipse 7, 10)

 • legonteV amhn h eulogia kai h doxa kai h sofia kai h eucaristia kai h timh kai h dunamiV kai h iscuV tw qew hmwn eiV touV aiwnaV twn aiwnwn amhn (Apocalipse 7, 12)

 • kai ta ptwmata autwn epi thV plateiaV polewV thV megalhV htiV kaleitai pneumatikwV sodoma kai aiguptoV opou kai o kurioV hmwn estaurwqh (Apocalipse 11, 8)

 • kai o ebdomoV aggeloV esalpisen kai egenonto fwnai megalai en tw ouranw legousai egenonto ai basileiai tou kosmou tou kuriou hmwn kai tou cristou autou kai basileusei eiV touV aiwnaV twn aiwnwn (Apocalipse 11, 15)

 • kai hkousa fwnhn megalhn legousan en tw ouranw arti egeneto h swthria kai h dunamiV kai h basileia tou qeou hmwn kai h exousia tou cristou autou oti kateblhqh o kathgoroV twn adelfwn hmwn o kathgorwn autwn enwpion tou qeou hmwn hmeraV kai nuktoV (Apocalipse 12, 10)

 • kai meta tauta hkousa fwnhn oclou pollou megalhn en tw ouranw legontoV allhlouia h swthria kai h doxa kai h timh kai h dunamiV kuriw tw qew hmwn (Apocalipse 19, 1)


“O Senhor se comunica conosco à medida que nos libertamos do nosso apego aos sentidos, que sacrificamos nossa vontade própria e que edificamos nossa vida na humildade.” São Padre Pio de Pietrelcina