1. Tada Samuel uze uljanicu s uljem te je izli na glavu Šaulu; zatim ga poljubi i reèe: "Ovim te Jahve pomazao za kneza nad svojim narodom Izraelom. Ti æeš vladati nad narodom Jahvinim i izbavit æeš ga iz ruke njegovih neprijatelja unaokolo. I evo ti znaka da te Jahve pomazao za kneza nad svojom baštinom.

2. Kad odeš sada od mene, naæi æeš dva èovjeka kod Rahelina groba, na granici zemlje Benjaminove, u Selsahu. Oni æe ti reæi: 'Našle su se magarice koje si pošao tražiti; i gle, tvoj je otac zaboravio na magarice, a zabrinut je za vas i govori: Što da uèinim za svoga sina?'

3. A kad odeš odande dalje i doðeš do Taborskog Hrasta, srest æeš ondje tri èovjeka koja æe iæi gore k Bogu u Betel. Jedan æe nositi tri jareta, drugi tri okrugla kruha, a treæi mijeh vina.

4. Oni æe te pozdraviti i dat æe ti dva kruha, a ti ih primi iz njihove ruke.

5. Poslije toga doæi æeš u Gibeu Božju (gdje se nalazi filistejski stup). Kad uðeš u grad, namjerit æeš se na povorku proroka koji æe silaziti s uzvišice, a pred njima harfe, bubnjevi, frule i citre; oni æe biti u proroèkom zanosu.

6. Tada æe na te siæi duh Jahvin te æeš pasti u proroèki zanos s njima i promijenit æeš se u drugog èovjeka.

7. A kad ti se ispune ti znakovi, onda èini kako ti se prilika pruži jer je Bog s tobom.

8. Zatim æeš siæi preda mnom u Gilgal i ja æu siæi k tebi da prinesem žrtve paljenice i žrtve prièesnice. Sedam dana èekaj dok ne doðem k tebi i ne pouèim te što æeš èiniti."

9. Èim je Šaul okrenuo leða da ode od Samuela, Bog mu promijeni srce i svi se oni znakovi ispuniše u onaj dan.

10. Kad su, naime, došli u Gibeu, gle, doðe mu u susret povorka proroka i duh Božji siðe na njega te on pade u proroèki zanos usred njih.

11. I kad su ga svi koji ga poznavahu otprije vidjeli gdje prorokuje s prorocima, poèeše govoriti jedan drugome: "Što se to dogodilo sa sinom Kiševim? Zar je Šaul meðu prorocima?"

12. A jedan od njih odvrati i reèe: "A tko je njihov otac?" Otuda je nastala poslovica: "Zar je i Šaul meðu prorocima?"

13. Kad je prošao njegov zanos, Šaul se vrati kuæi.

14. A Šaulov stric upita njega i njegova momka: "Kamo ste išli?" A Šaul odgovori: "Da tražimo magarice; a kad smo vidjeli da ih nema, otišli smo k Samuelu."

15. A njegov ga stric zamoli: "Pripovijedaj mi što vam je rekao Samuel."

16. A Šaul odgovori svome stricu: "Rekao nam je da su se našle magarice." Ali mu ništa ne reèe o kraljevskoj èasti koju mu je prorekao Samuel.

17. Poslije toga Samuel sazva narod pred Jahvu u Mispu

18. i reèe sinovima Izraelovim: "Ovako govori Jahve: 'Ja sam izveo Izraela iz Egipta i izbavio sam vas iz egipatske ruke i iz ruke svih kraljevstava koja su vas tlaèila.

19. A vi ste danas odbacili svoga Boga, onoga koji vas je izbavljao od svih vaših zala i svih vaših nevolja i rekli ste mu: 'Ne, nego postavi kralja nad nama!' Zato sada stanite pred Jahvom po svojim plemenima i rodovima.'"

20. Potom Samuel privede sva plemena Izraelova i ždrijeb pade na pleme Benjaminovo.

21. Zatim privede pleme Benjaminovo po rodovima i ždrijeb pade na Matrijev rod; a kad privede Matrijev rod, èovjeka po èovjeka, ždrijeb pade na Šaula, sina Kiševa; ali kad ga potražiše, na naðoše ga.

22. Tada još jednom upitaše Jahvu: "Je li taj èovjek došao ovamo?" A Jahve odgovori: "Eno ga, sakrio se za tovarom."

23. Otrèaše i dovedoše ga odande; a kad je stao usred naroda, bijaše glavom i ramenima viši od sviju.

24. Tada Samuel reèe svemu narodu: "Vidite li koga je izabrao Jahve? Nema mu ravna u svemu narodu." I sav narod uze klicati i vikati: "Živio kralj!"

25. Nato Samuel objavi narodu kraljevsko pravo i zapisa ga u knjigu koju položi pred Jahvu. Najposlije Samuel otpusti sav narod da ide svaki svojoj kuæi.

26. Šaul se takoðer vrati kuæi u Gibeu, a s njim poðoše junaci kojima je Bog taknuo srce.

27. Ali neke ništarije rekoše: "Kako æe nas taj spasiti?" I prezreše ga i ne donesoše mu nikakva dara.

“O santo silêncio nos permite ouvir mais claramente a voz de Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina