1. Közben tízezres tömeg verõdött össze körülötte, úgyhogy egymást tiporták, és elõször csak tanítványaihoz kezdett beszélni: "Óvakodjatok a farizeusok kovászától, vagyis a képmutatástól.

2. Nincs semmi elrejtve, ami nyilvánosságra ne kerülne, s titok, ami ki ne tudódna.

3. Amit sötétben mondtok, világos nappal hallják majd, és amit a zárt falak közt fülbe súgtok, azt a háztetõkrõl fogják hirdetni.

4. Nektek, barátaimnak, mondom: Ne féljetek azoktól, akik a testet ugyan megölik, de aztán semmi többet nem tehetnek.

5. Megmondom én nektek, kitõl féljetek: Attól féljetek, akinek, miután megölt, ahhoz is van hatalma, hogy a kárhozatba taszítson benneteket. Igen, mondom nektek, tõle féljetek.

6. Ugye két fillérért öt verebet is adnak. Mégis az Isten nem feledkezik meg egyetlen egyrõl sem.

7. Sõt még a fejeteken a hajszálakat is mind számon tartja. Ne féljetek hát! Sokkal többet értek ti, mint a verebek.

8. Mondom nektek, hogy aki tanúságot tesz mellettem az emberek elõtt, azt majd az Emberfia is magáénak vallja az Isten angyalai elõtt.

9. Aki azonban megtagad az emberek elõtt, azt én is megtagadom Isten angyalai elõtt.

10. Aki az Emberfia ellen beszél, az bocsánatot nyer, aki azonban a Szentlelket káromolja, nem nyer bocsánatot.

11. Amikor majd a zsinagógákba vagy a hatóságok és hatalmasságok elé hurcolnak benneteket, ne gondolkozzatok rajta, hogyan védekezzetek, vagy mit mondjatok,

12. mert a Szentlélek abban az órában majd megtanít rá benneteket, hogy mit kell mondanotok."

13. Ekkor valaki megszólalt a tömegben: "Mester, mondd meg testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget."

14. De elutasította: "Ember, ki hatalmazott fel rá, hogy bírótok legyek és elosszam örökségeteket?"

15. Majd a néphez fordult: "Vigyázzatok és óvakodjatok minden kapzsiságtól, mert nem a vagyonban való bõvelkedéstõl függ az ember élete."

16. Példabeszédet is mondott nekik: "Egy gazdag embernek bõséges termést hozott a földje.

17. Így okoskodott magában: Mit tegyek? Nincs hová gyûjtsem a termésemet.

18. Tudom már, mit teszek: lebontom csûreimet és nagyobbakat építek, oda gyûjtöm majd a termést és minden vagyonomat.

19. Aztán majd elégedetten mondom magamnak: Ember, van annyid, hogy sok évig elég! Pihenj, egyél, igyál, s élj jól! -

20. Ám az Isten így szól hozzá: Esztelen, még az éjjel visszakérik tõled lelkedet. Amit gyûjtöttél, kire marad? -

21. Így jár az, aki vagyont halmoz fel magának ahelyett, hogy az Istenben gazdagodnék."

22. Aztán így szólt tanítványaihoz: "Ezért mondom nektek, ne aggódjatok megélhetésetek miatt, hogy mit esztek, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök.

23. A lélek több, mint az eledel, s a test több, mint a ruha.

24. Vegyetek példát a hollókról. Nem vetnek, nem aratnak, nincs pincéjük, nincs kamrájuk s az Isten táplálja õket. Mennyivel többet értek ti, mint ezek a madarak!

25. Ugyan melyiketek hosszabbíthatja meg az életét csak egy arasznyival is azzal, hogy aggodalmaskodik?

26. Ha tehát még az egészen kis dolgokban is tehetetlenek vagytok, mit aggódtok?

27. Vegyetek példát a liliomokról, hogyan nõnek: se nem fonnak, se nem szõnek. Mégis, mondom nektek, hogy Salamon dicsõsége teljében sem volt úgy felöltözve, mint egy ezek közül.

28. Ha tehát a mezõn a füvet, amely ma a mezõn zöldell, holnap a kemencébe kerül, Isten így öltözteti, mennyivel inkább titeket, kishitûek.

29. Ne kérdezgessétek hát, hogy mit esztek vagy mit isztok, és ne nyugtalankodjatok.

30. Mert erre a pogányok törekednek a világban. Atyátok tudja, hogy szükségetek van rájuk.

31. Inkább az Isten országát keressétek, és ezeket megkapjátok hozzá.

32. Ne félj, te kisded nyáj, hisz Atyátok úgy látta jónak, hogy nektek adja országát.

33. Adjátok el, amitek van, adjátok oda a rászorulóknak. Készítsetek magatoknak kimeríthetetlen erszényt, elfogyhatatlan kincset a mennyben, ahol nem fér hozzá tolvaj, és nem rágja szét a moly.

34. Ahol a kincsetek, ott a szívetek is.

35. Csípõtök legyen felövezve és égjen a lámpásotok.

36. Hasonlítsatok azokhoz az emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a menyegzõrõl és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki.

37. Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál. Bizony mondom nektek, felövezi magát, asztalhoz ülteti õket, és megy, hogy kiszolgálja õket.

38. És ha a második vagy a harmadik õrváltáskor érkezve is így találja õket, boldogok azok a szolgák.

39. Gondoljátok meg: ha tudná a házigazda, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem engedné betörni házába.

40. Legyetek ti is készen, mert olyan órában, amikor nem is gondoljátok, eljön az Emberfia."

41. Péter megkérdezte: "Uram, ezt a példabeszédet csak nekünk mondod, vagy mindenkinek?"

42. Az Úr így válaszolt: "Ki a hû és okos sáfár, akit ura szolgái fölé rendelt, hogy ha eljön az ideje, kiadja részüket az élelembõl?

43. Boldog az a szolga, ha megérkeztekor ura ilyen munkában találja.

44. Mondom nektek, hogy minden vagyonát rábízza.

45. De ha a szolga azt mondja magában: Uram csak sokára tér vissza -, és elkezdi verni a többi szolgát és szolgálót, eszik-iszik meg részegeskedik,

46. akkor ennek a szolgának az ura olyan napon érkezik meg, amikor nem várja, és olyan órában, amikor nem gondolja. Kegyetlenül megbünteti, és a hûtlenek sorsára juttatja.

47. Az a szolga, aki ismeri ura akaratát, de nem áll készen, hogy akarata szerint járjon el, sok verést kap.

48. Aki azonban nem ismeri s így tesz olyat, amiért büntetést érdemel, csak kevés verést kap. Mert aki sokat kapott, attól sokat követelnek, és akire sokat bíztak, attól annál többet kívánnak.

49. Azért jöttem, hogy tüzet dobjak a földre. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon!

50. Keresztséggel kell megkereszteltetnem. Annyira szorongok, míg be nem teljesedik.

51. Azt hiszitek, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Nem azt, hanem - mondom nektek - meghasonlást.

52. Ezentúl ha öten lesznek egy házban, megoszlanak egymás közt: három kettõ ellen, és kettõ három ellen.

53. Meghasonlik az apa a fiával és a fiú az apjával, az anya a lányával és a lány az anyjával, az anyós a menyével és a meny az anyósával."

54. Aztán a néphez fordult: "Ha azt látjátok, hogy nyugat felõl felhõ kerekedik, mindjárt mondjátok, hogy esõ lesz, s ez be is válik.

55. S ha azt látjátok, hogy délrõl fúj a szél, arra következtettek, hogy hõség lesz, és ez be is következik.

56. Képmutatók! A föld meg az ég jeleibõl tudtok következtetni. Hát ezt az idõt miért nem tudjátok felismerni?

57. Miért nem ítélitek meg magatok, hogy mi az igazságos?

58. Amikor ellenfeleddel a bíróságra tartasz, útközben igyekezzél tõle megszabadulni, nehogy a bíró elé hurcoljon, és a bíró átadjon a poroszlónak, a poroszló meg börtönbe vessen.

59. Mondom neked, nem szabadulsz ki, míg az utolsó fillért is meg nem fizeted."

“Padre, eu não acredito no inferno – falou um penitente. Padre Pio disse: Acreditará quando for para lá?” São Padre Pio de Pietrelcina