1. kai apesteilen ciram basileuV turou aggelouV proV dauid kai xula kedrina kai oikodomouV toicwn kai tektonaV xulwn tou oikodomhsai autw oikon

2. kai egnw dauid oti htoimhsen auton kurioV epi israhl oti huxhqh eiV uyoV h basileia autou dia ton laon autou israhl

3. kai elaben dauid eti gunaikaV en ierousalhm kai etecqhsan dauid eti uioi kai qugatereV

4. kai tauta ta onomata autwn twn tecqentwn oi hsan autw en ierousalhm samaa isobaam naqan salwmwn

5. kai ibaar kai elisae kai elifalet

6. kai nage kai nafag kai ianouou

7. kai elisamae kai balegdae kai elifalet

8. kai hkousan allofuloi oti ecrisqh dauid basileuV epi panta israhl kai anebhsan panteV oi allofuloi zhthsai ton dauid kai hkousen dauid kai exhlqen eiV apanthsin autoiV

9. kai allofuloi hlqon kai sunepeson en th koiladi twn gigantwn

10. kai hrwthsen dauid dia tou qeou legwn ei anabw epi touV allofulouV kai dwseiV autouV eiV taV ceiraV mou kai eipen autw kurioV anabhqi kai dwsw autouV eiV taV ceiraV sou

11. kai anebh eiV baalfarasin kai epataxen autouV ekei dauid kai eipen dauid diekoyen o qeoV touV ecqrouV mou en ceiri mou wV diakophn udatoV dia touto ekalesen to onoma tou topou ekeinou diakoph farasin

12. kai egkatelipon ekei touV qeouV autwn kai eipen dauid katakausai autouV en puri

13. kai proseqento eti allofuloi kai sunepesan eti en th koiladi twn gigantwn

14. kai hrwthsen dauid eti en qew kai eipen autw o qeoV ou poreush opisw autwn apostrefou ap' autwn kai paresh autoiV plhsion twn apiwn

15. kai estai en tw akousai se thn fwnhn tou susseismou twn akrwn twn apiwn tote exeleush eiV ton polemon oti exhlqen o qeoV emprosqen sou tou pataxai thn parembolhn twn allofulwn

16. kai epoihsen kaqwV eneteilato autw o qeoV kai epataxen thn parembolhn twn allofulwn apo gabawn ewV gazara

17. kai egeneto onoma dauid en pash th gh kai kurioV edwken ton fobon autou epi panta ta eqnh

“Que Jesus o mergulhe no esplendor da Sua imortal juventude.” São Padre Pio de Pietrelcina