Encontrados 16 resultados para: Eulogeite

 • en tw arxasqai archgouV en israhl en proairesei laou eulogeite ton kurion (Juízes 5, 2)

 • h kardia mou epi ta diatetagmena tw israhl oi dunastai tou laou eulogeite ton kurion (Juízes 5, 9)

 • kai eiposan oi leuitai ihsouV kai kadmihl anasthte eulogeite ton kurion qeon umwn apo tou aiwnoV kai ewV tou aiwnoV kai euloghsousin onoma doxhV sou kai uywsousin epi pash eulogia kai ainesei (Neemias 19, 5)

 • tote kalesaV touV duo kruptwV eipen autoiV eulogeite ton qeon kai autw exomologeisqe megalwsunhn didote autw kai exomologeisqe enwpion pantwn twn zwntwn peri wn epoihsen meq' umwn agaqon to eulogein ton qeon kai uyoun to onoma autou touV logouV twn ergwn tou qeou entimwV upodeiknuonteV kai mh okneite exomologeisqai autw (Tobias 12, 6)

 • kai eipen autoiV mh fobeisqe eirhnh umin estai ton de qeon eulogeite eiV ton aiwna (Tobias 12, 17)

 • oti ou th emautou cariti alla th qelhsei tou qeou hmwn hlqon oqen eulogeite auton eiV ton aiwna (Tobias 12, 18)

 • eulogeite eqnh ton qeon hmwn kai akoutisasqe thn fwnhn thV ainesewV autou (Salmos 65, 8)

 • en ekklhsiaiV eulogeite ton qeon ton kurion ek phgwn israhl (Salmos 67, 27)

 • eulogeite ton kurion panteV oi aggeloi autou dunatoi iscui poiounteV ton logon autou tou akousai thV fwnhV twn logwn autou (Salmos 102, 20)

 • eulogeite ton kurion pasai ai dunameiV autou leitourgoi autou poiounteV to qelhma autou (Salmos 102, 21)

 • eulogeite ton kurion panta ta erga autou en panti topw thV despoteiaV autou eulogei h yuch mou ton kurion (Salmos 102, 22)

 • wdh twn anabaqmwn idou dh eulogeite ton kurion panteV oi douloi kuriou oi estwteV en oikw kuriou en aulaiV oikou qeou hmwn (Salmos 133, 1)


“O Senhor sempre orienta e chama; mas não se quer segui-lo e responder-lhe, pois só se vê os próprios interesses. Às vezes, pelo fato de se ouvir sempre a Sua voz, ninguém mais se apercebe dela; mas o Senhor ilumina e chama. São os homens que se colocam na posição de não conseguir mais escutar.” São Padre Pio de Pietrelcina