1. kai egenhqh tw iwsafat eti ploutoV kai doxa pollh kai epegambreusato en oikw acaab

2. kai katebh dia telouV etwn proV acaab eiV samareian kai equsen autw acaab probata kai moscouV pollouV kai tw law tw met' autou kai hpata auton tou sunanabhnai met' autou eiV ramwq thV galaaditidoV

3. kai eipen acaab basileuV israhl proV iwsafat basilea iouda poreush met' emou eiV ramwq thV galaaditidoV kai eipen autw wV egw outwV kai su wV o laoV sou kai o laoV mou meta sou eiV polemon

4. kai eipen iwsafat proV basilea israhl zhthson dh shmeron ton kurion

5. kai sunhgagen o basileuV israhl touV profhtaV tetrakosiouV andraV kai eipen autoiV ei poreuqw eiV ramwq galaad eiV polemon h episcw kai eipan anabaine kai dwsei o qeoV eiV taV ceiraV tou basilewV

6. kai eipen iwsafat ouk estin wde profhthV tou kuriou eti kai epizhthsomen par' autou

7. kai eipen basileuV israhl proV iwsafat eti anhr eiV tou zhthsai ton kurion di' autou kai egw emishsa auton oti ouk estin profhteuwn peri emou eiV agaqa oti pasai ai hmerai autou eiV kaka outoV micaiaV uioV iemla kai eipen iwsafat mh laleitw o basileuV outwV

8. kai ekalesen o basileuV israhl eunoucon ena kai eipen tacoV micaian uion iemla

9. kai basileuV israhl kai iwsafat basileuV iouda kaqhmenoi ekastoV epi qronou autou kai endedumenoi stolaV kaqhmenoi en tw eurucwrw quraV pulhV samareiaV kai panteV oi profhtai eprofhteuon enantion autwn

10. kai epoihsen eautw sedekiaV uioV canana kerata sidhra kai eipen tade legei kurioV en toutoiV keratieiV thn surian ewV an suntelesqh

11. kai panteV oi profhtai eprofhteuon outwV legonteV anabaine eiV ramwq galaad kai euodwqhsh kai dwsei kurioV eiV ceiraV tou basilewV

12. kai o aggeloV o poreuqeiV tou kalesai ton micaian elalhsen autw legwn idou elalhsan oi profhtai en stomati eni agaqa peri tou basilewV kai estwsan dh oi logoi sou wV enoV autwn kai lalhseiV agaqa

13. kai eipen micaiaV zh kurioV oti o ean eiph o qeoV proV me auto lalhsw

14. kai hlqen proV ton basilea kai eipen autw o basileuV micaia ei poreuqw eiV ramwq galaad eiV polemon h episcw kai eipen anabaine kai euodwseiV kai doqhsontai eiV ceiraV umwn

15. kai eipen autw o basileuV posakiV orkizw se ina mh lalhshV proV me plhn alhqeian en onomati kuriou

16. kai eipen eidon ton israhl diesparmenouV en toiV oresin wV probata oiV ouk estin poimhn kai eipen kurioV ouk ecousin hgoumenon anastrefetwsan ekastoV eiV ton oikon autou en eirhnh

17. kai eipen o basileuV israhl proV iwsafat ouk eipa soi oti ou profhteuei peri emou agaqa all' h kaka

18. kai eipen ouc outwV akousate logon kuriou eidon ton kurion kaqhmenon epi qronou autou kai pasa dunamiV tou ouranou eisthkei ek dexiwn autou kai ex aristerwn autou

19. kai eipen kurioV tiV apathsei ton acaab basilea israhl kai anabhsetai kai peseitai en ramwq galaad kai eipen outoV outwV kai outoV eipen outwV

20. kai exhlqen to pneuma kai esth enwpion kuriou kai eipen egw apathsw auton kai eipen kurioV en tini

21. kai eipen exeleusomai kai esomai pneuma yeudeV en stomati pantwn twn profhtwn autou kai eipen apathseiV kai dunhsh exelqe kai poihson outwV

22. kai nun idou edwken kurioV pneuma yeudeV en stomati pantwn twn profhtwn sou toutwn kai kurioV elalhsen epi se kaka

23. kai hggisen sedekiaV uioV canana kai epataxen ton micaian epi thn siagona kai eipen autw poia th odw parhlqen pneuma kuriou par' emou tou lalhsai proV se

24. kai eipen micaiaV idou oyh en th hmera ekeinh en h eiseleush tamieion ek tamieiou tou katakrubhnai

25. kai eipen basileuV israhl labete ton micaian kai apostreyate proV emhr arconta thV polewV kai proV iwaV arconta uion tou basilewV

26. kai ereiV outwV eipen o basileuV apoqesqe touton eiV oikon fulakhV kai esqietw arton qliyewV kai udwr qliyewV ewV tou epistreyai me en eirhnh

27. kai eipen micaiaV ean epistrefwn epistreyhV en eirhnh ouk elalhsen kurioV en emoi akousate laoi panteV

28. kai anebh basileuV israhl kai iwsafat basileuV iouda eiV ramwq galaad

29. kai eipen basileuV israhl proV iwsafat katakaluyomai kai eiseleusomai eiV ton polemon kai su endusai ton imatismon mou kai sunekaluyato basileuV israhl kai eishlqen eiV ton polemon

30. kai basileuV suriaV eneteilato toiV arcousin twn armatwn toiV met' autou legwn mh polemeite ton mikron kai ton megan all' h ton basilea israhl monon

31. kai egeneto wV eidon oi arconteV twn armatwn ton iwsafat kai autoi eipan basileuV israhl estin kai ekuklwsan auton tou polemein kai ebohsen iwsafat kai kurioV eswsen auton kai apestreyen autouV o qeoV ap' autou

32. kai egeneto wV eidon oi arconteV twn armatwn oti ouk hn basileuV israhl kai apestreyan ap' autou

33. kai anhr eneteinen toxon eustocwV kai epataxen ton basilea israhl ana meson tou pneumonoV kai ana meson tou qwrakoV kai eipen tw hniocw epistrefe thn ceira sou kai exagage me ek tou polemou oti eponesa

34. kai etropwqh o polemoV en th hmera ekeinh kai o basileuV israhl hn esthkwV epi tou armatoV ewV esperaV ex enantiaV suriaV kai apeqanen dunontoV tou hliou

“Nas tentações, combata com coragem! Nas quedas, humilhe-se mas não desanime!” São Padre Pio de Pietrelcina