1. uie ean dexamenoV rhsin emhV entolhV kruyhV para seautw

2. upakousetai sofiaV to ouV sou kai parabaleiV kardian sou eiV sunesin parabaleiV de authn epi nouqethsin tw uiw sou

3. ean gar thn sofian epikalesh kai th sunesei dwV fwnhn sou thn de aisqhsin zhthshV megalh th fwnh

4. kai ean zhthshV authn wV argurion kai wV qhsaurouV exereunhshV authn

5. tote sunhseiV fobon kuriou kai epignwsin qeou eurhseiV

6. oti kurioV didwsin sofian kai apo proswpou autou gnwsiV kai sunesiV

7. kai qhsaurizei toiV katorqousi swthrian uperaspiei thn poreian autwn

8. tou fulaxai odouV dikaiwmatwn kai odon eulaboumenwn auton diafulaxei

9. tote sunhseiV dikaiosunhn kai krima kai katorqwseiV pantaV axonaV agaqouV

10. ean gar elqh h sofia eiV shn dianoian h de aisqhsiV th sh yuch kalh einai doxh

11. boulh kalh fulaxei se ennoia de osia thrhsei se

12. ina rushtai se apo odou kakhV kai apo androV lalountoV mhden piston

13. w oi egkataleiponteV odouV euqeiaV tou poreuesqai en odoiV skotouV

14. oi eufrainomenoi epi kakoiV kai caironteV epi diastrofh kakh

15. wn ai triboi skoliai kai kampulai ai trociai autwn

16. tou makran se poihsai apo odou euqeiaV kai allotrion thV dikaiaV gnwmhV

17. uie mh se katalabh kakh boulh h apoleipousa didaskalian neothtoV kai diaqhkhn qeian epilelhsmenh

18. eqeto gar para tw qanatw ton oikon authV kai para tw adh meta twn ghgenwn touV axonaV authV

19. panteV oi poreuomenoi en auth ouk anastreyousin oude mh katalabwsin tribouV euqeiaV ou gar katalambanontai upo eniautwn zwhV

20. ei gar eporeuonto tribouV agaqaV eurosan an tribouV dikaiosunhV leiouV

21. crhstoi esontai oikhtoreV ghV akakoi de upoleifqhsontai en auth oti euqeiV kataskhnwsousi ghn kai osioi upoleifqhsontai en auth

22. odoi asebwn ek ghV olountai oi de paranomoi exwsqhsontai ap' authV

“Para mim, Deus está sempre fixo na minha mente e estampado no meu coração.” São Padre Pio de Pietrelcina