1. kai egeneto epistreyantoV tou eniautou eiV ton kairon thV exodiaV twn basilewn kai apesteilen dauid ton iwab kai touV paidaV autou met' autou kai ton panta israhl kai diefqeiran touV uiouV ammwn kai diekaqisan epi rabbaq kai dauid ekaqisen en ierousalhm

2. kai egeneto proV esperan kai anesth dauid apo thV koithV autou kai periepatei epi tou dwmatoV tou oikou tou basilewV kai eiden gunaika louomenhn apo tou dwmatoV kai h gunh kalh tw eidei sfodra

3. kai apesteilen dauid kai ezhthsen thn gunaika kai eipen ouci auth bhrsabee qugathr eliab gunh ouriou tou cettaiou

4. kai apesteilen dauid aggelouV kai elaben authn kai eishlqen proV auton kai ekoimhqh met' authV kai auth agiazomenh apo akaqarsiaV authV kai apestreyen eiV ton oikon authV

5. kai en gastri elaben h gunh kai aposteilasa aphggeilen tw dauid kai eipen egw eimi en gastri ecw

6. kai apesteilen dauid proV iwab legwn aposteilon proV me ton ourian ton cettaion kai apesteilen iwab ton ourian proV dauid

7. kai paraginetai ouriaV kai eishlqen proV auton kai ephrwthsen dauid eiV eirhnhn iwab kai eiV eirhnhn tou laou kai eiV eirhnhn tou polemou

8. kai eipen dauid tw ouria katabhqi eiV ton oikon sou kai niyai touV podaV sou kai exhlqen ouriaV ex oikou tou basilewV kai exhlqen opisw autou arsiV tou basilewV

9. kai ekoimhqh ouriaV para th qura tou basilewV meta twn doulwn tou kuriou autou kai ou katebh eiV ton oikon autou

10. kai anhggeilan tw dauid legonteV oti ou katebh ouriaV eiV ton oikon autou kai eipen dauid proV ourian ouci ex odou su erch ti oti ou katebhV eiV ton oikon sou

11. kai eipen ouriaV proV dauid h kibwtoV kai israhl kai ioudaV katoikousin en skhnaiV kai o kurioV mou iwab kai oi douloi tou kuriou mou epi proswpon tou agrou paremballousin kai egw eiseleusomai eiV ton oikon mou fagein kai piein kai koimhqhnai meta thV gunaikoV mou pwV zh h yuch sou ei poihsw to rhma touto

12. kai eipen dauid proV ourian kaqison entauqa kai ge shmeron kai aurion exapostelw se kai ekaqisen ouriaV en ierousalhm en th hmera ekeinh kai th epaurion

13. kai ekalesen auton dauid kai efagen enwpion autou kai epien kai emequsen auton kai exhlqen esperaV tou koimhqhnai epi thV koithV autou meta twn doulwn tou kuriou autou kai eiV ton oikon autou ou katebh

14. kai egeneto prwi kai egrayen dauid biblion proV iwab kai apesteilen en ceiri ouriou

15. kai egrayen en tw bibliw legwn eisagage ton ourian ex enantiaV tou polemou tou krataiou kai apostrafhsesqe apo opisqen autou kai plhghsetai kai apoqaneitai

16. kai egenhqh en tw fulassein iwab epi thn polin kai eqhken ton ourian eiV ton topon ou hdei oti andreV dunamewV ekei

17. kai exhlqon oi andreV thV polewV kai epolemoun meta iwab kai epesan ek tou laou ek twn doulwn dauid kai apeqanen kai ge ouriaV o cettaioV

18. kai apesteilen iwab kai aphggeilen tw basilei pantaV touV logouV tou polemou

19. kai eneteilato tw aggelw legwn en tw suntelesai se pantaV touV logouV tou polemou lalhsai proV ton basilea

20. kai estai ean anabh o qumoV tou basilewV kai eiph soi ti oti hggisate proV thn polin polemhsai ouk hdeite oti toxeusousin apanwqen tou teicouV

21. tiV epataxen ton abimelec uion ierobaal ouci gunh erriyen ep' auton klasma mulou epanwqen tou teicouV kai apeqanen en qamasi ina ti proshgagete proV to teicoV kai ereiV kai ge ouriaV o douloV sou o cettaioV apeqanen

22. kai eporeuqh o aggeloV iwab proV ton basilea eiV ierousalhm kai paregeneto kai aphggeilen tw dauid panta osa aphggeilen autw iwab panta ta rhmata tou polemou kai equmwqh dauid proV iwab kai eipen proV ton aggelon ina ti proshgagete proV thn polin tou polemhsai ouk hdeite oti plhghsesqe apo tou teicouV tiV epataxen ton abimelec uion ierobaal ouci gunh erriyen ep' auton klasma mulou apo tou teicouV kai apeqanen en qamasi ina ti proshgagete proV to teicoV

23. kai eipen o aggeloV proV dauid oti ekrataiwsan ef' hmaV oi andreV kai exhlqan ef' hmaV eiV ton agron kai egenhqhmen ep' autouV ewV thV quraV thV pulhV

24. kai etoxeusan oi toxeuonteV proV touV paidaV sou apanwqen tou teicouV kai apeqanan twn paidwn tou basilewV kai ge o douloV sou ouriaV o cettaioV apeqanen

25. kai eipen dauid proV ton aggelon tade ereiV proV iwab mh ponhron estw en ofqalmoiV sou to rhma touto oti pote men outwV kai pote outwV fagetai h macaira krataiwson ton polemon sou proV thn polin kai kataspason authn kai krataiwson auton

26. kai hkousen h gunh ouriou oti apeqanen ouriaV o anhr authV kai ekoyato ton andra authV

27. kai dihlqen to penqoV kai apesteilen dauid kai sunhgagen authn eiV ton oikon autou kai egenhqh autw eiV gunaika kai eteken autw uion kai ponhron efanh to rhma o epoihsen dauid en ofqalmoiV kuriou

“Cada Missa lhe obtém um grau mais alto de gloria no Céu!” São Padre Pio de Pietrelcina