1. kai hkousen memfibosqe uioV saoul oti teqnhken abennhr en cebrwn kai exeluqhsan ai ceireV autou kai panteV oi andreV israhl pareiqhsan

2. kai duo andreV hgoumenoi sustremmatwn tw memfibosqe uiw saoul onoma tw eni baana kai onoma tw deuterw rhcab uioi remmwn tou bhrwqaiou ek twn uiwn beniamin oti bhrwq elogizeto toiV uioiV beniamin

3. kai apedrasan oi bhrwqaioi eiV geqqaim kai hsan ekei paroikounteV ewV thV hmeraV tauthV

4. kai tw iwnaqan uiw saoul uioV peplhgwV touV podaV uioV etwn pente outoV en tw elqein thn aggelian saoul kai iwnaqan tou uiou autou ex iezrael kai hren auton h tiqhnoV autou kai efugen kai egeneto en tw speudein authn kai anacwrein kai epesen kai ecwlanqh kai onoma autw memfibosqe

5. kai eporeuqhsan uioi remmwn tou bhrwqaiou rekca kai baana kai eishlqon en tw kaumati thV hmeraV eiV oikon memfibosqe kai autoV ekaqeuden en th koith thV meshmbriaV

6. kai idou h qurwroV tou oikou ekaqairen purouV kai enustaxen kai ekaqeuden kai rekca kai baana oi adelfoi dielaqon

7. kai eishlqon eiV ton oikon kai memfibosqe ekaqeuden epi thV klinhV autou en tw koitwni autou kai tuptousin auton kai qanatousin kai afairousin thn kefalhn autou kai elabon thn kefalhn autou kai aphlqon odon thn kata dusmaV olhn thn nukta

8. kai hnegkan thn kefalhn memfibosqe tw dauid eiV cebrwn kai eipan proV ton basilea idou h kefalh memfibosqe uiou saoul tou ecqrou sou oV ezhtei thn yuchn sou kai edwken kurioV tw kuriw basilei ekdikhsin twn ecqrwn autou wV h hmera auth ek saoul tou ecqrou sou kai ek tou spermatoV autou

9. kai apekriqh dauid tw rekca kai tw baana adelfw autou uioiV remmwn tou bhrwqaiou kai eipen autoiV zh kurioV oV elutrwsato thn yuchn mou ek pashV qliyewV

10. oti o apaggeilaV moi oti teqnhken saoul kai autoV hn wV euaggelizomenoV enwpion mou kai katescon auton kai apekteina en sekelak w edei me dounai euaggelia

11. kai nun andreV ponhroi apektagkasin andra dikaion en tw oikw autou epi thV koithV autou kai nun ekzhthsw to aima autou ek ceiroV umwn kai exoleqreusw umaV ek thV ghV

12. kai eneteilato dauid toiV paidarioiV autou kai apoktennousin autouV kai kolobousin taV ceiraV autwn kai touV podaV autwn kai ekremasan autouV epi thV krhnhV en cebrwn kai thn kefalhn memfibosqe eqayan en tw tafw abennhr uiou nhr

“Quanto mais te deixares enraizar na santa humildade, tanto mais íntima será a comunicação da tua alma com Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina