1. Pristupe k njemu farizeji i saduceji. Iskušavajuæi ga, zatraže da im pokaže kakav znak s neba.

2. On im odgovori: "Uveèer govorite: 'Bit æe vedro, nebo se žari.'

3. A ujutro: 'Danas æe nevrijeme, nebo se tamno zacrvenjelo.' Lice neba znadete rasuditi, a znakove vremena ne znate.

4. Naraštaj opak i preljubnièki znak traži, ali mu se znak neæe dati doli znak Jonin." Tada ih ostavi i ode.

5. Uèenici doðoše prijeko, a zaboraviše ponijeti kruha.

6. A Isus im reèe: "Pazite, èuvajte se kvasca farizejskog i saducejskog!"

7. Oni zamišljeni meðu sobom govorahu: "Kruha ne ponijesmo."

8. Zamijetio to Isus pa reèe: "Što ste zamišljeni, malovjerni, da kruha nemate?

9. Zar još ne shvaæate, ne sjeæate li se onih pet kruhova na pet tisuæa i koliko košara nakupiste?

10. I onih sedam kruhova na èetiri tisuæe i koliko košara nakupiste?

11. Kako onda ne shvaæate da vam to ne rekoh o kruhu? Nego, èuvajte se kvasca farizejskog i saducejskog."

12. Tada razumješe kako im ne reèe da se èuvaju kvasca krušnoga, nego nauka farizejskog i saducejskoga.

13. Kad Isus doðe u krajeve Cezareje Filipove, upita uèenike: "Što govore ljudi, tko je Sin Èovjeèji?"

14. Oni rekoše: "Jedni da je Ivan Krstitelj; drugi da je Ilija; treæi opet da je Jeremija ili koji od proroka."

15. Kaže im: "A vi, što vi kažete, tko sam ja?"

16. Šimun Petar prihvati i reèe: "Ti si Krist-Pomazanik, Sin Boga živoga."

17. Nato Isus reèe njemu: "Blago tebi, Šimune, sine Jonin, jer ti to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj, koji je na nebesima.

18. A ja tebi kažem: Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni sagradit æu Crkvu svoju i vrata paklena neæe je nadvladati.

19. Tebi æu dati kljuèeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit æe svezano na nebesima; a što god odriješiš na zemlji, bit æe odriješeno na nebesima."

20. Tada zaprijeti uèenicima neka nikomu ne reknu da je on Krist.

21. Otada poèe Isus upuæivati uèenike kako treba da poðe u Jeruzalem, da mnogo pretrpi od starješina, glavara sveæenièkih i pismoznanaca, da bude ubijen i treæi dan da uskrsne.

22. Petar ga uze na stranu i poèe odvraæati: "Bože saèuvaj, Gospodine! Ne, to se tebi ne smije dogoditi!"

23. Isus se okrene i reèe Petru: "Nosi se od mene, sotono! Sablazan si mi jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko!"

24. Tada Isus reèe svojim uèenicima: "Hoæe li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom.

25. Tko hoæe život svoj spasiti, izgubit æe ga, a tko izgubi život svoj poradi mena, naæi æe ga.

26. Ta što æe koristiti èovjeku ako sav svijet stekne, a životu svojemu naudi? Ili što æe èovjek dati u zamjenu za život svoj?

27. Doæi æe, doista, Sin Èovjeèji u slavi Oca svoga s anðelima svojim i tada æe naplatiti svakomu po djelima njegovim."

28. "Zaista, kažem vam, neki od ovdje nazoènih neæe okusiti smrti dok ne vide Sina Èovjeèjega gdje dolazi sa svojim kraljevstvom."

“Diga ao Senhor: Faça em mim segundo a Tua vontade, mas antes de mandar-me o sofrimento, dê-me forças para que eu possa sofrer com amor.”. São Padre Pio de Pietrelcina