1. Így szólt az Úr Mózeshez:

2. "Parancsold meg Izrael fiainak, s mondd meg nekik: Ha Kánaán földjére értek, az lesz az a föld, amely örökségül jut nektek. Kánaán földje, egész kiterjedésében.

3. Délen földetek Cin pusztájától Edom határa mentén terjedjen majd el; pontosabban a Sós-tenger szélétõl kelet felé húzódjék déli határotok,

4. aztán forduljon délre, kerülje meg a Skorpió-magaslatot, szelje át Cin pusztáját és délen érje el Kádes-Barneát. Aztán Hacar-Addar felé tartson, majd érintse Acmont.

5. Acmontól a határ Egyiptom patakjáig húzódjék, majd a tengernél érjen véget.

6. Nyugati határul a Nagy-tenger szolgáljon. Az legyen nyugati határotok.

7. És az északi határ: A Nagy-tengertõl húzzatok határvonalat Hor hegyéig,

8. Hor hegyétõl pedig húzzatok határvonalat Hamat bejáratáig, s a határ érje el Ceradát.

9. Aztán folytatódjék a határ Szifron felé és Hacar-Enan legyen a vége. Ez legyen északi határotok.

10. Keleti határul a Hacar-Enantól Sefámig húzódó vonalat tekintsétek.

11. Sefámtól a határ folytatódjék Ribla felé, Ajintól keletre. Aztán húzódjék a határ tovább, míg lefelé lejtve keleten el nem éri Kinneret tavát.

12. Végül kövesse a határ a Jordán vonalát és a Sós-tengernél érjen véget. Ezek legyenek országotok határai körös-körül."

13. Mózes akkor ezeket a rendelkezéseket adta Izrael fiainak: "Ez az a föld, amelyet sorsot vetve örökségül fel kell osztanotok, s amelyet az Úr parancsára kilenc és fél törzsnek kell adni.

14. Mert a Ruben fiainak törzséhez és a Gád fiainak törzséhez tartozó családok, valamint Manassze fél törzse már megkapták örökrészüket.

15. A két és fél törzs a Jordánon innen kapott örökrészt, Jerikó közelében, keleten, napkelet felé."

16. Aztán ezt mondta az Úr Mózesnek:

17. "Ezek a nevei azoknak a férfiaknak, akiknek örökségképpen föl kell majd osztaniuk a földet. Eleazár pap és Józsue, Nun fia.

18. Ezenkívül vonjatok be a föld felosztásához minden törzsbõl egy vezetõ embert.

19. Név szerint ezeket az embereket: Júda törzsébõl Kálebet, Jefunne fiát;

20. Simeon törzsébõl Samuelt, Ammihud fiát;

21. Benjamin törzsébõl Elidadot, Kiszlon fiát;

22. Dán fiainak törzsébõl Bukki vezért, Jogli fiát;

23. József fiai közül: Manassze fiainak törzsébõl a vezért, Hannielt, Efod fiát;

24. Efraim fiainak törzsébõl Kemuel vezért, Siftan fiát;

25. Zebulun fiainak törzsébõl Elicafan vezért, Parnach fiát;

26. Isszachár fiainak törzsébõl a vezért, Paltielt, Azzan fiát;

27. Áser fiainak törzsébõl Achihud vezért, Selomi fiát;

28. Naftali fiainak törzsébõl mint vezért Pedahelt, Ammihud fiát."

29. Ezek azok, akiknek az Úr megparancsolta, hogy Kánaán földjén osszák ki Izrael fiainak örökrészüket.

“Deus não opera prodígios onde não há fé.” São Padre Pio de Pietrelcina