1. eiV to teloV tw dauid yalmoV wdhV

2. anasthtw o qeoV kai diaskorpisqhtwsan oi ecqroi autou kai fugetwsan oi misounteV auton apo proswpou autou

3. wV ekleipei kapnoV eklipetwsan wV thketai khroV apo proswpou puroV outwV apolointo oi amartwloi apo proswpou tou qeou

4. kai oi dikaioi eufranqhtwsan agalliasqwsan enwpion tou qeou terfqhtwsan en eufrosunh

5. asate tw qew yalate tw onomati autou odopoihsate tw epibebhkoti epi dusmwn kurioV onoma autw kai agalliasqe enwpion autou taracqhsontai apo proswpou autou

6. tou patroV twn orfanwn kai kritou twn chrwn o qeoV en topw agiw autou

7. o qeoV katoikizei monotropouV en oikw exagwn pepedhmenouV en andreia omoiwV touV parapikrainontaV touV katoikountaV en tafoiV

8. o qeoV en tw ekporeuesqai se enwpion tou laou sou en tw diabainein se en th erhmw diayalma

9. gh eseisqh kai gar oi ouranoi estaxan apo proswpou tou qeou touto sina apo proswpou tou qeou israhl

10. brochn ekousion aforieiV o qeoV th klhronomia sou kai hsqenhsen su de kathrtisw authn

11. ta zwa sou katoikousin en auth htoimasaV en th crhstothti sou tw ptwcw o qeoV

12. kurioV dwsei rhma toiV euaggelizomenoiV dunamei pollh

13. o basileuV twn dunamewn tou agaphtou kai wraiothti tou oikou dielesqai skula

14. ean koimhqhte ana meson twn klhrwn pterugeV peristeraV perihrgurwmenai kai ta metafrena authV en clwrothti crusiou diayalma

15. en tw diastellein ton epouranion basileiV ep' authV cionwqhsontai en selmwn

16. oroV tou qeou oroV pion oroV teturwmenon oroV pion

17. ina ti upolambanete orh teturwmena to oroV o eudokhsen o qeoV katoikein en autw kai gar o kurioV kataskhnwsei eiV teloV

18. to arma tou qeou murioplasion ciliadeV euqhnountwn o kurioV en autoiV en sina en tw agiw

19. anebhV eiV uyoV hcmalwteusaV aicmalwsian elabeV domata en anqrwpw kai gar apeiqounteV tou kataskhnwsai kurioV o qeoV euloghtoV

20. euloghtoV kurioV hmeran kaq' hmeran kateuodwsei hmin o qeoV twn swthriwn hmwn diayalma

21. o qeoV hmwn qeoV tou swzein kai tou kuriou kuriou ai diexodoi tou qanatou

22. plhn o qeoV sunqlasei kefalaV ecqrwn autou korufhn tricoV diaporeuomenwn en plhmmeleiaiV autwn

23. eipen kurioV ek basan epistreyw epistreyw en buqoiV qalasshV

24. opwV an bafh o pouV sou en aimati h glwssa twn kunwn sou ex ecqrwn par' autou

25. eqewrhqhsan ai poreiai sou o qeoV ai poreiai tou qeou mou tou basilewV tou en tw agiw

26. proefqasan arconteV ecomenoi yallontwn en mesw neanidwn tumpanistriwn

27. en ekklhsiaiV eulogeite ton qeon ton kurion ek phgwn israhl

28. ekei beniamin newteroV en ekstasei arconteV iouda hgemoneV autwn arconteV zaboulwn arconteV nefqali

29. enteilai o qeoV th dunamei sou dunamwson o qeoV touto o kateirgasw hmin

30. apo tou naou sou epi ierousalhm soi oisousin basileiV dwra

31. epitimhson toiV qhrioiV tou kalamou h sunagwgh twn taurwn en taiV damalesin twn lawn tou mh apokleisqhnai touV dedokimasmenouV tw arguriw diaskorpison eqnh ta touV polemouV qelonta

32. hxousin presbeiV ex aiguptou aiqiopia profqasei ceira authV tw qew

33. ai basileiai thV ghV asate tw qew yalate tw kuriw diayalma

34. yalate tw qew tw epibebhkoti epi ton ouranon tou ouranou kata anatolaV idou dwsei en th fwnh autou fwnhn dunamewV

35. dote doxan tw qew epi ton israhl h megaloprepeia autou kai h dunamiV autou en taiV nefelaiV

36. qaumastoV o qeoV en toiV agioiV autou o qeoV israhl autoV dwsei dunamin kai krataiwsin tw law autou euloghtoV o qeoV

“Caminhe sempre e somente no bem e dê, cada dia, um passo à frente na linha vertical, de baixo para cima.” São Padre Pio de Pietrelcina