1. eiV to teloV en umnoiV sunesewV tw dauid

2. enwtisai o qeoV thn proseuchn mou kai mh uperidhV thn dehsin mou

3. prosceV moi kai eisakouson mou eluphqhn en th adolescia mou kai etaracqhn

4. apo fwnhV ecqrou kai apo qliyewV amartwlou oti exeklinan ep' eme anomian kai en orgh enekotoun moi

5. h kardia mou etaracqh en emoi kai deilia qanatou epepesen ep' eme

6. foboV kai tromoV hlqen ep' eme kai ekaluyen me skotoV

7. kai eipa tiV dwsei moi pterugaV wsei peristeraV kai petasqhsomai kai katapausw

8. idou emakruna fugadeuwn kai hulisqhn en th erhmw diayalma

9. prosedecomhn ton swzonta me apo oligoyuciaV kai kataigidoV

10. katapontison kurie kai katadiele taV glwssaV autwn oti eidon anomian kai antilogian en th polei

11. hmeraV kai nuktoV kuklwsei authn epi ta teich authV anomia kai kopoV en mesw authV kai adikia

12. kai ouk exelipen ek twn plateiwn authV tokoV kai doloV

13. oti ei ecqroV wneidisen me uphnegka an kai ei o miswn me ep' eme emegalorrhmonhsen ekrubhn an ap' autou

14. su de anqrwpe isoyuce hgemwn mou kai gnwste mou

15. oV epi to auto moi eglukanaV edesmata en tw oikw tou qeou eporeuqhmen en omonoia

16. elqetw qanatoV ep' autouV kai katabhtwsan eiV adou zwnteV oti ponhriai en taiV paroikiaiV autwn en mesw autwn

17. egw de proV ton qeon ekekraxa kai o kurioV eishkousen mou

18. esperaV kai prwi kai meshmbriaV dihghsomai apaggelw kai eisakousetai thV fwnhV mou

19. lutrwsetai en eirhnh thn yuchn mou apo twn eggizontwn moi oti en polloiV hsan sun emoi

20. eisakousetai o qeoV kai tapeinwsei autouV o uparcwn pro twn aiwnwn diayalma ou gar estin autoiV antallagma kai ouk efobhqhsan ton qeon

21. exeteinen thn ceira autou en tw apodidonai ebebhlwsan thn diaqhkhn autou

22. diemerisqhsan apo orghV tou proswpou autou kai hggisen h kardia autou hpalunqhsan oi logoi autou uper elaion kai autoi eisin bolideV

23. epirriyon epi kurion thn merimnan sou kai autoV se diaqreyei ou dwsei eiV ton aiwna salon tw dikaiw

24. su de o qeoV kataxeiV autouV eiV frear diafqoraV andreV aimatwn kai doliothtoV ou mh hmiseuswsin taV hmeraV autwn egw de elpiw epi se kurie

“Subamos sem nos cansarmos, sob a celeste vista do Salvador. Distanciemo-nos das afeições terrenas. Despojemo-nos do homem velho e vistamo-nos do homem novo. Aspiremos à felicidade que nos está reservada.” São Padre Pio de Pietrelcina