1. kai elalhsen kurioV proV mwushn legwn

2. lalhson tw aarwn kai ereiV proV auton otan epitiqhV touV lucnouV ek merouV kata proswpon thV lucniaV fwtiousin oi epta lucnoi

3. kai epoihsen outwV aarwn ek tou enoV merouV kata proswpon thV lucniaV exhyen touV lucnouV authV kaqa sunetaxen kurioV tw mwush

4. kai auth h kataskeuh thV lucniaV sterea crush o kauloV authV kai ta krina authV sterea olh kata to eidoV o edeixen kurioV tw mwush outwV epoihsen thn lucnian

5. kai elalhsen kurioV proV mwushn legwn

6. labe touV leuitaV ek mesou uiwn israhl kai afagnieiV autouV

7. kai outwV poihseiV autoiV ton agnismon autwn perirraneiV autouV udwr agnismou kai epeleusetai xuron epi pan to swma autwn kai plunousin ta imatia autwn kai kaqaroi esontai

8. kai lhmyontai moscon ena ek bown kai toutou qusian semidalewV anapepoihmenhn en elaiw kai moscon eniausion ek bown lhmyh peri amartiaV

9. kai prosaxeiV touV leuitaV enanti thV skhnhV tou marturiou kai sunaxeiV pasan sunagwghn uiwn israhl

10. kai prosaxeiV touV leuitaV enanti kuriou kai epiqhsousin oi uioi israhl taV ceiraV autwn epi touV leuitaV

11. kai aforiei aarwn touV leuitaV apodoma enanti kuriou para twn uiwn israhl kai esontai wste ergazesqai ta erga kuriou

12. oi de leuitai epiqhsousin taV ceiraV epi taV kefalaV twn moscwn kai poihsei ton ena peri amartiaV kai ton ena eiV olokautwma kuriw exilasasqai peri autwn

13. kai sthseiV touV leuitaV enanti kuriou kai enanti aarwn kai enanti twn uiwn autou kai apodwseiV autouV apodoma enanti kuriou

14. kai diasteleiV touV leuitaV ek mesou uiwn israhl kai esontai emoi

15. kai meta tauta eiseleusontai oi leuitai ergazesqai ta erga thV skhnhV tou marturiou kai kaqarieiV autouV kai apodwseiV autouV enanti kuriou

16. oti apodoma apodedomenoi outoi moi eisin ek mesou uiwn israhl anti twn dianoigontwn pasan mhtran prwtotokwn pantwn ek twn uiwn israhl eilhfa autouV emoi

17. oti emoi pan prwtotokon en uioiV israhl apo anqrwpou ewV kthnouV h hmera epataxa pan prwtotokon en gh aiguptw hgiasa autouV emoi

18. kai elabon touV leuitaV anti pantoV prwtotokou en uioiV israhl

19. kai apedwka touV leuitaV apodoma dedomenouV aarwn kai toiV uioiV autou ek mesou uiwn israhl ergazesqai ta erga twn uiwn israhl en th skhnh tou marturiou kai exilaskesqai peri twn uiwn israhl kai ouk estai en toiV uioiV israhl proseggizwn proV ta agia

20. kai epoihsen mwushV kai aarwn kai pasa sunagwgh uiwn israhl toiV leuitaiV kaqa eneteilato kurioV tw mwush peri twn leuitwn outwV epoihsan autoiV oi uioi israhl

21. kai hgnisanto oi leuitai kai eplunanto ta imatia kai apedwken autouV aarwn apodoma enanti kuriou kai exilasato peri autwn aarwn afagnisasqai autouV

22. kai meta tauta eishlqon oi leuitai leitourgein thn leitourgian autwn en th skhnh tou marturiou enanti aarwn kai enanti twn uiwn autou kaqwV sunetaxen kurioV tw mwush peri twn leuitwn outwV epoihsan autoiV

23. kai elalhsen kurioV proV mwushn legwn

24. touto estin to peri twn leuitwn apo pentekaieikosaetouV kai epanw eiseleusontai energein en th skhnh tou marturiou

25. kai apo penthkontaetouV aposthsetai apo thV leitourgiaV kai ouk ergatai eti

26. kai leitourghsei o adelfoV autou en th skhnh tou marturiou fulassein fulakaV erga de ouk ergatai outwV poihseiV toiV leuitaiV en taiV fulakaiV autwn

“Deus ama quem segue o caminho da virtude.” São Padre Pio de Pietrelcina