1. kai paV israhl o sullocismoV autwn kai outoi katagegrammenoi en bibliw twn basilewn israhl kai iouda meta twn apoikisqentwn eiV babulwna en taiV anomiaiV autwn

2. kai oi katoikounteV proteron en taiV katascesesin autwn en taiV polesin israhl oi iereiV oi leuitai kai oi dedomenoi

3. kai en ierousalhm katwkhsan apo twn uiwn iouda kai apo twn uiwn beniamin kai apo twn uiwn efraim kai manassh

4. gwqi uioV ammioud uiou amri uiou uiwn fareV uiou iouda

5. kai ek twn shlwni asaia prwtotokoV autou kai uioi autou

6. ek twn uiwn zara iihl kai adelfoi autwn exakosioi kai enenhkonta

7. kai ek twn uiwn beniamin salw uioV mosollam uiou wdouia uiou sanaa

8. kai ibanaa uioV iraam kai outoi uioi ozi uiou macir kai massalhm uioV safatia uiou ragouhl uiou banaia

9. kai adelfoi autwn kata geneseiV autwn ennakosioi penthkonta ex panteV oi andreV arconteV patriwn kat' oikouV patriwn autwn

10. kai apo twn ierewn iwdae kai iwarim kai iacin

11. kai azaria uioV celkia uiou mosollam uiou sadwk uiou maraiwq uiou acitwb hgoumenoV oikou tou qeou

12. kai adaia uioV iraam uiou pascwr uiou malcia kai maasaia uioV adihl uiou iediou uiou mosollam uiou maselmwq uiou emmhr

13. kai adelfoi autwn arconteV oikwn patriwn cilioi eptakosioi exhkonta iscuroi dunamei eiV ergasian leitourgiaV oikou tou qeou

14. kai ek twn leuitwn samaia uioV aswb uiou esrikam uiou asabia ek twn uiwn merari

15. kai bakbakar kai arhV kai galal kai manqaniaV uioV mica uiou zecri uiou asaf

16. kai abdia uioV samia uiou galal uiou idiqwn kai baracia uioV ossa uiou hlkana o katoikwn en taiV kwmaiV netwfati

17. oi pulwroi salwm kai akoub kai talman kai aiman kai adelfoi autwn salwm o arcwn

18. kai ewV tauthV en th pulh tou basilewV kat' anatolaV autai ai pulai twn parembolwn uiwn leui

19. kai salwm uioV kwrh uiou abiasaf uiou kore kai oi adelfoi autou eiV oikon patroV autou oi koritai epi twn ergwn thV leitourgiaV fulassonteV taV fulakaV thV skhnhV kai patereV autwn epi thV parembolhV kuriou fulassonteV thn eisodon

20. kai fineeV uioV eleazar hgoumenoV hn ep' autwn emprosqen kai outoi met' autou

21. zacariaV uioV masalami pulwroV thV quraV thV skhnhV tou marturiou

22. panteV oi eklektoi taiV pulaiV en taiV pulaiV diakosioi kai deka duo outoi en taiV aulaiV autwn o katalocismoV autwn toutouV esthsen dauid kai samouhl o blepwn th pistei autwn

23. kai outoi kai oi uioi autwn epi twn pulwn en oikw kuriou en oikw thV skhnhV tou fulassein

24. kata touV tessaraV anemouV hsan ai pulai kat' anatolaV qalassan borran noton

25. kai adelfoi autwn en taiV aulaiV autwn tou eisporeuesqai kata epta hmeraV apo kairou eiV kairon meta toutwn

26. oti en pistei eisin tessareV dunatoi twn pulwn oi leuitai hsan epi twn pastoforiwn kai epi twn qhsaurwn oikou tou qeou

27. kai perikuklw oikou tou qeou parembalousin oti ep' autouV fulakh kai outoi epi twn kleidwn to prwi prwi anoigein taV quraV tou ierou

28. kai ex autwn epi ta skeuh thV leitourgiaV oti en ariqmw eisoisousin auta kai en ariqmw exoisousin auta

29. kai ex autwn kaqestamenoi epi ta skeuh kai epi panta ta skeuh ta agia kai epi thV semidalewV tou oinou tou elaiou tou libanwtou kai twn arwmatwn

30. kai apo twn uiwn twn ierewn hsan mureyoi tou murou kai eiV ta arwmata

31. kai mattaqiaV ek twn leuitwn outoV o prwtotokoV tw salwm tw korith en th pistei epi ta erga thV qusiaV tou thganou tou megalou ierewV

32. kai banaiaV o kaaqithV ek twn adelfwn autwn epi twn artwn thV proqesewV tou etoimasai sabbaton kata sabbaton

33. kai outoi yaltwdoi arconteV twn patriwn twn leuitwn diatetagmenai efhmeriai oti hmera kai nux ep' autoiV en toiV ergoiV

34. outoi arconteV twn patriwn twn leuitwn kata geneseiV autwn arconteV outoi katwkhsan en ierousalhm

35. kai en gabawn katwkhsen pathr gabawn iihl kai onoma gunaikoV autou mowca

36. kai uioV autou o prwtotokoV abadwn kai sir kai kiV kai baal kai nhr kai nadab

37. kai gedour kai adelfoV kai zacaria kai makellwq

38. kai makellwq egennhsen ton samaa kai outoi en mesw twn adelfwn autwn katwkhsan en ierousalhm meta twn adelfwn autwn

39. kai nhr egennhsen ton kiV kai kiV egennhsen ton saoul kai saoul egennhsen ton iwnaqan kai ton melcisoue kai ton aminadab kai ton isbaal

40. kai uioV iwnaqan maribaal kai maribaal egennhsen ton mica

41. kai uioi mica faiqwn kai malac kai qarac

42. kai acaz egennhsen ton iada kai iada egennhsen ton galemeq kai ton gazmwq kai ton zambri kai zambri egennhsen ton masa

43. kai masa egennhsen ton baana rafaia uioV autou eleasa uioV autou eshl uioV autou

44. kai tw eshl ex uioi kai tauta ta onomata autwn esdrikam prwtotokoV autou ismahl kai saria kai abdia kai anan outoi uioi eshl

“E’ na dor que o amor se torna mais forte.” São Padre Pio de Pietrelcina