1. kai eidon ote hnoixen to arnion mian ek twn sfragidwn kai hkousa enoV ek twn tessarwn zwwn legontoV wV fwnhV bronthV ercou kai blepe

2. kai eidon kai idou ippoV leukoV kai o kaqhmenoV ep autw ecwn toxon kai edoqh autw stefanoV kai exhlqen nikwn kai ina nikhsh

3. kai ote hnoixen thn deuteran sfragida hkousa tou deuterou zwou legontoV ercou kai blepe

4. kai exhlqen alloV ippoV purroV kai tw kaqhmenw ep autw edoqh autw labein thn eirhnhn apo thV ghV kai ina allhlouV sfaxwsin kai edoqh autw macaira megalh

5. kai ote hnoixen thn trithn sfragida hkousa tou tritou zwou legontoV ercou kai blepe kai eidon kai idou ippoV melaV kai o kaqhmenoV ep autw ecwn zugon en th ceiri autou

6. kai hkousa fwnhn en mesw twn tessarwn zwwn legousan coinix sitou dhnariou kai treiV coinikeV kriqhV dhnariou kai to elaion kai ton oinon mh adikhshV

7. kai ote hnoixen thn sfragida thn tetarthn hkousa fwnhn tou tetartou zwou legousan ercou kai blepe

8. kai eidon kai idou ippoV clwroV kai o kaqhmenoV epanw autou onoma autw o qanatoV kai o adhV akolouqei met autou kai edoqh autoiV exousia apokteinai epi to tetarton thV ghV en romfaia kai en limw kai en qanatw kai upo twn qhriwn thV ghV

9. kai ote hnoixen thn pempthn sfragida eidon upokatw tou qusiasthriou taV yucaV twn esfagmenwn dia ton logon tou qeou kai dia thn marturian hn eicon

10. kai ekrazon fwnh megalh legonteV ewV pote o despothV o agioV kai o alhqinoV ou krineiV kai ekdikeiV to aima hmwn apo twn katoikountwn epi thV ghV

11. kai edoqhsan ekastoiV stolai leukai kai erreqh autoiV ina anapauswntai eti cronon mikron ewV ou plhrwsontai kai oi sundouloi autwn kai oi adelfoi autwn oi mellonteV apokteinesqai wV kai autoi

12. kai eidon ote hnoixen thn sfragida thn ekthn kai idou seismoV megaV egeneto kai o hlioV egeneto melaV wV sakkoV tricinoV kai h selhnh egeneto wV aima

13. kai oi astereV tou ouranou epesan eiV thn ghn wV sukh ballei touV olunqouV authV upo megalou anemou seiomenh

14. kai ouranoV apecwrisqh wV biblion eilissomenon kai pan oroV kai nhsoV ek twn topwn autwn ekinhqhsan

15. kai oi basileiV thV ghV kai oi megistaneV kai oi plousioi kai oi ciliarcoi kai oi dunatoi kai paV douloV kai paV eleuqeroV ekruyan eautouV eiV ta sphlaia kai eiV taV petraV twn orewn

16. kai legousin toiV oresin kai taiV petraiV pesete ef hmaV kai kruyate hmaV apo proswpou tou kaqhmenou epi tou qronou kai apo thV orghV tou arniou

17. oti hlqen h hmera h megalh thV orghV autou kai tiV dunatai staqhnai

“Não abandone sua alma à tentação, diz o Espírito Santo, já que a alegria do coração é a vida da alma e uma fonte inexaurível de santidade.” São Padre Pio de Pietrelcina