1. feugei asebhV mhdenoV diwkontoV dikaioV de wsper lewn pepoiqen

2. di' amartiaV asebwn kriseiV egeirontai anhr de panourgoV katasbesei autaV

3. andreioV en asebeiaiV sukofantei ptwcouV wsper uetoV labroV kai anwfelhV

4. outwV oi egkataleiponteV ton nomon egkwmiazousin asebeian oi de agapwnteV ton nomon periballousin eautoiV teicoV

5. andreV kakoi ou nohsousin krima oi de zhtounteV ton kurion sunhsousin en panti

6. kreisswn ptwcoV poreuomenoV en alhqeia plousiou yeudouV

7. fulassei nomon uioV sunetoV oV de poimainei aswtian atimazei patera

8. o plhqunwn ton plouton autou meta tokwn kai pleonasmwn tw elewnti ptwcouV sunagei auton

9. o ekklinwn to ouV autou tou mh eisakousai nomou kai autoV thn proseuchn autou ebdeluktai

10. oV plana euqeiV en odw kakh eiV diafqoran autoV empeseitai oi de anomoi dieleusontai agaqa kai ouk eiseleusontai eiV auta

11. sofoV par' eautw anhr plousioV penhV de nohmwn katagnwsetai autou

12. dia bohqeian dikaiwn pollh ginetai doxa en de topoiV asebwn aliskontai anqrwpoi

13. o epikaluptwn asebeian eautou ouk euodwqhsetai o de exhgoumenoV elegcouV agaphqhsetai

14. makarioV anhr oV katapthssei panta di' eulabeian o de sklhroV thn kardian empeseitai kakoiV

15. lewn peinwn kai lukoV diywn oV turannei ptwcoV wn eqnouV penicrou

16. basileuV endehV prosodwn megaV sukofanthV o de miswn adikian makron cronon zhsetai

17. andra ton en aitia fonou o egguwmenoV fugaV estai kai ouk en asfaleia [17a] paideue uion kai agaphsei se kai dwsei kosmon th sh yuch ou mh upakoushV eqnei paranomw

18. o poreuomenoV dikaiwV bebohqhtai o de skoliaiV odoiV poreuomenoV emplakhsetai

19. o ergazomenoV thn eautou ghn plhsqhsetai artwn o de diwkwn scolhn plhsqhsetai peniaV

20. anhr axiopistoV polla euloghqhsetai o de kakoV ouk atimwrhtoV estai

21. oV ouk aiscunetai proswpa dikaiwn ouk agaqoV o toioutoV ywmou artou apodwsetai andra

22. speudei ploutein anhr baskanoV kai ouk oiden oti elehmwn krathsei autou

23. o elegcwn anqrwpou odouV caritaV exei mallon tou glwssocaritountoV

24. oV apoballetai patera h mhtera kai dokei mh amartanein outoV koinwnoV estin androV asebouV

25. aplhstoV anhr krinei eikh oV de pepoiqen epi kurion en epimeleia estai

26. oV pepoiqen qraseia kardia o toioutoV afrwn oV de poreuetai sofia swqhsetai

27. oV didwsin ptwcoiV ouk endehqhsetai oV de apostrefei ton ofqalmon autou en pollh aporia estai

28. en topoiV asebwn stenousi dikaioi en de th ekeinwn apwleia plhqunqhsontai dikaioi

"Tente percorrer com toda a simplicidade o caminho de Nosso Senhor e não se aflija inutilmente.” São Padre Pio de Pietrelcina