1. kai egeneto meta tauta kai epataxen dauid touV allofulouV kai etropwsato autouV kai elaben dauid thn afwrismenhn ek ceiroV twn allofulwn

2. kai epataxen dauid thn mwab kai diemetrhsen autouV en scoinioiV koimisaV autouV epi thn ghn kai egeneto ta duo scoinismata tou qanatwsai kai ta duo scoinismata ezwgrhsen kai egeneto mwab tw dauid eiV doulouV ferontaV xenia

3. kai epataxen dauid ton adraazar uion raab basilea souba poreuomenou autou episthsai thn ceira autou epi ton potamon eufrathn

4. kai prokatelabeto dauid twn autou cilia armata kai epta ciliadaV ippewn kai eikosi ciliadaV andrwn pezwn kai parelusen dauid panta ta armata kai upelipeto ex autwn ekaton armata

5. kai paraginetai suria damaskou bohqhsai tw adraazar basilei souba kai epataxen dauid en tw surw eikosi duo ciliadaV andrwn

6. kai eqeto dauid frouran en suria th kata damaskon kai egeneto o suroV tw dauid eiV doulouV ferontaV xenia kai eswsen kurioV ton dauid en pasin oiV eporeueto

7. kai elaben dauid touV clidwnaV touV crusouV oi hsan epi twn paidwn twn adraazar basilewV souba kai hnegken auta eiV ierousalhm kai elaben auta sousakim basileuV aiguptou en tw anabhnai auton eiV ierousalhm en hmeraiV roboam uiou solomwntoV

8. kai ek thV masbak ek twn eklektwn polewn tou adraazar elaben o basileuV dauid calkon polun sfodra en autw epoihsen salwmwn thn qalassan thn calkhn kai touV stulouV kai touV louthraV kai panta ta skeuh

9. kai hkousen qoou o basileuV hmaq oti epataxen dauid pasan thn dunamin adraazar

10. kai apesteilen qoou ieddouran ton uion autou proV basilea dauid erwthsai auton ta eiV eirhnhn kai euloghsai auton uper ou epolemhsen ton adraazar kai epataxen auton oti antikeimenoV hn tw adraazar kai en taiV cersin autou hsan skeuh argura kai skeuh crusa kai skeuh calka

11. kai tauta hgiasen o basileuV dauid tw kuriw meta tou arguriou kai meta tou crusiou ou hgiasen ek paswn twn polewn wn katedunasteusen

12. ek thV idoumaiaV kai ek thV ghV mwab kai ek twn uiwn ammwn kai ek twn allofulwn kai ex amalhk kai ek twn skulwn adraazar uiou raab basilewV souba

13. kai epoihsen dauid onoma kai en tw anakamptein auton epataxen thn idoumaian en gaimele eiV oktwkaideka ciliadaV

14. kai eqeto en th idoumaia frouran en pash th idoumaia kai egenonto panteV oi idoumaioi douloi tw basilei kai eswsen kurioV ton dauid en pasin oiV eporeueto

15. kai ebasileusen dauid epi israhl kai hn dauid poiwn krima kai dikaiosunhn epi panta ton laon autou

16. kai iwab uioV sarouiaV epi thV stratiaV kai iwsafat uioV acia epi twn upomnhmatwn

17. kai saddouk uioV acitwb kai acimelec uioV abiaqar iereiV kai asa o grammateuV

18. kai banaiaV uioV iwdae sumbouloV kai o celeqqi kai o feletti kai uioi dauid aularcai hsan

“A pessoa que nunca medita é como alguém que nunca se olha no espelho e, assim, não se cuida e sai desarrumada. A pessoa que medita e dirige seus pensamentos a Deus, que é o espelho de sua alma, procura conhecer seus defeitos, tenta corrigi-los, modera seus impulsos e põe em ordem sua consciência.” São Padre Pio de Pietrelcina