1. parhsan de tineV en autw tw kairw apaggellonteV autw peri twn galilaiwn wn to aima pilatoV emixen meta twn qusiwn autwn

2. kai apokriqeiV o ihsouV eipen autoiV dokeite oti oi galilaioi outoi amartwloi para pantaV touV galilaiouV egenonto oti toiauta peponqasin

3. ouci legw umin all ean mh metanohte panteV wsautwV apoleisqe

4. h ekeinoi oi deka kai oktw ef ouV epesen o purgoV en tw silwam kai apekteinen autouV dokeite oti outoi ofeiletai egenonto para pantaV anqrwpouV touV katoikountaV en ierousalhm

5. ouci legw umin all ean mh metanohte panteV omoiwV apoleisqe

6. elegen de tauthn thn parabolhn sukhn eicen tiV en tw ampelwni autou pefuteumenhn kai hlqen karpon zhtwn en auth kai ouc euren

7. eipen de proV ton ampelourgon idou tria eth ercomai zhtwn karpon en th sukh tauth kai ouc euriskw ekkoyon authn inati kai thn ghn katargei

8. o de apokriqeiV legei autw kurie afeV authn kai touto to etoV ewV otou skayw peri authn kai balw koprian

9. kan men poihsh karpon ei de mhge eiV to mellon ekkoyeiV authn

10. hn de didaskwn en mia twn sunagwgwn en toiV sabbasin

11. kai idou gunh hn pneuma ecousa asqeneiaV eth deka kai oktw kai hn sugkuptousa kai mh dunamenh anakuyai eiV to panteleV

12. idwn de authn o ihsouV prosefwnhsen kai eipen auth gunai apolelusai thV asqeneiaV sou

13. kai epeqhken auth taV ceiraV kai paracrhma anwrqwqh kai edoxazen ton qeon

14. apokriqeiV de o arcisunagwgoV aganaktwn oti tw sabbatw eqerapeusen o ihsouV elegen tw oclw ex hmerai eisin en aiV dei ergazesqai en tautaiV oun ercomenoi qerapeuesqe kai mh th hmera tou sabbatou

15. apekriqh oun autw o kurioV kai eipen upokrita ekastoV umwn tw sabbatw ou luei ton boun autou h ton onon apo thV fatnhV kai apagagwn potizei

16. tauthn de qugatera abraam ousan hn edhsen o satanaV idou deka kai oktw eth ouk edei luqhnai apo tou desmou toutou th hmera tou sabbatou

17. kai tauta legontoV autou kathscunonto panteV oi antikeimenoi autw kai paV o ocloV ecairen epi pasin toiV endoxoiV toiV ginomenoiV up autou

18. elegen de tini omoia estin h basileia tou qeou kai tini omoiwsw authn

19. omoia estin kokkw sinapewV on labwn anqrwpoV ebalen eiV khpon eautou kai huxhsen kai egeneto eiV dendron mega kai ta peteina tou ouranou kateskhnwsen en toiV kladoiV autou

20. kai palin eipen tini omoiwsw thn basileian tou qeou

21. omoia estin zumh hn labousa gunh enekruyen eiV aleurou sata tria ewV ou ezumwqh olon

22. kai dieporeueto kata poleiV kai kwmaV didaskwn kai poreian poioumenoV eiV ierousalhm

23. eipen de tiV autw kurie ei oligoi oi swzomenoi o de eipen proV autouV

24. agwnizesqe eiselqein dia thV stenhV pulhV oti polloi legw umin zhthsousin eiselqein kai ouk iscusousin

25. af ou an egerqh o oikodespothV kai apokleish thn quran kai arxhsqe exw estanai kai krouein thn quran legonteV kurie kurie anoixon hmin kai apokriqeiV erei umin ouk oida umaV poqen este

26. tote arxesqe legein efagomen enwpion sou kai epiomen kai en taiV plateiaiV hmwn edidaxaV

27. kai erei legw umin ouk oida umaV poqen este aposthte ap emou panteV oi ergatai thV adikiaV

28. ekei estai o klauqmoV kai o brugmoV twn odontwn otan oyhsqe abraam kai isaak kai iakwb kai pantaV touV profhtaV en th basileia tou qeou umaV de ekballomenouV exw

29. kai hxousin apo anatolwn kai dusmwn kai apo borra kai notou kai anakliqhsontai en th basileia tou qeou

30. kai idou eisin escatoi oi esontai prwtoi kai eisin prwtoi oi esontai escatoi

31. en auth th hmera proshlqon tineV farisaioi legonteV autw exelqe kai poreuou enteuqen oti hrwdhV qelei se apokteinai

32. kai eipen autoiV poreuqenteV eipate th alwpeki tauth idou ekballw daimonia kai iaseiV epitelw shmeron kai aurion kai th trith teleioumai

33. plhn dei me shmeron kai aurion kai th ecomenh poreuesqai oti ouk endecetai profhthn apolesqai exw ierousalhm

34. ierousalhm ierousalhm h apokteinousa touV profhtaV kai liqobolousa touV apestalmenouV proV authn posakiV hqelhsa episunaxai ta tekna sou on tropon orniV thn eauthV nossian upo taV pterugaV kai ouk hqelhsate

35. idou afietai umin o oikoV umwn erhmoV amhn de legw umin oti ou mh me idhte ewV an hxh ote eiphte euloghmenoV o ercomenoV en onomati kuriou

“Procuremos servir ao Senhor com todo o coração e com toda a vontade. Ele nos dará sempre mais do que merecemos.” São Padre Pio de Pietrelcina