1. Akkor egy emberként összegyûlt az egész nép a Víz-kapu elõtti térségen. Felszólították Ezdrás papot, hogy hozza elõ Mózes törvénykönyvét, amelyet az Úr rendelt Izraelnek.

2. Akkor Ezdrás a férfiak, a nõk és mindazok gyülekezete elé tárta a törvénykönyvet, akik meg tudták érteni. A hetedik hónap elsõ napja volt.

3. A Víz-kapu elõtti térségen reggeltõl délig olvasott belõle a férfiaknak, a nõknek és mindazoknak, akik meg tudták érteni. Az egész nép figyelt a törvény könyvére.

4. Ezdrás írástudó felállt az erre a célra készült faállványra. Jobbja felõl Mattitja, Sema, Anaja, Urija, Hilkija és Maaszeja állt, balján Pedaja, Misael, Malkija, Hasum, Hasbaddana, Zakariás és Mesullam.

5. Ezdrás kinyitotta a könyvet az egész nép szeme láttára - magasabban állt ugyanis, mint a nép -, s amikor kinyitotta, az egész nép felállt.

6. Akkor Ezdrás áldotta az Urat, a nagy Istent, s az egész nép kitárt kézzel ráfelelte: ámen, ámen, ámen, majd mélyen meghajoltak, s földre borulva imádták az Urat.

7. [Jesua, Bani, Serebja, Jamin, Akkub, Sabtai, Hodija, Maaszeja, Kelita, Azarja, Jozabad, Hanan, Pelaja, akik leviták voltak, kifejtették a törvényt a népnek. Közben a nép a helyén állt.]

8. Ezdrás felolvasott az Isten törvénykönyvébõl, lefordította és megmagyarázta az értelmét, úgyhogy meg is értették, amit felolvasott.

9. Akkor [Nehemiás, a kormányzó], Ezdrás pap és írástudó, s a leviták, akik a népet tanították, így szóltak az egész néphez: "Ez a nap az Úrnak, a ti Isteneteknek van szentelve. Ne szomorkodjatok hát és ne sírjatok!" Mert amikor a törvény szavait meghallotta, az egész nép sírt.

10. Így szólt továbbá hozzájuk: "Menjetek és egyetek zsíros ételeket és igyatok édes italokat! Küldjetek belõle azoknak is, akik nem készítettek! Ez a nap ugyanis szent a mi Urunknak. Ne szomorkodjatok, hiszen az Úrban való öröm az erõsségetek."

11. A leviták meg csitították az egész népet ezekkel a szavakkal: "Csendesedjetek el, mert ez a nap szent. Ne szomorkodjatok!"

12. Erre az egész nép elment, hogy egyék, igyék, megossza az ételt és a nagy örömnek szentelje magát, mert megértették a tanítást, amelyet hirdettek nekik.

13. Másnap az egész népbõl a családfõk, a papok és a leviták Ezdrás írástudó köré gyûltek, hogy fejtse ki nekik a törvény szavait.

14. Azt találták a törvényben megírva, amit az Úr Mózes által parancsolt, hogy Izrael fiai a hetedik hónap ünnepén lakjanak lombsátorban.

15. Mihelyt ezt megtudták, kihirdették minden városukban és Jeruzsálemben: "Menjetek ki a hegyekbe, szedjetek olajfaágakat, fenyõ-, mirtusz- meg pálmaágakat és más leveles ágakat, s csináljatok belõlük sátrat, amint meg van írva."

16. A nép kivonult, ágakat szedett és sátrat csinált, ki-ki a háza tetején, az udvarában, az Isten házának elõcsarnokában, a Víz-kapu elõtti téren és az Efraim-kapu elõtti téren.

17. Az egész közösség - mindenki, aki csak hazatért a fogságból - csinált sátrat, és a sátorban lakott. Izrael fiai nem tettek így Nun fiának, Józsuénak napjaitól kezdve egészen eddig a napig. Igen nagy volt az örömük.

18. Ezdrás mindennap felolvasott az Isten törvénykönyvébõl, az elsõ naptól az utolsóig. Hét napon át ülték az ünnepet. A nyolcadik napon ünnepélyes összejövetelt tartottak az elõírás szerint.

“Desapegue-se daquilo que não é de Deus e não leva a Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina