Encontrados 37 resultados para: aiwnwn

 • kai auth h iscuV kai to basileion kai h exousia kai h megaleiothV twn pantwn aiwnwn euloghtoV o qeoV thV alhqeiaV (Esdras 4, 40)

 • kai qeasasqe a poihsei meq' umwn kai exomologhsasqe autw en olw tw stomati umwn kai euloghsate ton kurion thV dikaiosunhV kai uywsate ton basilea twn aiwnwn (Tobias 13, 7)

 • exomologou tw kuriw agaqwV kai eulogei ton basilea twn aiwnwn ina palin h skhnh autou oikodomhqh soi meta caraV (Tobias 13, 11)

 • eisakousetai o qeoV kai tapeinwsei autouV o uparcwn pro twn aiwnwn diayalma ou gar estin autoiV antallagma kai ouk efobhqhsan ton qeon (Salmos 54, 20)

 • makarioi oi katoikounteV en tw oikw sou eiV touV aiwnaV twn aiwnwn ainesousin se diayalma (Salmos 83, 5)

 • h basileia sou basileia pantwn twn aiwnwn kai h despoteia sou en pash genea kai genea [13a] pistoV kurioV en toiV logoiV autou kai osioV en pasi toiV ergoiV autou (Salmos 144, 13)

 • eti didaskalian wV profhteian ekcew kai kataleiyw authn eiV geneaV aiwnwn (Eclesiástico 24, 33)

 • kai gnwsontai panteV oi epi thV ghV oti kurioV ei o qeoV twn aiwnwn (Eclesiástico 36, 17)

 • kai paralhyontai thn basileian agioi uyistou kai kaqexousi thn basileian ewV tou aiwnoV kai ewV tou aiwnoV twn aiwnwn (Daniel 7, 18)

 • alla laloumen sofian qeou en musthriw thn apokekrummenhn hn prowrisen o qeoV pro twn aiwnwn eiV doxan hmwn (I Coríntios 2, 7)

 • tauta de panta tupoi sunebainon ekeinoiV egrafh de proV nouqesian hmwn eiV ouV ta telh twn aiwnwn kathnthsen (I Coríntios 10, 11)

 • w h doxa eiV touV aiwnaV twn aiwnwn amhn (Gálatas 1, 5)


“Esforce-se, mesmo se for um pouco, mas sempre…” São Padre Pio de Pietrelcina