1. di' epta etwn poihseiV afesin

2. kai outwV to prostagma thV afesewV afhseiV pan creoV idion o ofeilei soi o plhsion kai ton adelfon sou ouk apaithseiV oti epikeklhtai afesiV kuriw tw qew sou

3. ton allotrion apaithseiV osa ean h soi par' autw tou adelfou sou afesin poihseiV tou creouV sou

4. oti ouk estai en soi endehV oti eulogwn euloghsei se kurioV o qeoV sou en th gh h kurioV o qeoV sou didwsin soi en klhrw kataklhronomhsai authn

5. ean de akoh eisakoushte thV fwnhV kuriou tou qeou umwn fulassein kai poiein pasaV taV entolaV tautaV osaV egw entellomai soi shmeron

6. oti kurioV o qeoV sou euloghsen se on tropon elalhsen soi kai danieiV eqnesin polloiV su de ou danih kai arxeiV su eqnwn pollwn sou de ouk arxousin

7. ean de genhtai en soi endehV twn adelfwn sou en mia twn polewn sou en th gh h kurioV o qeoV sou didwsin soi ouk aposterxeiV thn kardian sou oud' ou mh susfigxhV thn ceira sou apo tou adelfou sou tou epideomenou

8. anoigwn anoixeiV taV ceiraV sou autw daneion danieiV autw oson epideetai kaq' oson endeeitai

9. prosece seautw mh genhtai rhma krupton en th kardia sou anomhma legwn eggizei to etoV to ebdomon etoV thV afesewV kai ponhreushtai o ofqalmoV sou tw adelfw sou tw epideomenw kai ou dwseiV autw kai bohsetai kata sou proV kurion kai estai en soi amartia megalh

10. didouV dwseiV autw kai daneion danieiV autw oson epideetai kai ou luphqhsh th kardia sou didontoV sou autw oti dia to rhma touto euloghsei se kurioV o qeoV sou en pasin toiV ergoiV kai en pasin ou an epibalhV thn ceira sou

11. ou gar mh ekliph endehV apo thV ghV dia touto egw soi entellomai poiein to rhma touto legwn anoigwn anoixeiV taV ceiraV sou tw adelfw sou tw penhti kai tw epideomenw tw epi thV ghV sou

12. ean de praqh soi o adelfoV sou o ebraioV h h ebraia douleusei soi ex eth kai tw ebdomw exaposteleiV auton eleuqeron apo sou

13. otan de exapostellhV auton eleuqeron apo sou ouk exaposteleiV auton kenon

14. efodion efodiaseiV auton apo twn probatwn sou kai apo tou sitou sou kai apo thV lhnou sou kaqa euloghsen se kurioV o qeoV sou dwseiV autw

15. kai mnhsqhsh oti oikethV hsqa en gh aiguptou kai elutrwsato se kurioV o qeoV sou ekeiqen dia touto egw soi entellomai poiein to rhma touto

16. ean de legh proV se ouk exeleusomai apo sou oti hgaphken se kai thn oikian sou oti eu autw estin para soi

17. kai lhmyh to ophtion kai truphseiV to wtion autou proV thn quran kai estai soi oikethV eiV ton aiwna kai thn paidiskhn sou poihseiV wsautwV

18. ou sklhron estai enantion sou exapostellomenwn autwn eleuqerwn apo sou oti efetion misqon tou misqwtou edouleusen soi ex eth kai euloghsei se kurioV o qeoV sou en pasin oiV ean poihV

19. pan prwtotokon o ean tecqh en toiV bousin sou kai en toiV probatoiV sou ta arsenika agiaseiV kuriw tw qew sou ouk erga en tw prwtotokw moscw sou kai ou mh keirhV to prwtotokon twn probatwn sou

20. enanti kuriou fagh auto eniauton ex eniautou en tw topw w ean eklexhtai kurioV o qeoV sou su kai o oikoV sou

21. ean de h en autw mwmoV cwlon h tuflon h kai paV mwmoV ponhroV ou quseiV auto kuriw tw qew sou

22. en taiV polesin sou fagh auto o akaqartoV en soi kai o kaqaroV wsautwV edetai wV dorkada h elafon

23. plhn to aima ou fagesqe epi thn ghn ekceeiV auto wV udwr

“O Senhor sempre orienta e chama; mas não se quer segui-lo e responder-lhe, pois só se vê os próprios interesses. Às vezes, pelo fato de se ouvir sempre a Sua voz, ninguém mais se apercebe dela; mas o Senhor ilumina e chama. São os homens que se colocam na posição de não conseguir mais escutar.” São Padre Pio de Pietrelcina