1. kai tw mhni tw ebdomw mia tou mhnoV epiklhtoV agia estai umin pan ergon latreuton ou poihsete hmera shmasiaV estai umin

2. kai poihsete olokautwmata eiV osmhn euwdiaV kuriw moscon ena ek bown krion ena amnouV eniausiouV epta amwmouV

3. h qusia autwn semidaliV anapepoihmenh en elaiw tria dekata tw moscw tw eni kai duo dekata tw kriw tw eni

4. dekaton dekaton tw amnw tw eni toiV epta amnoiV

5. kai cimaron ex aigwn ena peri amartiaV exilasasqai peri umwn

6. plhn twn olokautwmatwn thV noumhniaV kai ai qusiai autwn kai ai spondai autwn kai to olokautwma to dia pantoV kai ai qusiai autwn kai ai spondai autwn kata thn sugkrisin autwn eiV osmhn euwdiaV kuriw

7. kai th dekath tou mhnoV toutou epiklhtoV agia estai umin kai kakwsete taV yucaV umwn kai pan ergon ou poihsete

8. kai prosoisete olokautwmata eiV osmhn euwdiaV karpwmata kuriw moscon ena ek bown krion ena amnouV eniausiouV epta amwmoi esontai umin

9. h qusia autwn semidaliV anapepoihmenh en elaiw tria dekata tw moscw tw eni kai duo dekata tw kriw tw eni

10. dekaton dekaton tw amnw tw eni eiV touV epta amnouV

11. kai cimaron ex aigwn ena peri amartiaV exilasasqai peri umwn plhn to peri thV amartiaV thV exilasewV kai h olokautwsiV h dia pantoV h qusia authV kai h spondh authV kata thn sugkrisin eiV osmhn euwdiaV karpwma kuriw

12. kai th pentekaidekath hmera tou mhnoV tou ebdomou toutou epiklhtoV agia estai umin pan ergon latreuton ou poihsete kai eortasete authn eorthn kuriw epta hmeraV

13. kai prosaxete olokautwmata karpwmata eiV osmhn euwdiaV kuriw th hmera th prwth moscouV ek bown treiV kai deka kriouV duo amnouV eniausiouV deka tessaraV amwmoi esontai

14. ai qusiai autwn semidaliV anapepoihmenh en elaiw tria dekata tw moscw tw eni toiV triskaideka moscoiV kai duo dekata tw kriw tw eni epi touV duo kriouV

15. dekaton dekaton tw amnw tw eni epi touV tessaraV kai deka amnouV

16. kai cimaron ex aigwn ena peri amartiaV plhn thV olokautwsewV thV dia pantoV ai qusiai autwn kai ai spondai autwn

17. kai th hmera th deutera moscouV dwdeka kriouV duo amnouV eniausiouV tessaraV kai deka amwmouV

18. h qusia autwn kai h spondh autwn toiV moscoiV kai toiV krioiV kai toiV amnoiV kata ariqmon autwn kata thn sugkrisin autwn

19. kai cimaron ex aigwn ena peri amartiaV plhn thV olokautwsewV thV dia pantoV ai qusiai autwn kai ai spondai autwn

20. th hmera th trith moscouV endeka kriouV duo amnouV eniausiouV tessaraV kai deka amwmouV

21. h qusia autwn kai h spondh autwn toiV moscoiV kai toiV krioiV kai toiV amnoiV kata ariqmon autwn kata thn sugkrisin autwn

22. kai cimaron ex aigwn ena peri amartiaV plhn thV olokautwsewV thV dia pantoV ai qusiai autwn kai ai spondai autwn

23. th hmera th tetarth moscouV deka kriouV duo amnouV eniausiouV tessaraV kai deka amwmouV

24. ai qusiai autwn kai ai spondai autwn toiV moscoiV kai toiV krioiV kai toiV amnoiV kata ariqmon autwn kata thn sugkrisin autwn

25. kai cimaron ex aigwn ena peri amartiaV plhn thV olokautwsewV thV dia pantoV ai qusiai autwn kai ai spondai autwn

26. th hmera th pempth moscouV ennea kriouV duo amnouV eniausiouV tessaraV kai deka amwmouV

27. ai qusiai autwn kai ai spondai autwn toiV moscoiV kai toiV krioiV kai toiV amnoiV kata ariqmon autwn kata thn sugkrisin autwn

28. kai cimaron ex aigwn ena peri amartiaV plhn thV olokautwsewV thV dia pantoV ai qusiai autwn kai ai spondai autwn

29. th hmera th ekth moscouV oktw kriouV duo amnouV eniausiouV deka tessaraV amwmouV

30. ai qusiai autwn kai ai spondai autwn toiV moscoiV kai toiV krioiV kai toiV amnoiV kata ariqmon autwn kata thn sugkrisin autwn

31. kai cimaron ex aigwn ena peri amartiaV plhn thV olokautwsewV thV dia pantoV ai qusiai autwn kai ai spondai autwn

32. th hmera th ebdomh moscouV epta kriouV duo amnouV eniausiouV tessaraV kai deka amwmouV

33. ai qusiai autwn kai ai spondai autwn toiV moscoiV kai toiV krioiV kai toiV amnoiV kata ariqmon autwn kata thn sugkrisin autwn

34. kai cimaron ex aigwn ena peri amartiaV plhn thV olokautwsewV thV dia pantoV ai qusiai autwn kai ai spondai autwn

35. kai th hmera th ogdoh exodion estai umin pan ergon latreuton ou poihsete en auth

36. kai prosaxete olokautwmata eiV osmhn euwdiaV karpwmata kuriw moscon ena krion ena amnouV eniausiouV epta amwmouV

37. ai qusiai autwn kai ai spondai autwn tw moscw kai tw kriw kai toiV amnoiV kata ariqmon autwn kata thn sugkrisin autwn

38. kai cimaron ex aigwn ena peri amartiaV plhn thV olokautwsewV thV dia pantoV ai qusiai autwn kai ai spondai autwn

39. tauta poihsete kuriw en taiV eortaiV umwn plhn twn eucwn umwn kai ta ekousia umwn kai ta olokautwmata umwn kai taV qusiaV umwn kai taV spondaV umwn kai ta swthria umwn

“Que o Espírito Santo guie a sua inteligência, faça-o descobrir a verdade escondida na Sagrada Escritura e inflame a sua vontade para praticá-la.” São Padre Pio de Pietrelcina