Znaleziono 1248 Wyniki dla: idou

 • wste ei tiV en cristw kainh ktisiV ta arcaia parhlqen idou gegonen kaina ta panta (II Coríntios 5, 17)

 • legei gar kairw dektw ephkousa sou kai en hmera swthriaV ebohqhsa soi idou nun kairoV euprosdektoV idou nun hmera swthriaV (II Coríntios 6, 2)

 • wV agnooumenoi kai epiginwskomenoi wV apoqnhskonteV kai idou zwmen wV paideuomenoi kai mh qanatoumenoi (II Coríntios 6, 9)

 • idou gar auto touto to kata qeon luphqhnai umaV poshn kateirgasato umin spoudhn alla apologian alla aganakthsin alla fobon alla epipoqhsin alla zhlon all ekdikhsin en panti sunesthsate eautouV agnouV einai en tw pragmati (II Coríntios 7, 11)

 • idou triton etoimwV ecw elqein proV umaV kai ou katanarkhsw umwn ou gar zhtw ta umwn all umaV ou gar ofeilei ta tekna toiV goneusin qhsaurizein all oi goneiV toiV teknoiV (II Coríntios 12, 14)

 • a de grafw umin idou enwpion tou qeou oti ou yeudomai (Gálatas 1, 20)

 • kai palin egw esomai pepoiqwV ep autw kai palin idou egw kai ta paidia a moi edwken o qeoV (Hebreus 2, 13)

 • memfomenoV gar autoiV legei idou hmerai ercontai legei kurioV kai suntelesw epi ton oikon israhl kai epi ton oikon iouda diaqhkhn kainhn (Hebreus 8, 8)

 • tote eipon idou hkw en kefalidi bibliou gegraptai peri emou tou poihsai o qeoV to qelhma sou (Hebreus 10, 7)

 • tote eirhken idou hkw tou poihsai o qeoV to qelhma sou anairei to prwton ina to deuteron sthsh (Hebreus 10, 9)

 • idou twn ippwn touV calinouV eiV ta stomata ballomen proV to peiqesqai autouV hmin kai olon to swma autwn metagomen (São Tiago 3, 3)

 • idou kai ta ploia thlikauta onta kai upo sklhrwn anemwn elaunomena metagetai upo elacistou phdaliou opou an h ormh tou euqunontoV boulhtai (São Tiago 3, 4)


“Tente percorrer com toda a simplicidade o caminho de Nosso Senhor e não se aflija inutilmente.” São Padre Pio de Pietrelcina