1. orgh apollusin kai fronimouV apokrisiV de upopiptousa apostrefei qumon logoV de luphroV egeirei orgaV

2. glwssa sofwn kala epistatai stoma de afronwn anaggelei kaka

3. en panti topw ofqalmoi kuriou skopeuousin kakouV te kai agaqouV

4. iasiV glwsshV dendron zwhV o de sunthrwn authn plhsqhsetai pneumatoV

5. afrwn mukthrizei paideian patroV o de fulasswn entolaV panourgoteroV

6. en pleonazoush dikaiosunh iscuV pollh oi de asebeiV olorrizoi ek ghV olountai oikoiV dikaiwn iscuV pollh karpoi de asebwn apolountai

7. ceilh sofwn dedetai aisqhsei kardiai de afronwn ouk asfaleiV

8. qusiai asebwn bdelugma kuriw eucai de kateuqunontwn dektai par' autw

9. bdelugma kuriw odoi asebouV diwkontaV de dikaiosunhn agapa

10. paideia akakou gnwrizetai upo twn pariontwn oi de misounteV elegcouV teleutwsin aiscrwV

11. adhV kai apwleia fanera para tw kuriw pwV ouci kai ai kardiai twn anqrwpwn

12. ouk agaphsei apaideutoV touV elegcontaV auton meta de sofwn ouc omilhsei

13. kardiaV eufrainomenhV proswpon qallei en de lupaiV oushV skuqrwpazei

14. kardia orqh zhtei aisqhsin stoma de apaideutwn gnwsetai kaka

15. panta ton cronon oi ofqalmoi twn kakwn prosdecontai kaka oi de agaqoi hsucazousin dia pantoV

16. kreisswn mikra meriV meta fobou kuriou h qhsauroi megaloi meta afobiaV

17. kreisswn xenismoV lacanwn proV filian kai carin h paraqesiV moscwn meta ecqraV

18. anhr qumwdhV paraskeuazei macaV makroqumoV de kai thn mellousan katapraunei [18a] makroqumoV anhr katasbesei kriseiV o de asebhV egeirei mallon

19. odoi aergwn estrwmenai akanqaiV ai de twn andreiwn tetrimmenai

20. uioV sofoV eufrainei patera uioV de afrwn mukthrizei mhtera autou

21. anohtou triboi endeeiV frenwn anhr de fronimoV kateuqunwn poreuetai

22. upertiqentai logismouV oi mh timwnteV sunedria en de kardiaiV bouleuomenwn menei boulh

23. ou mh upakoush o kakoV auth oude mh eiph kairion ti kai kalon tw koinw

24. odoi zwhV dianohmata sunetou ina ekklinaV ek tou adou swqh

25. oikouV ubristwn kataspa kurioV esthrisen de orion chraV

26. bdelugma kuriw logismoV adikoV agnwn de rhseiV semnai

27. exollusin eauton o dwrolhmpthV o de miswn dwrwn lhmyeiV swzetai [27a] elehmosunaiV kai pistesin apokaqairontai amartiai tw de fobw kuriou ekklinei paV apo kakou

28. kardiai dikaiwn meletwsin pisteiV stoma de asebwn apokrinetai kaka [28a] dektai para kuriw odoi anqrwpwn dikaiwn dia de autwn kai oi ecqroi filoi ginontai

29. makran apecei o qeoV apo asebwn eucaiV de dikaiwn epakouei [29a] kreisswn oligh lhmyiV meta dikaiosunhV h polla genhmata meta adikiaV [29b] kardia androV logizesqw dikaia ina upo tou qeou diorqwqh ta diabhmata autou

30. qewrwn ofqalmoV kala eufrainei kardian fhmh de agaqh piainei osta

32. oV apwqeitai paideian misei eauton o de thrwn elegcouV agapa yuchn autou

33. foboV qeou paideia kai sofia kai arch doxhV apokriqhsetai auth

“Deus não opera prodígios onde não há fé.” São Padre Pio de Pietrelcina