1. en oiV episunacqeiswn twn muriadwn tou oclou wste katapatein allhlouV hrxato legein proV touV maqhtaV autou prwton prosecete eautoiV apo thV zumhV twn farisaiwn htiV estin upokrisiV

2. ouden de sugkekalummenon estin o ouk apokalufqhsetai kai krupton o ou gnwsqhsetai

3. anq wn osa en th skotia eipate en tw fwti akousqhsetai kai o proV to ouV elalhsate en toiV tameioiV khrucqhsetai epi twn dwmatwn

4. legw de umin toiV filoiV mou mh fobhqhte apo twn apokteinontwn to swma kai meta tauta mh econtwn perissoteron ti poihsai

5. upodeixw de umin tina fobhqhte fobhqhte ton meta to apokteinai exousian econta embalein eiV thn geennan nai legw umin touton fobhqhte

6. ouci pente strouqia pwleitai assariwn duo kai en ex autwn ouk estin epilelhsmenon enwpion tou qeou

7. alla kai ai triceV thV kefalhV umwn pasai hriqmhntai mh oun fobeisqe pollwn strouqiwn diaferete

8. legw de umin paV oV an omologhsh en emoi emprosqen twn anqrwpwn kai o uioV tou anqrwpou omologhsei en autw emprosqen twn aggelwn tou qeou

9. o de arnhsamenoV me enwpion twn anqrwpwn aparnhqhsetai enwpion twn aggelwn tou qeou

10. kai paV oV erei logon eiV ton uion tou anqrwpou afeqhsetai autw tw de eiV to agion pneuma blasfhmhsanti ouk afeqhsetai

11. otan de prosferwsin umaV epi taV sunagwgaV kai taV arcaV kai taV exousiaV mh merimnate pwV h ti apologhshsqe h ti eiphte

12. to gar agion pneuma didaxei umaV en auth th wra a dei eipein

13. eipen de tiV autw ek tou oclou didaskale eipe tw adelfw mou merisasqai met emou thn klhronomian

14. o de eipen autw anqrwpe tiV me katesthsen dikasthn h meristhn ef umaV

15. eipen de proV autouV orate kai fulassesqe apo thV pleonexiaV oti ouk en tw perisseuein tini h zwh autou estin ek twn uparcontwn autou

16. eipen de parabolhn proV autouV legwn anqrwpou tinoV plousiou euforhsen h cwra

17. kai dielogizeto en eautw legwn ti poihsw oti ouk ecw pou sunaxw touV karpouV mou

18. kai eipen touto poihsw kaqelw mou taV apoqhkaV kai meizonaV oikodomhsw kai sunaxw ekei panta ta genhmata mou kai ta agaqa mou

19. kai erw th yuch mou yuch eceiV polla agaqa keimena eiV eth polla anapauou fage pie eufrainou

20. eipen de autw o qeoV afrwn tauth th nukti thn yuchn sou apaitousin apo sou a de htoimasaV tini estai

21. outwV o qhsaurizwn eautw kai mh eiV qeon ploutwn

22. eipen de proV touV maqhtaV autou dia touto umin legw mh merimnate th yuch umwn ti faghte mhde tw swmati ti endushsqe

23. h yuch pleion estin thV trofhV kai to swma tou endumatoV

24. katanohsate touV korakaV oti ou speirousin oude qerizousin oiV ouk estin tameion oude apoqhkh kai o qeoV trefei autouV posw mallon umeiV diaferete twn peteinwn

25. tiV de ex umwn merimnwn dunatai prosqeinai epi thn hlikian autou phcun ena

26. ei oun oute elaciston dunasqe ti peri twn loipwn merimnate

27. katanohsate ta krina pwV auxanei ou kopia oude nhqei legw de umin oude solomwn en pash th doxh autou periebaleto wV en toutwn

28. ei de ton corton en tw agrw shmeron onta kai aurion eiV klibanon ballomenon o qeoV outwV amfiennusin posw mallon umaV oligopistoi

29. kai umeiV mh zhteite ti faghte h ti pihte kai mh metewrizesqe

30. tauta gar panta ta eqnh tou kosmou epizhtei umwn de o pathr oiden oti crhzete toutwn

31. plhn zhteite thn basileian tou qeou kai tauta panta prosteqhsetai umin

32. mh fobou to mikron poimnion oti eudokhsen o pathr umwn dounai umin thn basileian

33. pwlhsate ta uparconta umwn kai dote elehmosunhn poihsate eautoiV balantia mh palaioumena qhsauron anekleipton en toiV ouranoiV opou klepthV ouk eggizei oude shV diafqeirei

34. opou gar estin o qhsauroV umwn ekei kai h kardia umwn estai

35. estwsan umwn ai osfueV periezwsmenai kai oi lucnoi kaiomenoi

36. kai umeiV omoioi anqrwpoiV prosdecomenoiV ton kurion eautwn pote analusei ek twn gamwn ina elqontoV kai krousantoV euqewV anoixwsin autw

37. makarioi oi douloi ekeinoi ouV elqwn o kurioV eurhsei grhgorountaV amhn legw umin oti perizwsetai kai anaklinei autouV kai parelqwn diakonhsei autoiV

38. kai ean elqh en th deutera fulakh kai en th trith fulakh elqh kai eurh outwV makarioi eisin oi douloi ekeinoi

39. touto de ginwskete oti ei hdei o oikodespothV poia wra o klepthV ercetai egrhgorhsen an kai ouk an afhken diorughnai ton oikon autou

40. kai umeiV oun ginesqe etoimoi oti h wra ou dokeite o uioV tou anqrwpou ercetai

41. eipen de autw o petroV kurie proV hmaV thn parabolhn tauthn legeiV h kai proV pantaV

42. eipen de o kurioV tiV ara estin o pistoV oikonomoV kai fronimoV on katasthsei o kurioV epi thV qerapeiaV autou tou didonai en kairw to sitometrion

43. makarioV o douloV ekeinoV on elqwn o kurioV autou eurhsei poiounta outwV

44. alhqwV legw umin oti epi pasin toiV uparcousin autou katasthsei auton

45. ean de eiph o douloV ekeinoV en th kardia autou cronizei o kurioV mou ercesqai kai arxhtai tuptein touV paidaV kai taV paidiskaV esqiein te kai pinein kai mequskesqai

46. hxei o kurioV tou doulou ekeinou en hmera h ou prosdoka kai en wra h ou ginwskei kai dicotomhsei auton kai to meroV autou meta twn apistwn qhsei

47. ekeinoV de o douloV o gnouV to qelhma tou kuriou eautou kai mh etoimasaV mhde poihsaV proV to qelhma autou darhsetai pollaV

48. o de mh gnouV poihsaV de axia plhgwn darhsetai oligaV panti de w edoqh polu polu zhthqhsetai par autou kai w pareqento polu perissoteron aithsousin auton

49. pur hlqon balein eiV thn ghn kai ti qelw ei hdh anhfqh

50. baptisma de ecw baptisqhnai kai pwV sunecomai ewV ou telesqh

51. dokeite oti eirhnhn paregenomhn dounai en th gh ouci legw umin all h diamerismon

52. esontai gar apo tou nun pente en oikw eni diamemerismenoi treiV epi dusin kai duo epi trisin

53. diamerisqhsetai pathr ef uiw kai uioV epi patri mhthr epi qugatri kai qugathr epi mhtri penqera epi thn numfhn authV kai numfh epi thn penqeran authV

54. elegen de kai toiV ocloiV otan idhte thn nefelhn anatellousan apo dusmwn euqewV legete ombroV ercetai kai ginetai outwV

55. kai otan noton pneonta legete oti kauswn estai kai ginetai

56. upokritai to proswpon thV ghV kai tou ouranou oidate dokimazein ton de kairon touton pwV ou dokimazete

57. ti de kai af eautwn ou krinete to dikaion

58. wV gar upageiV meta tou antidikou sou ep arconta en th odw doV ergasian aphllacqai ap autou mhpote katasurh se proV ton krithn kai o krithV se paradw tw praktori kai o praktwr se ballh eiV fulakhn

59. legw soi ou mh exelqhV ekeiqen ewV ou kai to escaton lepton apodwV

“O Senhor se comunica conosco à medida que nos libertamos do nosso apego aos sentidos, que sacrificamos nossa vontade própria e que edificamos nossa vida na humildade.” São Padre Pio de Pietrelcina