1. kai outoi oi arconteV patriwn autwn oi odhgoi anabainonteV met' emou en basileia arqasasqa tou basilewV babulwnoV

2. apo uiwn fineeV ghrswm apo uiwn iqamar danihl apo uiwn dauid atouV

3. apo uiwn sacania apo uiwn foroV zacariaV kai met' autou to sustremma ekaton kai penthkonta

4. apo uiwn faaqmwab eliana uioV zaraia kai met' autou diakosioi ta arsenika

5. apo uiwn zaqohV seceniaV uioV azihl kai met' autou triakosioi ta arsenika

6. kai apo uiwn adin wbhq uioV iwnaqan kai met' autou penthkonta ta arsenika

7. kai apo uiwn hlam iesia uioV aqelia kai met' autou ebdomhkonta ta arsenika

8. kai apo uiwn safatia zabdia uioV micahl kai met' autou ogdohkonta ta arsenika

9. kai apo uiwn iwab abadia uioV iihl kai met' autou diakosioi deka oktw ta arsenika

10. kai apo uiwn baani salimouq uioV iwsefia kai met' autou ekaton exhkonta ta arsenika

11. kai apo uiwn babi zacaria uioV babi kai met' autou ebdomhkonta oktw ta arsenika

12. kai apo uiwn asgad iwanan uioV akatan kai met' autou ekaton deka ta arsenika

13. kai apo uiwn adwnikam escatoi kai tauta ta onomata autwn alifalat iihl kai samaia kai met' autwn exhkonta ta arsenika

14. kai apo uiwn bago ouqi kai met' autou ebdomhkonta ta arsenika

15. kai sunhxa autouV proV ton potamon ton ercomenon proV ton eui kai parenebalomen ekei hmeraV treiV kai sunhka en tw law kai en toiV iereusin kai apo uiwn leui ouc euron ekei

16. kai apesteila tw eleazar tw arihl tw samaia kai tw alwnam kai tw iarib kai tw elnaqan kai tw naqan kai tw zacaria kai tw mesoulam andraV kai tw iwarib kai tw elnaqan suniontaV

17. kai exhnegka autouV epi arcontoV en arguriw tou topou kai eqhka en stomati autwn logouV lalhsai proV touV adelfouV autwn touV naqinim en arguriw tou topou tou enegkai hmin adontaV eiV oikon qeou hmwn

18. kai hlqosan hmin wV ceir qeou hmwn agaqh ef' hmaV anhr sacwl apo uiwn mooli uiou leui uiou israhl kai archn hlqosan uioi autou kai adelfoi autou oktwkaideka

19. kai ton asebia kai ton wsaian apo uiwn merari adelfoi autou kai uioi autwn eikosi

20. kai apo twn naqinim wn edwken dauid kai oi arconteV eiV douleian twn leuitwn naqinim diakosioi kai eikosi panteV sunhcqhsan en onomasin

21. kai ekalesa ekei nhsteian epi ton potamon aoue tou tapeinwqhnai enwpion qeou hmwn zhthsai par' autou odon euqeian hmin kai toiV teknoiV hmwn kai pash th kthsei hmwn

22. oti hscunqhn aithsasqai para tou basilewV dunamin kai ippeiV swsai hmaV apo ecqrou en th odw oti eipamen tw basilei legonteV ceir tou qeou hmwn epi pantaV touV zhtountaV auton eiV agaqon kai kratoV autou kai qumoV autou epi pantaV egkataleipontaV auton

23. kai enhsteusamen kai ezhthsamen para tou qeou hmwn peri toutou kai ephkousen hmin

24. kai diesteila apo arcontwn twn ierewn dwdeka tw saraia asabia kai met' autwn apo adelfwn autwn deka

25. kai esthsa autoiV to argurion kai to crusion kai ta skeuh aparchV oikou qeou hmwn a uywsen o basileuV kai oi sumbouloi autou kai oi arconteV autou kai paV israhl oi euriskomenoi

26. kai esthsa epi ceiraV autwn arguriou talanta exakosia kai penthkonta kai skeuh argura ekaton kai talanta crusiou ekaton

27. kai kafourh crusoi eikosi eiV thn odon camanim cilioi kai skeuh calkou stilbontoV agaqou diafora epiqumhta en crusiw

28. kai eipa proV autouV umeiV agioi tw kuriw kai ta skeuh agia kai to argurion kai to crusion ekousia tw kuriw qew paterwn umwn

29. agrupneite kai threite ewV sthte enwpion arcontwn twn ierewn kai twn leuitwn kai twn arcontwn twn patriwn en ierousalhm eiV skhnaV oikou kuriou

30. kai edexanto oi iereiV kai oi leuitai staqmon tou arguriou kai tou crusiou kai twn skeuwn enegkein eiV ierousalhm eiV oikon qeou hmwn

31. kai exhramen apo tou potamou aoue en th dwdekath tou mhnoV tou prwtou tou elqein eiV ierousalhm kai ceir qeou hmwn hn ef' hmin kai errusato hmaV apo ceiroV ecqrou kai polemiou en th odw

32. kai hlqomen eiV ierousalhm kai ekaqisamen ekei hmeraV treiV

33. kai egenhqh th hmera th tetarth esthsamen to argurion kai to crusion kai ta skeuh en oikw qeou hmwn epi ceira merimwq uiou ouria tou ierewV kai met' autou eleazar uioV fineeV kai met' autwn iwzabad uioV ihsou kai nwadia uioV banaia oi leuitai

34. en ariqmw kai en staqmw ta panta kai egrafh paV o staqmoV en tw kairw ekeinw

35. oi elqonteV apo thV aicmalwsiaV uioi thV paroikiaV proshnegkan olokautwseiV tw qew israhl moscouV dwdeka peri pantoV israhl kriouV enenhkonta ex amnouV ebdomhkonta kai epta cimarouV peri amartiaV dwdeka ta panta olokautwmata tw kuriw

36. kai edwkan to nomisma tou basilewV toiV dioikhtaiV tou basilewV kai eparcoiV peran tou potamou kai edoxasan ton laon kai ton oikon tou qeou

“O meu passado, Senhor, à Tua misericórdia. O meu Presente, ao Teu amor. O meu futuro, à Tua Providência.” São Padre Pio de Pietrelcina