1. ainesiV tw dauid uywsw se o qeoV mou o basileuV mou kai euloghsw to onoma sou eiV ton aiwna kai eiV ton aiwna tou aiwnoV

2. kaq' ekasthn hmeran euloghsw se kai ainesw to onoma sou eiV ton aiwna kai eiV ton aiwna tou aiwnoV

3. megaV kurioV kai ainetoV sfodra kai thV megalwsunhV autou ouk estin peraV

4. genea kai genea epainesei ta erga sou kai thn dunamin sou apaggelousin

5. thn megaloprepeian thV doxhV thV agiwsunhV sou lalhsousin kai ta qaumasia sou dihghsontai

6. kai thn dunamin twn foberwn sou erousin kai thn megalwsunhn sou dihghsontai

7. mnhmhn tou plhqouV thV crhstothtoV sou exereuxontai kai th dikaiosunh sou agalliasontai

8. oiktirmwn kai elehmwn o kurioV makroqumoV kai polueleoV

9. crhstoV kurioV toiV sumpasin kai oi oiktirmoi autou epi panta ta erga autou

10. exomologhsasqwsan soi kurie panta ta erga sou kai oi osioi sou euloghsatwsan se

11. doxan thV basileiaV sou erousin kai thn dunasteian sou lalhsousin

12. tou gnwrisai toiV uioiV twn anqrwpwn thn dunasteian sou kai thn doxan thV megaloprepeiaV thV basileiaV sou

13. h basileia sou basileia pantwn twn aiwnwn kai h despoteia sou en pash genea kai genea [13a] pistoV kurioV en toiV logoiV autou kai osioV en pasi toiV ergoiV autou

14. uposthrizei kurioV pantaV touV katapiptontaV kai anorqoi pantaV touV katerragmenouV

15. oi ofqalmoi pantwn eiV se elpizousin kai su didwV thn trofhn autwn en eukairia

16. anoigeiV su thn ceira sou kai empiplaV pan zwon eudokiaV

17. dikaioV kurioV en pasaiV taiV odoiV autou kai osioV en pasin toiV ergoiV autou

18. egguV kurioV pasin toiV epikaloumenoiV auton pasi toiV epikaloumenoiV auton en alhqeia

19. qelhma twn foboumenwn auton poihsei kai thV dehsewV autwn epakousetai kai swsei autouV

20. fulassei kurioV pantaV touV agapwntaV auton kai pantaV touV amartwlouV exoleqreusei

21. ainesin kuriou lalhsei to stoma mou kai eulogeitw pasa sarx to onoma to agion autou eiV ton aiwna kai eiV ton aiwna tou aiwnoV

“A mansidão reprime a ira.” São Padre Pio de Pietrelcina