1. kai eipen balaam tw balak oikodomhson moi entauqa epta bwmouV kai etoimason moi entauqa epta moscouV kai epta kriouV

2. kai epoihsen balak on tropon eipen autw balaam kai anhnegken moscon kai krion epi ton bwmon

3. kai eipen balaam proV balak parasthqi epi thV qusiaV sou kai poreusomai ei moi faneitai o qeoV en sunanthsei kai rhma o ean moi deixh anaggelw soi kai paresth balak epi thV qusiaV autou kai balaam eporeuqh eperwthsai ton qeon kai eporeuqh euqeian

4. kai efanh o qeoV tw balaam kai eipen proV auton balaam touV epta bwmouV htoimasa kai anebibasa moscon kai krion epi ton bwmon

5. kai enebalen o qeoV rhma eiV to stoma balaam kai eipen epistrafeiV proV balak outwV lalhseiV

6. kai apestrafh proV auton kai ode efeisthkei epi twn olokautwmatwn autou kai panteV oi arconteV mwab met' autou

7. kai egenhqh pneuma qeou ep' autw kai analabwn thn parabolhn autou eipen ek mesopotamiaV metepemyato me balak basileuV mwab ex orewn ap' anatolwn legwn deuro arasai moi ton iakwb kai deuro epikatarasai moi ton israhl

8. ti araswmai on mh kataratai kurioV h ti kataraswmai on mh kataratai o qeoV

9. oti apo korufhV orewn oyomai auton kai apo bounwn prosnohsw auton idou laoV monoV katoikhsei kai en eqnesin ou sullogisqhsetai

10. tiV exhkribasato to sperma iakwb kai tiV exariqmhsetai dhmouV israhl apoqanoi h yuch mou en yucaiV dikaiwn kai genoito to sperma mou wV to sperma toutwn

11. kai eipen balak proV balaam ti pepoihkaV moi eiV katarasin ecqrwn mou keklhka se kai idou euloghkaV eulogian

12. kai eipen balaam proV balak ouci osa ean embalh o qeoV eiV to stoma mou touto fulaxw lalhsai

13. kai eipen proV auton balak deuro eti met' emou eiV topon allon ex wn ouk oyh auton ekeiqen all' h meroV ti autou oyh pantaV de ou mh idhV kai katarasai moi auton ekeiqen

14. kai parelaben auton eiV agrou skopian epi korufhn lelaxeumenou kai wkodomhsen ekei epta bwmouV kai anebibasen moscon kai krion epi ton bwmon

15. kai eipen balaam proV balak parasthqi epi thV qusiaV sou egw de poreusomai eperwthsai ton qeon

16. kai sunhnthsen o qeoV tw balaam kai enebalen rhma eiV to stoma autou kai eipen apostrafhti proV balak kai tade lalhseiV

17. kai apestrafh proV auton kai ode efeisthkei epi thV olokautwsewV autou kai panteV oi arconteV mwab met' autou kai eipen autw balak ti elalhsen kurioV

18. kai analabwn thn parabolhn autou eipen anasthqi balak kai akoue enwtisai martuV uioV sepfwr

19. ouc wV anqrwpoV o qeoV diarthqhnai oude wV uioV anqrwpou apeilhqhnai autoV eipaV ouci poihsei lalhsei kai ouci emmenei

20. idou eulogein pareilhmmai euloghsw kai ou mh apostreyw

21. ouk estai mocqoV en iakwb oude ofqhsetai ponoV en israhl kurioV o qeoV autou met' autou ta endoxa arcontwn en autw

22. qeoV o exagagwn autouV ex aiguptou wV doxa monokerwtoV autw

23. ou gar estin oiwnismoV en iakwb oude manteia en israhl kata kairon rhqhsetai iakwb kai tw israhl ti epitelesei o qeoV

24. idou laoV wV skumnoV anasthsetai kai wV lewn gauriwqhsetai ou koimhqhsetai ewV fagh qhran kai aima traumatiwn pietai

25. kai eipen balak proV balaam oute kataraiV katarash moi auton oute eulogwn mh euloghshV auton

26. kai apokriqeiV balaam eipen tw balak ouk elalhsa soi legwn to rhma o ean lalhsh o qeoV touto poihsw

27. kai eipen balak proV balaam deuro paralabw se eiV topon allon ei aresei tw qew kai katarasai moi auton ekeiqen

28. kai parelaben balak ton balaam epi korufhn tou fogwr to parateinon eiV thn erhmon

29. kai eipen balaam proV balak oikodomhson moi wde epta bwmouV kai etoimason moi wde epta moscouV kai epta kriouV

30. kai epoihsen balak kaqaper eipen autw balaam kai anhnegken moscon kai krion epi ton bwmon

“Para mim, Deus está sempre fixo na minha mente e estampado no meu coração.” São Padre Pio de Pietrelcina