1. "Tada æe kraljevstvo nebesko biti kao kad deset djevica uzeše svoje svjetiljke i iziðoše u susret zaruèniku.

2. Pet ih bijaše ludih, a pet mudrih.

3. Lude uzeše svjetiljke, ali ne uzeše sa sobom ulja.

4. Mudre pak zajedno sa svjetiljkama uzeše u posudama ulja."

5. "Buduæi da je zaruènik okasnio, sve one zadrijemaše i pozaspaše.

6. O ponoæi nasta vika: 'Evo zaruènika! Iziðite mu u susret!'

7. Tada ustadoše sve one djevice i urediše svoje svjetiljke.

8. Lude tada rekoše mudrima: 'Dajte nam od svoga ulja, gase nam se svjetiljke!'

9. Mudre im odgovore: 'Nipošto! Ne bi doteklo nama i vama. Poðite radije k prodavaèima i kupite!'"

10. "Dok one odoše kupiti, doðe zaruènik: koje bijahu pripravne, uðoše s njim na svadbu i zatvore se vrata.

11. Poslije doðu i ostale djevice pa stanu dozivati: 'Gospodine! Gospodine! Otvori nam!'

12. A on im odgovori: 'Zaista kažem vam, ne poznam vas!'

13. Bdijte dakle jer ne znate dana ni èasa!"

14. "Doista, kao kad ono èovjek, polazeæi na put, dozva sluge i dade im svoj imetak.

15. Jednomu dade pet talenata, drugomu dva, a treæemu jedan - svakomu po njegovoj sposobnosti.

16. I otputova. Onaj koji je primio pet talenata odmah ode, upotrijebi ih i stekne drugih pet.

17. Isto tako i onaj sa dva stekne druga dva.

18. Onaj naprotiv koji je primio jedan ode, otkopa zemlju i sakri novac gospodarov."

19. "Nakon dugo vremena doðe gospodar tih slugu i zatraži od njih raèun.

20. Pristupi mu onaj što je primio pet talenata i donese drugih pet govoreæi: 'Gospodaru! Pet si mi talenata predao. Evo, drugih sam pet talenata stekao!'

21. Reèe mu gospodar: 'Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim æu te postaviti! Uði u radost gospodara svoga!'"

22. "Pristupi i onaj sa dva talenta te reèe: 'Gospodaru! Dva si mi talenta predao. Evo, druga sam dva talenta stekao!'

23. Reèe mu gospodar: 'Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim æu te postaviti! Uði u radost gospodara svoga.'"

24. "A pristupi i onaj koji je primio jedan talenat te reèe: 'Gospodaru! Znadoh te: èovjek si strog, žanješ gdje nisi sijao i kupiš gdje nisi vijao.

25. Pobojah se stoga, odoh i sakrih talenat tvoj u zemlju. Evo ti tvoje!'

26. A gospodar mu reèe: 'Slugo zli i lijeni! Znao si da žanjem gdje nisam sijao i kupim gdje nisam vijao!

27. Trebalo je dakle da uložiš moj novac kod novèara i ja bih po povratku izvadio svoje s dobitkom.'"

28. "'Uzmite stoga od njega talenat i podajte onomu koji ih ima deset.

29. Doista, onomu koji ima još æe se dati, neka ima u izobilju, a od onoga koji nema oduzet æe se i ono što ima.

30. A beskorisnoga slugu izbacite van u tamu. Ondje æe biti plaè i škrgut zubi.'"

31. "Kad Sin Èovjeèji doðe u slavi i svi anðeli njegovi s njime, sjest æe na prijestolje slave svoje.

32. I sabrat æe se pred njim svi narodi, a on æe ih jedne od drugih razluèiti kao što pastir razluèuje ovce od jaraca.

33. Postavit æe ovce sebi zdesna, a jarce slijeva."

34. "Tada æe kralj reæi onima sebi zdesna: 'Doðite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta!

35. Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me;

36. gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i doðoste k meni.'"

37. "Tada æe mu pravednici odgovoriti: 'Gospodine, kada te to vidjesmo gladna i nahranismo te; ili žedna i napojismo te?

38. Kada te vidjesmo kao stranca i primismo; ili gola i zaogrnusmo te?

39. Kada te vidjesmo bolesna ili u tamnici i doðosmo k tebi?'

40. A kralj æe im odgovoriti: 'Zaista, kažem vam, što god uèiniste jednomu od ove moje najmanje braæe, meni uèiniste!'"

41. "Zatim æe reæi i onima slijeva: 'Odlazite od mene, prokleti, u oganj vjeèni, pripravljen ðavlu i anðelima njegovim!

42. Jer ogladnjeh i ne dadoste mi jesti; ožednjeh i ne dadoste mi piti;

43. stranac bijah i ne primiste me; gol i ne zaogrnuste me; bolestan i u tamnici i ne pohodiste me!'"

44. "Tada æe mu i oni odgovoriti: 'Gospodine, a kada te to vidjesmo gladna, ili žedna, ili stranca, ili gola, ili bolesna, ili u tamnici, i ne poslužismo te?'

45. Tada æe im on odgovoriti: 'Zaista, kažem vam, što god ne uèiniste jednomu od ovih najmanjih, ni meni ne uèiniste.'"

46. "I otiæi æe ovi u muku vjeènu, a pravednici u život vjeèni."

“Rezai e continuai a rezar para não ficardes entorpecidos”. São Padre Pio de Pietrelcina