1. kai elalhsen kurioV proV mwushn epi dusmwn mwab para ton iordanhn kata iericw legwn

2. suntaxon toiV uioiV israhl kai dwsousin toiV leuitaiV apo twn klhrwn katascesewV autwn poleiV katoikein kai ta proasteia twn polewn kuklw autwn dwsousin toiV leuitaiV

3. kai esontai autoiV ai poleiV katoikein kai ta aforismata autwn estai toiV kthnesin autwn kai pasi toiV tetraposin autwn

4. kai ta sugkurounta twn polewn aV dwsete toiV leuitaiV apo teicouV thV polewV kai exw disciliouV phceiV kuklw

5. kai metrhseiV exw thV polewV to klitoV to proV anatolaV disciliouV phceiV kai to klitoV to proV liba disciliouV phceiV kai to klitoV to proV qalassan disciliouV phceiV kai to klitoV to proV borran disciliouV phceiV kai h poliV meson toutou estai umin kai ta omora twn polewn

6. kai taV poleiV dwsete toiV leuitaiV taV ex poleiV twn fugadeuthriwn aV dwsete feugein ekei tw foneusanti kai proV tautaiV tessarakonta kai duo poleiV

7. pasaV taV poleiV dwsete toiV leuitaiV tessarakonta kai oktw poleiV tautaV kai ta proasteia autwn

8. kai taV poleiV aV dwsete apo thV katascesewV uiwn israhl apo twn ta polla polla kai apo twn elattonwn elattw ekastoV kata thn klhronomian autou hn klhronomhsousin dwsousin apo twn polewn toiV leuitaiV

9. kai elalhsen kurioV proV mwushn legwn

10. lalhson toiV uioiV israhl kai ereiV proV autouV umeiV diabainete ton iordanhn eiV ghn canaan

11. kai diasteleite umin autoiV poleiV fugadeuthria estai umin fugein ekei ton foneuthn paV o pataxaV yuchn akousiwV

12. kai esontai ai poleiV umin fugadeuthria apo agcisteuontoV to aima kai ou mh apoqanh o foneuwn ewV an sth enanti thV sunagwghV eiV krisin

13. kai ai poleiV aV dwsete taV ex poleiV fugadeuthria esontai umin

14. taV treiV poleiV dwsete en tw peran tou iordanou kai taV treiV poleiV dwsete en gh canaan

15. fugadion estai toiV uioiV israhl kai tw proshlutw kai tw paroikw tw en umin esontai ai poleiV autai eiV fugadeuthrion fugein ekei panti pataxanti yuchn akousiwV

16. ean de en skeuei sidhrou pataxh auton kai teleuthsh foneuthV estin qanatw qanatousqw o foneuthV

17. ean de en liqw ek ceiroV en w apoqaneitai en autw pataxh auton kai apoqanh foneuthV estin qanatw qanatousqw o foneuthV

18. ean de en skeuei xulinw ek ceiroV ex ou apoqaneitai en autw pataxh auton kai apoqanh foneuthV estin qanatw qanatousqw o foneuthV

19. o agcisteuwn to aima outoV apoktenei ton foneusanta otan sunanthsh autw outoV apoktenei auton

20. ean de di' ecqran wsh auton kai epirriyh ep' auton pan skeuoV ex enedrou kai apoqanh

21. h dia mhnin epataxen auton th ceiri kai apoqanh qanatw qanatousqw o pataxaV foneuthV estin qanatw qanatousqw o foneuwn o agcisteuwn to aima apoktenei ton foneusanta en tw sunanthsai autw

22. ean de exapina ou di' ecqran wsh auton h epirriyh ep' auton pan skeuoV ouk ex enedrou

23. h panti liqw en w apoqaneitai en autw ouk eidwV kai epipesh ep' auton kai apoqanh autoV de ouk ecqroV autou hn oude zhtwn kakopoihsai auton

24. kai krinei h sunagwgh ana meson tou pataxantoV kai ana meson tou agcisteuontoV to aima kata ta krimata tauta

25. kai exeleitai h sunagwgh ton foneusanta apo tou agcisteuontoV to aima kai apokatasthsousin auton h sunagwgh eiV thn polin tou fugadeuthriou autou ou katefugen kai katoikhsei ekei ewV an apoqanh o iereuV o megaV on ecrisan auton tw elaiw tw agiw

26. ean de exodw exelqh o foneusaV ta oria thV polewV eiV hn katefugen ekei

27. kai eurh auton o agcisteuwn to aima exw twn oriwn thV polewV katafughV autou kai foneush o agcisteuwn to aima ton foneusanta ouk enocoV estin

28. en gar th polei thV katafughV katoikeitw ewV an apoqanh o iereuV o megaV kai meta to apoqanein ton ierea ton megan epanastrafhsetai o foneusaV eiV thn ghn thV katascesewV autou

29. kai estai tauta umin eiV dikaiwma krimatoV eiV taV geneaV umwn en pasaiV taiV katoikiaiV umwn

30. paV pataxaV yuchn dia marturwn foneuseiV ton foneusanta kai martuV eiV ou marturhsei epi yuchn apoqanein

31. kai ou lhmyesqe lutra peri yuchV para tou foneusantoV tou enocou ontoV anaireqhnai qanatw gar qanatwqhsetai

32. ou lhmyesqe lutra tou fugein eiV polin twn fugadeuthriwn tou palin katoikein epi thV ghV ewV an apoqanh o iereuV o megaV

33. kai ou mh fonoktonhshte thn ghn eiV hn umeiV katoikeite to gar aima touto fonoktonei thn ghn kai ouk exilasqhsetai h gh apo tou aimatoV tou ekcuqentoV ep' authV all' epi tou aimatoV tou ekceontoV

34. kai ou mianeite thn ghn ef' hV katoikeite ep' authV ef' hV egw kataskhnwsw en umin egw gar eimi kurioV kataskhnwn en mesw twn uiwn israhl

“Não se aflija a ponto de perder a paz interior. Reze com perseverança, com confiança, com calma e serenidade.” São Padre Pio de Pietrelcina