1. kai egeneto meta tauta kai ephrwthsen dauid en kuriw legwn ei anabw eiV mian twn polewn iouda kai eipen kurioV proV auton anabhqi kai eipen dauid pou anabw kai eipen eiV cebrwn

2. kai anebh ekei dauid eiV cebrwn kai amfoterai ai gunaikeV autou acinoom h iezrahlitiV kai abigaia h gunh nabal tou karmhliou

3. kai oi andreV oi met' autou ekastoV kai o oikoV autou kai katwkoun en taiV polesin cebrwn

4. kai ercontai andreV thV ioudaiaV kai criousin ton dauid ekei tou basileuein epi ton oikon iouda kai aphggeilan tw dauid legonteV oti oi andreV iabiV thV galaaditidoV eqayan ton saoul

5. kai apesteilen dauid aggelouV proV touV hgoumenouV iabiV thV galaaditidoV kai eipen proV autouV euloghmenoi umeiV tw kuriw oti pepoihkate to eleoV touto epi ton kurion umwn epi saoul ton criston kuriou kai eqayate auton kai iwnaqan ton uion autou

6. kai nun poihsai kurioV meq' umwn eleoV kai alhqeian kai ge egw poihsw meq' umwn ta agaqa tauta oti epoihsate to rhma touto

7. kai nun krataiousqwsan ai ceireV umwn kai ginesqe eiV uiouV dunatouV oti teqnhken o kurioV umwn saoul kai ge eme kecriken o oikoV iouda ef' eautouV eiV basilea

8. kai abennhr uioV nhr arcistrathgoV tou saoul elaben ton iebosqe uion saoul kai anebibasen auton ek thV parembolhV eiV manaem

9. kai ebasileusen auton epi thn galaaditin kai epi ton qasiri kai epi ton iezrael kai epi ton efraim kai epi ton beniamin kai epi panta israhl

10. tessarakonta etwn iebosqe uioV saoul ote ebasileusen epi ton israhl kai duo eth ebasileusen plhn tou oikou iouda oi hsan opisw dauid

11. kai egenonto ai hmerai aV dauid ebasileusen en cebrwn epi ton oikon iouda epta eth kai ex mhnaV

12. kai exhlqen abennhr uioV nhr kai oi paideV iebosqe uiou saoul ek manaem eiV gabawn

13. kai iwab uioV sarouiaV kai oi paideV dauid exhlqosan ek cebrwn kai sunantwsin autoiV epi thn krhnhn thn gabawn epi to auto kai ekaqisan outoi epi thn krhnhn thn gabawn enteuqen kai outoi epi thn krhnhn enteuqen

14. kai eipen abenner proV iwab anasthtwsan dh ta paidaria kai paixatwsan enwpion hmwn kai eipen iwab anasthtwsan

15. kai anesthsan kai parhlqon en ariqmw twn paidwn beniamin dwdeka twn iebosqe uiou saoul kai dwdeka ek twn paidwn dauid

16. kai ekrathsan ekastoV th ceiri thn kefalhn tou plhsion autou kai macaira autou eiV pleuran tou plhsion autou kai piptousin kata to auto kai eklhqh to onoma tou topou ekeinou meriV twn epiboulwn h estin en gabawn

17. kai egeneto o polemoV sklhroV wste lian en th hmera ekeinh kai eptaisen abennhr kai andreV israhl enwpion paidwn dauid

18. kai egenonto ekei treiV uioi sarouiaV iwab kai abessa kai asahl kai asahl koufoV toiV posin autou wsei mia dorkaV en agrw

19. kai katediwxen asahl opisw abennhr kai ouk exeklinen tou poreuesqai eiV dexia oude eiV aristera katopisqen abennhr

20. kai epebleyen abennhr eiV ta opisw autou kai eipen ei su ei autoV asahl kai eipen egw eimi

21. kai eipen autw abennhr ekklinon su eiV ta dexia h eiV ta aristera kai katasce sautw en twn paidariwn kai labe seautw thn panoplian autou kai ouk hqelhsen asahl ekklinai ek twn opisqen autou

22. kai proseqeto eti abennhr legwn tw asahl aposthqi ap' emou ina mh pataxw se eiV thn ghn kai pwV arw to proswpon mou proV iwab kai pou estin tauta epistrefe proV iwab ton adelfon sou

23. kai ouk ebouleto tou aposthnai kai tuptei auton abennhr en tw opisw tou doratoV epi thn yoan kai diexhlqen to doru ek twn opisw autou kai piptei ekei kai apoqnhskei upokatw autou kai egeneto paV o ercomenoV ewV tou topou ou epesen ekei asahl kai apeqanen kai ufistato

24. kai katediwxen iwab kai abessa opisw abennhr kai o hlioV edunen kai autoi eishlqon ewV tou bounou amman o estin epi proswpou gai odon erhmon gabawn

25. kai sunaqroizontai uioi beniamin oi opisw abennhr kai egenhqhsan eiV sunanthsin mian kai esthsan epi kefalhn bounou enoV

26. kai ekalesen abennhr iwab kai eipen mh eiV nikoV katafagetai h romfaia h ouk oidaV oti pikra estai eiV ta escata kai ewV pote ou mh eiphV tw law anastrefein apo opisqen twn adelfwn hmwn

27. kai eipen iwab zh kurioV oti ei mh elalhsaV dioti tote ek prwiqen anebh o laoV ekastoV katopisqen tou adelfou autou

28. kai esalpisen iwab th salpiggi kai apesthsan paV o laoV kai ou katediwxan opisw tou israhl kai ou proseqento eti tou polemein

29. kai abennhr kai oi andreV autou aphlqon eiV dusmaV olhn thn nukta ekeinhn kai diebainan ton iordanhn kai eporeuqhsan olhn thn parateinousan kai ercontai eiV thn parembolhn

30. kai iwab anestreyen opisqen apo tou abennhr kai sunhqroisen panta ton laon kai epeskephsan twn paidwn dauid enneakaideka andreV kai asahl

31. kai oi paideV dauid epataxan twn uiwn beniamin twn andrwn abennhr triakosiouV exhkonta andraV par' autou

32. kai airousin ton asahl kai qaptousin auton en tw tafw tou patroV autou en baiqleem kai eporeuqh iwab kai oi andreV oi met' autou olhn thn nukta kai diefausen autoiV en cebrwn

“Nossa Senhora está sempre pronta a nos socorrer, mas por acaso o mundo a escuta e se emenda?” São Padre Pio de Pietrelcina