1. touV emouV logouV uie fobhqhti kai dexamenoV autouV metanoei tade legei o anhr toiV pisteuousin qew kai pauomai

2. afronestatoV gar eimi pantwn anqrwpwn kai fronhsiV anqrwpwn ouk estin en emoi

3. qeoV dedidacen me sofian kai gnwsin agiwn egnwka

4. tiV anebh eiV ton ouranon kai katebh tiV sunhgagen anemouV en kolpw tiV sunestreyen udwr en imatiw tiV ekrathsen pantwn twn akrwn thV ghV ti onoma autw h ti onoma toiV teknoiV autou ina gnwV

5. panteV logoi qeou pepurwmenoi uperaspizei de autoV twn eulaboumenwn auton

6. mh prosqhV toiV logoiV autou ina mh elegxh se kai yeudhV genh

7. duo aitoumai para sou mh afelhV mou carin pro tou apoqanein me

8. mataion logon kai yeudh makran mou poihson plouton de kai penian mh moi dwV suntaxon de moi ta deonta kai ta autarkh

9. ina mh plhsqeiV yeudhV genwmai kai eipw tiV me ora h penhqeiV kleyw kai omosw to onoma tou qeou

10. mh paradwV oikethn eiV ceiraV despotou mhpote katarashtai se kai afanisqhV

11. ekgonon kakon patera kataratai thn de mhtera ouk eulogei

12. ekgonon kakon dikaion eauton krinei thn de exodon autou ouk apeniyen

13. ekgonon kakon uyhlouV ofqalmouV ecei toiV de blefaroiV autou epairetai

14. ekgonon kakon macairaV touV odontaV ecei kai taV mulaV tomidaV wste analiskein kai katesqiein touV tapeinouV apo thV ghV kai touV penhtaV autwn ex anqrwpwn

15. th bdellh treiV qugatereV hsan agaphsei agapwmenai kai ai treiV autai ouk enepimplasan authn kai h tetarth ouk hrkesqh eipein ikanon

16. adhV kai erwV gunaikoV kai tartaroV kai gh ouk empiplamenh udatoV kai udwr kai pur ou mh eipwsin arkei

17. ofqalmon katagelwnta patroV kai atimazonta ghraV mhtroV ekkoyaisan auton korakeV ek twn faraggwn kai katafagoisan auton neossoi aetwn

18. tria de estin adunata moi nohsai kai to tetarton ouk epiginwskw

19. icnh aetou petomenou kai odouV ofewV epi petraV kai tribouV nhoV pontoporoushV kai odouV androV en neothti

20. toiauth odoV gunaikoV moicalidoV h otan praxh aponiyamenh ouden fhsin pepracenai atopon

21. dia triwn seietai h gh to de tetarton ou dunatai ferein

22. ean oikethV basileush kai afrwn plhsqh sitiwn

23. kai oiketiV ean ekbalh thn eauthV kurian kai mishth gunh ean tuch androV agaqou

24. tessara de estin elacista epi thV ghV tauta de estin sofwtera twn sofwn

25. oi murmhkeV oiV mh estin iscuV kai etoimazontai qerouV thn trofhn

26. kai oi coirogrullioi eqnoV ouk iscuron oi epoihsanto en petraiV touV eautwn oikouV

27. abasileuton estin h akriV kai ekstrateuei af' enoV keleusmatoV eutaktwV

28. kai kalabwthV cersin ereidomenoV kai eualwtoV wn katoikei en ocurwmasin basilewV

29. tria de estin a euodwV poreuetai kai to tetarton o kalwV diabainei

30. skumnoV leontoV iscuroteroV kthnwn oV ouk apostrefetai oude katapthssei kthnoV

31. kai alektwr emperipatwn qhleiaiV euyucoV kai tragoV hgoumenoV aipoliou kai basileuV dhmhgorwn en eqnei

32. ean proh seauton eiV eufrosunhn kai ekteinhV thn ceira sou meta machV atimasqhsh

33. amelge gala kai estai bouturon ean de ekpiezhV mukthraV exeleusetai aima ean de exelkhV logouV exeleusontai kriseiV kai macai

“Recorramos a Jesus e não às pessoas, pois só ele nunca nos faltará.” São Padre Pio de Pietrelcina