1. kai elalhsen kurioV proV mwushn en th erhmw sina en tw etei tw deuterw exelqontwn autwn ek ghV aiguptou en tw mhni tw prwtw legwn

2. eipon kai poieitwsan oi uioi israhl to pasca kaq' wran autou

3. th tessareskaidekath hmera tou mhnoV tou prwtou proV esperan poihseiV auto kata kairouV kata ton nomon autou kai kata thn sugkrisin autou poihseiV auto

4. kai elalhsen mwushV toiV uioiV israhl poihsai to pasca

5. enarcomenou th tessareskaidekath hmera tou mhnoV en th erhmw tou sina kaqa sunetaxen kurioV tw mwush outwV epoihsan oi uioi israhl

6. kai paregenonto oi andreV oi hsan akaqartoi epi yuch anqrwpou kai ouk hdunanto poihsai to pasca en th hmera ekeinh kai proshlqon enantion mwush kai aarwn en ekeinh th hmera

7. kai eipan oi andreV ekeinoi proV auton hmeiV akaqartoi epi yuch anqrwpou mh oun usterhswmen prosenegkai to dwron kuriw kata kairon autou en mesw uiwn israhl

8. kai eipen proV autouV mwushV sthte autou kai akousomai ti enteleitai kurioV peri umwn

9. kai elalhsen kurioV proV mwushn legwn

10. lalhson toiV uioiV israhl legwn anqrwpoV anqrwpoV oV ean genhtai akaqartoV epi yuch anqrwpou h en odw makran umin h en taiV geneaiV umwn kai poihsei to pasca kuriw

11. en tw mhni tw deuterw en th tessareskaidekath hmera to proV esperan poihsousin auto ep' azumwn kai pikridwn fagontai auto

12. ou kataleiyousin ap' autou eiV to prwi kai ostoun ou suntriyousin ap' autou kata ton nomon tou pasca poihsousin auto

13. kai anqrwpoV oV ean kaqaroV h kai en odw makra ouk estin kai usterhsh poihsai to pasca exoleqreuqhsetai h yuch ekeinh ek tou laou authV oti to dwron kuriw ou proshnegken kata ton kairon autou amartian autou lhmyetai o anqrwpoV ekeinoV

14. ean de proselqh proV umaV proshlutoV en th gh umwn kai poihsei to pasca kuriw kata ton nomon tou pasca kai kata thn suntaxin autou poihsei auto nomoV eiV estai umin kai tw proshlutw kai tw autocqoni thV ghV

15. kai th hmera h estaqh h skhnh ekaluyen h nefelh thn skhnhn ton oikon tou marturiou kai to esperaV hn epi thV skhnhV wV eidoV puroV ewV prwi

16. outwV egineto dia pantoV h nefelh ekalupten authn hmeraV kai eidoV puroV thn nukta

17. kai hnika anebh h nefelh apo thV skhnhV kai meta tauta aphran oi uioi israhl kai en tw topw ou an esth h nefelh ekei parenebalon oi uioi israhl

18. dia prostagmatoV kuriou parembalousin oi uioi israhl kai dia prostagmatoV kuriou aparousin pasaV taV hmeraV en aiV skiazei h nefelh epi thV skhnhV parembalousin oi uioi israhl

19. kai otan efelkhtai h nefelh epi thV skhnhV hmeraV pleiouV kai fulaxontai oi uioi israhl thn fulakhn tou qeou kai ou mh exarwsin

20. kai estai otan skepash h nefelh hmeraV ariqmw epi thV skhnhV dia fwnhV kuriou parembalousin kai dia prostagmatoV kuriou aparousin

21. kai estai otan genhtai h nefelh af' esperaV ewV prwi kai anabh h nefelh to prwi kai aparousin hmeraV h nuktoV

22. mhnoV hmeraV pleonazoushV thV nefelhV skiazoushV ep' authV parembalousin oi uioi israhl kai ou mh aparwsin

23. oti dia prostagmatoV kuriou aparousin thn fulakhn kuriou efulaxanto dia prostagmatoV kuriou en ceiri mwush

“Que Nossa Senhora nos obtenha o amor à cruz, aos sofrimentos e às dores.” São Padre Pio de Pietrelcina