1. A co do synów Aarona - oto ich podział. Synowie Aarona: Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar.

2. Nadab i Abihu umarli przed swoim ojcem i nie mieli synów, a urząd kapłański spełniali Eleazar i Itamar.

3. A potomków Eleazara i Achimeleka, potomków Itamara, podzielił Dawid z pomocą Sadoka wyznaczając im urzędy, stosownie do ich służby.

4. I okazało się, że potomków męskich Eleazara było daleko więcej niż potomków Itamara, wybrano więc spośród potomków Eleazara szesnastu naczelników rodów, a spośród potomków Itamara ośmiu naczelników rodów.

5. Wybrano ich za pomocą losów, na równi jednych i drugich, żeby książęta świątyni, książęta Boży, byli i z synów Eleazara, i z synów Itamara.

6. Szemajasz, syn Netaneela, pisarz spośród lewitów, spisał ich wobec króla, książąt, kapłana Sadoka, Achimeleka, syna Abiatara, naczelników rodów kapłańskich i lewickich, biorąc każdy ród na przemian, jeden z potomków Eleazara, drugi - z Itamara.

7. Pierwszy los padł na Jojariba, drugi na Jedejasza,

8. trzeci na Charima, czwarty na Seorima,

9. piąty na Malkiasza, szósty na Mijjamina,

10. siódmy na Hakkosa, ósmy na Abiasza,

11. dziewiąty na Jeszuę, dziesiąty na Szekaniasza,

12. jedenasty na Eliasziba, dwunasty na Jakima,

13. trzynasty na Chuppę, czternasty na Jeszebeaba,

14. piętnasty na Bilgę, szesnasty na Immera,

15. siedemnasty na Chezira, osiemnasty na Happissesa,

16. dziewiętnasty na Petachiasza, dwudziesty na Ezechiela,

17. dwudziesty pierwszy na Jakina, dwudziesty drugi na Gamula,

18. dwudziesty trzeci na Delajasza, a dwudziesty czwarty na Maazjasza.

19. Taka była ich kolejność, gdy przychodzili do domu Pańskiego na swoją służbę, zgodnie z zarządzeniami przekazanymi przez ich przodka Aarona, jak mu rozkazał Pan, Bóg Izraela.

20. Pozostali z synów Lewiego, z synów Amrama: Szubael, a z synów Szubaela: Jechdejasz.

21. Z Rechabiasza: Jiszszijasz, najstarszy z synów Rechabiasza.

22. Z Jisharytów: Szelomot; z synów Szelomota: Jachat.

23. Z synów Chebrona: pierwszy Jerijasz, drugi Amariasz, trzeci Jachazjel, czwarty Jekameam.

24. Synowie Uzzjela: Mika; z synów Miki: Szamir.

25. Brat Miki: Jiszszijasz; z synów Jiszszijasza: Zachariasz.

26. Synowie Merariego: Machli i Muszi; synowie Jaazijjasza, jego syna;

27. synowie Merariego z jego syna Jaazijjasza: Szoham, Zakkur i Ibri.

28. Z Machliego: Eleazar, który nie miał synów.

29. Z Kisza: syn Kisza, Jerachmeel.

30. Synowie Musziego: Machli, Eder i Jerimot. Ci byli potomkami Lewiego według ich rodów.

31. Także oni rzucali losy na podobieństwo braci swoich, potomków Aarona, w obecności króla Dawida, Sadoka, Achimeleka, naczelników rodów kapłańskich i lewickich, ród większy na równi ze swym najmłodszym bratnim rodem.

“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.”(Pe Pio) São Padre Pio de Pietrelcina