1. kai autai ai geneseiV aarwn kai mwush en h hmera elalhsen kurioV tw mwush en orei sina

2. kai tauta ta onomata twn uiwn aarwn prwtotokoV nadab kai abioud eleazar kai iqamar

3. tauta ta onomata twn uiwn aarwn oi iereiV oi hleimmenoi ouV eteleiwsan taV ceiraV autwn ierateuein

4. kai eteleuthsen nadab kai abioud enanti kuriou prosferontwn autwn pur allotrion enanti kuriou en th erhmw sina kai paidia ouk hn autoiV kai ierateusen eleazar kai iqamar met' aarwn tou patroV autwn

5. kai elalhsen kurioV proV mwushn legwn

6. labe thn fulhn leui kai sthseiV autouV enantion aarwn tou ierewV kai leitourghsousin autw

7. kai fulaxousin taV fulakaV autou kai taV fulakaV twn uiwn israhl enanti thV skhnhV tou marturiou ergazesqai ta erga thV skhnhV

8. kai fulaxousin panta ta skeuh thV skhnhV tou marturiou kai taV fulakaV twn uiwn israhl kata panta ta erga thV skhnhV

9. kai dwseiV touV leuitaV aarwn kai toiV uioiV autou toiV iereusin doma dedomenoi outoi moi eisin apo twn uiwn israhl

10. kai aarwn kai touV uiouV autou katasthseiV epi thV skhnhV tou marturiou kai fulaxousin thn ierateian autwn kai panta ta kata ton bwmon kai esw tou katapetasmatoV kai o allogenhV o aptomenoV apoqaneitai

11. kai elalhsen kurioV proV mwushn legwn

12. kai egw idou eilhfa touV leuitaV ek mesou twn uiwn israhl anti pantoV prwtotokou dianoigontoV mhtran para twn uiwn israhl lutra autwn esontai kai esontai emoi oi leuitai

13. emoi gar pan prwtotokon en h hmera epataxa pan prwtotokon en gh aiguptou hgiasa emoi pan prwtotokon en israhl apo anqrwpou ewV kthnouV emoi esontai egw kurioV

14. kai elalhsen kurioV proV mwushn en th erhmw sina legwn

15. episkeyai touV uiouV leui kat' oikouV patriwn autwn kata dhmouV autwn kata suggeneiaV autwn pan arsenikon apo mhniaiou kai epanw episkeyasqe autouV

16. kai epeskeyanto autouV mwushV kai aarwn dia fwnhV kuriou on tropon sunetaxen autoiV kurioV

17. kai hsan outoi oi uioi leui ex onomatwn autwn gedswn kaaq kai merari

18. kai tauta ta onomata twn uiwn gedswn kata dhmouV autwn lobeni kai semei

19. kai uioi kaaq kata dhmouV autwn amram kai issaar cebrwn kai ozihl

20. kai uioi merari kata dhmouV autwn mooli kai mousi outoi eisin dhmoi twn leuitwn kat' oikouV patriwn autwn

21. tw gedswn dhmoV tou lobeni kai dhmoV tou semei outoi dhmoi tou gedswn

22. h episkeyiV autwn kata ariqmon pantoV arsenikou apo mhniaiou kai epanw h episkeyiV autwn eptakiscilioi kai pentakosioi

23. kai uioi gedswn opisw thV skhnhV para qalassan parembalousin

24. kai o arcwn oikou patriaV tou dhmou tou gedswn elisaf uioV lahl

25. kai h fulakh uiwn gedswn en th skhnh tou marturiou h skhnh kai to kalumma kai to katakalumma thV quraV thV skhnhV tou marturiou

26. kai ta istia thV aulhV kai to katapetasma thV pulhV thV aulhV thV oushV epi thV skhnhV kai ta kataloipa pantwn twn ergwn autou

27. tw kaaq dhmoV o amramiV kai dhmoV o saariV kai dhmoV o cebrwniV kai dhmoV o ozihliV outoi eisin dhmoi tou kaaq

28. kata ariqmon pan arsenikon apo mhniaiou kai epanw oktakiscilioi kai exakosioi fulassonteV taV fulakaV twn agiwn

29. oi dhmoi twn uiwn kaaq parembalousin ek plagiwn thV skhnhV kata liba

30. kai o arcwn oikou patriwn twn dhmwn tou kaaq elisafan uioV ozihl

31. kai h fulakh autwn h kibwtoV kai h trapeza kai h lucnia kai ta qusiasthria kai ta skeuh tou agiou osa leitourgousin en autoiV kai to katakalumma kai panta ta erga autwn

32. kai o arcwn epi twn arcontwn twn leuitwn eleazar o uioV aarwn tou ierewV kaqestamenoV fulassein taV fulakaV twn agiwn

33. tw merari dhmoV o mooli kai dhmoV o mousi outoi eisin dhmoi merari

34. h episkeyiV autwn kata ariqmon pan arsenikon apo mhniaiou kai epanw exakiscilioi kai penthkonta

35. kai o arcwn oikou patriwn tou dhmou tou merari sourihl uioV abicail ek plagiwn thV skhnhV parembalousin proV borran

36. h episkeyiV h fulakh uiwn merari taV kefalidaV thV skhnhV kai touV moclouV authV kai touV stulouV authV kai taV baseiV authV kai panta ta skeuh autwn kai ta erga autwn

37. kai touV stulouV thV aulhV kuklw kai taV baseiV autwn kai touV passalouV kai touV kalouV autwn

38. kai oi paremballonteV kata proswpon thV skhnhV tou marturiou ap' anatolhV mwushV kai aarwn kai oi uioi autou fulassonteV taV fulakaV tou agiou eiV taV fulakaV twn uiwn israhl kai o allogenhV o aptomenoV apoqaneitai

39. pasa h episkeyiV twn leuitwn ouV epeskeyato mwushV kai aarwn dia fwnhV kuriou kata dhmouV autwn pan arsenikon apo mhniaiou kai epanw duo kai eikosi ciliadeV

40. kai eipen kurioV proV mwushn legwn episkeyai pan prwtotokon arsen twn uiwn israhl apo mhniaiou kai epanw kai labe ton ariqmon ex onomatoV

41. kai lhmyh touV leuitaV emoi egw kurioV anti pantwn twn prwtotokwn twn uiwn israhl kai ta kthnh twn leuitwn anti pantwn twn prwtotokwn en toiV kthnesin twn uiwn israhl

42. kai epeskeyato mwushV on tropon eneteilato kurioV pan prwtotokon en toiV uioiV israhl

43. kai egenonto panta ta prwtotoka ta arsenika kata ariqmon ex onomatoV apo mhniaiou kai epanw ek thV episkeyewV autwn duo kai eikosi ciliadeV treiV kai ebdomhkonta kai diakosioi

44. kai elalhsen kurioV proV mwushn legwn

45. labe touV leuitaV anti pantwn twn prwtotokwn twn uiwn israhl kai ta kthnh twn leuitwn anti twn kthnwn autwn kai esontai emoi oi leuitai egw kurioV

46. kai ta lutra triwn kai ebdomhkonta kai diakosiwn oi pleonazonteV para touV leuitaV apo twn prwtotokwn twn uiwn israhl

47. kai lhmyh pente siklouV kata kefalhn kata to didracmon to agion lhmyh eikosi obolouV tou siklou

48. kai dwseiV to argurion aarwn kai toiV uioiV autou lutra twn pleonazontwn en autoiV

49. kai elaben mwushV to argurion ta lutra twn pleonazontwn eiV thn eklutrwsin twn leuitwn

50. para twn prwtotokwn twn uiwn israhl elaben to argurion ciliouV triakosiouV exhkonta pente siklouV kata ton siklon ton agion

51. kai edwken mwushV ta lutra twn pleonazontwn aarwn kai toiV uioiV autou dia fwnhV kuriou on tropon sunetaxen kurioV tw mwush

“No juízo final daremos contas a Deus até de uma palavra inútil que tenhamos dito.” São Padre Pio de Pietrelcina