1. akoue israhl su diabaineiV shmeron ton iordanhn eiselqein klhronomhsai eqnh megala kai iscurotera mallon h umeiV poleiV megalaV kai teichreiV ewV tou ouranou

2. laon megan kai polun kai eumhkh uiouV enak ouV su oisqa kai su akhkoaV tiV antisthsetai kata proswpon uiwn enak

3. kai gnwsh shmeron oti kurioV o qeoV sou outoV proporeuetai pro proswpou sou pur katanaliskon estin outoV exoleqreusei autouV kai outoV apostreyei autouV apo proswpou sou kai apoleiV autouV kaqaper eipen soi kurioV

4. mh eiphV en th kardia sou en tw exanalwsai kurion ton qeon sou ta eqnh tauta apo proswpou sou legwn dia taV dikaiosunaV mou eishgagen me kurioV klhronomhsai thn ghn thn agaqhn tauthn alla dia thn asebeian twn eqnwn toutwn kurioV exoleqreusei autouV pro proswpou sou

5. ouci dia thn dikaiosunhn sou oude dia thn osiothta thV kardiaV sou su eisporeuh klhronomhsai thn ghn autwn alla dia thn asebeian twn eqnwn toutwn kurioV exoleqreusei autouV apo proswpou sou kai ina sthsh thn diaqhkhn autou hn wmosen toiV patrasin umwn tw abraam kai tw isaak kai tw iakwb

6. kai gnwsh shmeron oti ouci dia taV dikaiosunaV sou kurioV o qeoV sou didwsin soi thn ghn thn agaqhn tauthn klhronomhsai oti laoV sklhrotrachloV ei

7. mnhsqhti mh epilaqh osa parwxunaV kurion ton qeon sou en th erhmw af' hV hmeraV exhlqete ex aiguptou ewV hlqete eiV ton topon touton apeiqounteV dieteleite ta proV kurion

8. kai en cwrhb parwxunate kurion kai equmwqh kurioV ef' umin exoleqreusai umaV

9. anabainontoV mou eiV to oroV labein taV plakaV taV liqinaV plakaV diaqhkhV aV dieqeto kurioV proV umaV kai kateginomhn en tw orei tessarakonta hmeraV kai tessarakonta nuktaV arton ouk efagon kai udwr ouk epion

10. kai edwken kurioV emoi taV duo plakaV taV liqinaV gegrammenaV en tw daktulw tou qeou kai ep' autaiV egegrapto panteV oi logoi ouV elalhsen kurioV proV umaV en tw orei hmera ekklhsiaV

11. kai egeneto dia tessarakonta hmerwn kai tessarakonta nuktwn edwken kurioV emoi taV duo plakaV taV liqinaV plakaV diaqhkhV

12. kai eipen kurioV proV me anasthqi katabhqi to tacoV enteuqen oti hnomhsen o laoV sou ouV exhgageV ek ghV aiguptou parebhsan tacu ek thV odou hV eneteilw autoiV epoihsan eautoiV cwneuma

13. kai eipen kurioV proV me lelalhka proV se apax kai diV legwn ewraka ton laon touton kai idou laoV sklhrotrachloV estin

14. eason me exoleqreusai autouV kai exaleiyw to onoma autwn upokatwqen tou ouranou kai poihsw se eiV eqnoV mega kai iscuron kai polu mallon h touto

15. kai epistreyaV katebhn ek tou orouV kai to oroV ekaieto puri kai ai duo plakeV epi taiV dusi cersin mou

16. kai idwn oti hmartete enantion kuriou tou qeou umwn kai epoihsate umin eautoiV cwneuton kai parebhte apo thV odou hV eneteilato umin kurioV

17. kai epilabomenoV twn duo plakwn erriya autaV apo twn duo ceirwn mou kai sunetriya enantion umwn

18. kai edehqhn enantion kuriou deuteron kaqaper kai to proteron tessarakonta hmeraV kai tessarakonta nuktaV arton ouk efagon kai udwr ouk epion peri paswn twn amartiwn umwn wn hmartete poihsai to ponhron enantion kuriou tou qeou umwn paroxunai auton

19. kai ekfoboV eimi dia thn orghn kai ton qumon oti parwxunqh kurioV ef' umin exoleqreusai umaV kai eishkousen kurioV emou kai en tw kairw toutw

20. kai epi aarwn equmwqh kurioV sfodra exoleqreusai auton kai huxamhn kai peri aarwn en tw kairw ekeinw

21. kai thn amartian umwn hn epoihsate ton moscon elabon auton kai katekausa auton en puri kai sunekoya auton katalesaV sfodra ewV ou egeneto lepton kai egenhqh wsei koniortoV kai erriya ton koniorton eiV ton ceimarroun ton katabainonta ek tou orouV

22. kai en tw empurismw kai en tw peirasmw kai en toiV mnhmasin thV epiqumiaV paroxunonteV hte kurion ton qeon umwn

23. kai ote exapesteilen kurioV umaV ek kadhV barnh legwn anabhte kai klhronomhsate thn ghn hn didwmi umin kai hpeiqhsate tw rhmati kuriou tou qeou umwn kai ouk episteusate autw kai ouk eishkousate thV fwnhV autou

24. apeiqounteV hte ta proV kurion apo thV hmeraV hV egnwsqh umin

25. kai edehqhn enantion kuriou tessarakonta hmeraV kai tessarakonta nuktaV osaV edehqhn eipen gar kurioV exoleqreusai umaV

26. kai euxamhn proV ton qeon kai eipa kurie kurie basileu twn qewn mh exoleqreushV ton laon sou kai thn merida sou hn elutrwsw en th iscui sou th megalh ouV exhgageV ek ghV aiguptou en th iscui sou th megalh kai en th ceiri sou th krataia kai en tw bracioni sou tw uyhlw

27. mnhsqhti abraam kai isaak kai iakwb twn qerapontwn sou oiV wmosaV kata seautou mh epibleyhV epi thn sklhrothta tou laou toutou kai ta asebhmata kai ta amarthmata autwn

28. mh eipwsin oi katoikounteV thn ghn oqen exhgageV hmaV ekeiqen legonteV para to mh dunasqai kurion eisagagein autouV eiV thn ghn hn eipen autoiV kai para to mishsai autouV exhgagen autouV apokteinai en th erhmw

29. kai outoi laoV sou kai klhroV sou ouV exhgageV ek ghV aiguptou en th iscui sou th megalh kai en tw bracioni sou tw uyhlw

“O amor sem temor torna-se presunção.” São Padre Pio de Pietrelcina