1. kai anebh mwushV apo arabwq mwab epi to oroV nabau epi korufhn fasga h estin epi proswpou iericw kai edeixen autw kurioV pasan thn ghn galaad ewV dan

2. kai pasan thn ghn nefqali kai pasan thn ghn efraim kai manassh kai pasan thn ghn iouda ewV thV qalasshV thV escathV

3. kai thn erhmon kai ta pericwra iericw polin foinikwn ewV shgwr

4. kai eipen kurioV proV mwushn auth h gh hn wmosa abraam kai isaak kai iakwb legwn tw spermati umwn dwsw authn kai edeixa authn toiV ofqalmoiV sou kai ekei ouk eiseleush

5. kai eteleuthsen mwushV oikethV kuriou en gh mwab dia rhmatoV kuriou

6. kai eqayan auton en gai en gh mwab egguV oikou fogwr kai ouk oiden oudeiV thn tafhn autou ewV thV hmeraV tauthV

7. mwushV de hn ekaton kai eikosi etwn en tw teleutan auton ouk hmaurwqhsan oi ofqalmoi autou oude efqarhsan ta celunia autou

8. kai eklausan oi uioi israhl ton mwushn en arabwq mwab epi tou iordanou kata iericw triakonta hmeraV kai sunetelesqhsan ai hmerai penqouV klauqmou mwush

9. kai ihsouV uioV nauh eneplhsqh pneumatoV sunesewV epeqhken gar mwushV taV ceiraV autou ep' auton kai eishkousan autou oi uioi israhl kai epoihsan kaqoti eneteilato kurioV tw mwush

10. kai ouk anesth eti profhthV en israhl wV mwushV on egnw kurioV auton proswpon kata proswpon

11. en pasi toiV shmeioiV kai terasin on apesteilen auton kurioV poihsai auta en gh aiguptw faraw kai toiV qerapousin autou kai pash th gh autou

12. ta qaumasia ta megala kai thn ceira thn krataian a epoihsen mwushV enanti pantoV israhl .

“Onde há mais sacrifício, há mais generosidade.” São Padre Pio de Pietrelcina