1. kai elalhsen kurioV proV mwushn legwn

2. ekdikei thn ekdikhsin uiwn israhl ek twn madianitwn kai escaton prosteqhsh proV ton laon sou

3. kai elalhsen mwushV proV ton laon legwn exoplisate ex umwn andraV parataxasqai enanti kuriou epi madian apodounai ekdikhsin para tou kuriou th madian

4. ciliouV ek fulhV ciliouV ek fulhV ek paswn fulwn israhl aposteilate parataxasqai

5. kai exhriqmhsan ek twn ciliadwn israhl ciliouV ek fulhV dwdeka ciliadeV enwplismenoi eiV parataxin

6. kai apesteilen autouV mwushV ciliouV ek fulhV ciliouV ek fulhV sun dunamei autwn kai fineeV uion eleazar uiou aarwn tou ierewV kai ta skeuh ta agia kai ai salpiggeV twn shmasiwn en taiV cersin autwn

7. kai paretaxanto epi madian kaqa eneteilato kurioV tw mwush kai apekteinan pan arsenikon

8. kai touV basileiV madian apekteinan ama toiV traumatiaiV autwn kai ton euin kai ton sour kai ton rokom kai ton our kai ton robok pente basileiV madian kai ton balaam uion bewr apekteinan en romfaia sun toiV traumatiaiV autwn

9. kai epronomeusan taV gunaikaV madian kai thn aposkeuhn autwn kai ta kthnh autwn kai panta ta egkthta autwn kai thn dunamin autwn epronomeusan

10. kai pasaV taV poleiV autwn taV en taiV oikiaiV autwn kai taV epauleiV autwn eneprhsan en puri

11. kai elabon pasan thn pronomhn kai panta ta skula autwn apo anqrwpou ewV kthnouV

12. kai hgagon proV mwushn kai proV eleazar ton ierea kai proV pantaV uiouV israhl thn aicmalwsian kai ta skula kai thn pronomhn eiV thn parembolhn eiV arabwq mwab h estin epi tou iordanou kata iericw

13. kai exhlqen mwushV kai eleazar o iereuV kai panteV oi arconteV thV sunagwghV eiV sunanthsin autoiV exw thV parembolhV

14. kai wrgisqh mwushV epi toiV episkopoiV thV dunamewV ciliarcoiV kai ekatontarcoiV toiV ercomenoiV ek thV parataxewV tou polemou

15. kai eipen autoiV mwushV ina ti ezwgrhsate pan qhlu

16. autai gar hsan toiV uioiV israhl kata to rhma balaam tou aposthsai kai uperidein to rhma kuriou eneken fogwr kai egeneto h plhgh en th sunagwgh kuriou

17. kai nun apokteinate pan arsenikon en pash th apartia kai pasan gunaika htiV egnwken koithn arsenoV apokteinate

18. pasan thn apartian twn gunaikwn htiV ouk oiden koithn arsenoV zwgrhsate autaV

19. kai umeiV parembalete exw thV parembolhV epta hmeraV paV o anelwn kai o aptomenoV tou tetrwmenou agnisqhsetai th hmera th trith kai th hmera th ebdomh umeiV kai h aicmalwsia umwn

20. kai pan periblhma kai pan skeuoV dermatinon kai pasan ergasian ex aigeiaV kai pan skeuoV xulinon afagnieite

21. kai eipen eleazar o iereuV proV touV andraV thV dunamewV touV ercomenouV ek thV parataxewV tou polemou touto to dikaiwma tou nomou o sunetaxen kurioV tw mwush

22. plhn tou crusiou kai tou arguriou kai calkou kai sidhrou kai molibou kai kassiterou

23. pan pragma o dieleusetai en puri kai kaqarisqhsetai all' h tw udati tou agnismou agnisqhsetai kai panta osa ean mh diaporeuhtai dia puroV dieleusetai di' udatoV

24. kai pluneisqe ta imatia th hmera th ebdomh kai kaqarisqhsesqe kai meta tauta eiseleusesqe eiV thn parembolhn

25. kai elalhsen kurioV proV mwushn legwn

26. labe to kefalaion twn skulwn thV aicmalwsiaV apo anqrwpou ewV kthnouV su kai eleazar o iereuV kai oi arconteV twn patriwn thV sunagwghV

27. kai dieleite ta skula ana meson twn polemistwn twn ekporeuomenwn eiV thn parataxin kai ana meson pashV sunagwghV

28. kai afeleite teloV kuriw para twn anqrwpwn twn polemistwn twn ekpeporeumenwn eiV thn parataxin mian yuchn apo pentakosiwn apo twn anqrwpwn kai apo twn kthnwn kai apo twn bown kai apo twn probatwn kai apo twn aigwn

29. kai apo tou hmisouV autwn lhmyesqe kai dwseiV eleazar tw ierei taV aparcaV kuriou

30. kai apo tou hmisouV tou twn uiwn israhl lhmyh ena apo twn penthkonta apo twn anqrwpwn kai apo twn bown kai apo twn probatwn kai apo twn onwn kai apo pantwn twn kthnwn kai dwseiV auta toiV leuitaiV toiV fulassousin taV fulakaV en th skhnh kuriou

31. kai epoihsen mwushV kai eleazar o iereuV kaqa sunetaxen kurioV tw mwush

32. kai egenhqh to pleonasma thV pronomhV o epronomeusan oi andreV oi polemistai apo twn probatwn exakosiai ciliadeV kai ebdomhkonta kai pente ciliadeV

33. kai boeV duo kai ebdomhkonta ciliadeV

34. kai onoi mia kai exhkonta ciliadeV

35. kai yucai anqrwpwn apo twn gunaikwn ai ouk egnwsan koithn androV pasai yucai duo kai triakonta ciliadeV

36. kai egenhqh to hmiseuma h meriV twn ekpeporeumenwn eiV ton polemon ek tou ariqmou twn probatwn triakosiai kai triakonta ciliadeV kai eptakiscilia kai pentakosia

37. kai egeneto to teloV kuriw apo twn probatwn exakosia ebdomhkonta pente

38. kai boeV ex kai triakonta ciliadeV kai to teloV kuriw duo kai ebdomhkonta

39. kai onoi triakonta ciliadeV kai pentakosioi kai to teloV kuriw eiV kai exhkonta

40. kai yucai anqrwpwn ekkaideka ciliadeV kai to teloV autwn kuriw duo kai triakonta yucai

41. kai edwken mwushV to teloV kuriw to afairema tou qeou eleazar tw ierei kaqa sunetaxen kurioV tw mwush

42. apo tou hmiseumatoV twn uiwn israhl ouV dieilen mwushV apo twn andrwn twn polemistwn

43. kai egeneto to hmiseuma to thV sunagwghV apo twn probatwn triakosiai ciliadeV kai triakonta ciliadeV kai eptakiscilia kai pentakosia

44. kai boeV ex kai triakonta ciliadeV

45. onoi triakonta ciliadeV kai pentakosioi

46. kai yucai anqrwpwn ex kai deka ciliadeV

47. kai elaben mwushV apo tou hmiseumatoV twn uiwn israhl to en apo twn penthkonta apo twn anqrwpwn kai apo twn kthnwn kai edwken auta toiV leuitaiV toiV fulassousin taV fulakaV thV skhnhV kuriou on tropon sunetaxen kurioV tw mwush

48. kai proshlqon proV mwushn panteV oi kaqestamenoi eiV taV ciliarciaV thV dunamewV ciliarcoi kai ekatontarcoi

49. kai eipan proV mwushn oi paideV sou eilhfasin to kefalaion twn andrwn twn polemistwn twn par' hmwn kai ou diapefwnhken ap' autwn oude eiV

50. kai prosenhnocamen to dwron kuriw anhr o euren skeuoV crusoun clidwna kai yelion kai daktulion kai peridexion kai emplokion exilasasqai peri hmwn enanti kuriou

51. kai elaben mwushV kai eleazar o iereuV to crusion par' autwn pan skeuoV eirgasmenon

52. kai egeneto pan to crusion to afairema o afeilon kuriw ex kai deka ciliadeV kai eptakosioi kai penthkonta sikloi para twn ciliarcwn kai para twn ekatontarcwn

53. kai oi andreV oi polemistai epronomeusan ekastoV eautw

54. kai elaben mwushV kai eleazar o iereuV to crusion para twn ciliarcwn kai para twn ekatontarcwn kai eishnegken auta eiV thn skhnhn tou marturiou mnhmosunon twn uiwn israhl enanti kuriou

“Seja perseverante nas orações e nas santas leituras.” São Padre Pio de Pietrelcina