1. kai elalhsen kurioV proV mwushn legwn

2. enteilai toiV uioiV israhl kai ereiV proV autouV umeiV eisporeuesqe eiV thn ghn canaan auth estai umin eiV klhronomian gh canaan sun toiV orioiV authV

3. kai estai umin to klitoV to proV liba apo erhmou sin ewV ecomenon edwm kai estai umin ta oria proV liba apo merouV thV qalasshV thV alukhV apo anatolwn

4. kai kuklwsei umaV ta oria apo liboV proV anabasin akrabin kai pareleusetai senna kai estai h diexodoV autou proV liba kadhV tou barnh kai exeleusetai eiV epaulin arad kai pareleusetai asemwna

5. kai kuklwsei ta oria apo asemwna ceimarroun aiguptou kai estai h diexodoV h qalassa

6. kai ta oria thV qalasshV estai umin h qalassa h megalh oriei touto estai umin ta oria thV qalasshV

7. kai touto estai ta oria umin proV borran apo thV qalasshV thV megalhV katametrhsete umin autoiV para to oroV to oroV

8. kai apo tou orouV to oroV katametrhsete autoiV eisporeuomenwn eiV emaq kai estai h diexodoV autou ta oria sarada

9. kai exeleusetai ta oria defrwna kai estai h diexodoV autou asernain touto estai umin oria apo borra

10. kai katametrhsete umin autoiV ta oria anatolwn apo asernain sepfama

11. kai katabhsetai ta oria apo sepfam arbhla apo anatolwn epi phgaV kai katabhsetai ta oria bhla epi nwtou qalasshV cenara apo anatolwn

12. kai katabhsetai ta oria epi ton iordanhn kai estai h diexodoV qalassa h alukh auth estai umin h gh kai ta oria authV kuklw

13. kai eneteilato mwushV toiV uioiV israhl legwn auth h gh hn kataklhronomhsete authn meta klhrou on tropon sunetaxen kurioV tw mwush dounai authn taiV ennea fulaiV kai tw hmisei fulhV manassh

14. oti elaben fulh uiwn roubhn kai fulh uiwn gad kat' oikouV patriwn autwn kai to hmisu fulhV manassh apelabon touV klhrouV autwn

15. duo fulai kai hmisu fulhV elabon touV klhrouV autwn peran tou iordanou kata iericw apo notou kat' anatolaV

16. kai elalhsen kurioV proV mwushn legwn

17. tauta ta onomata twn andrwn oi klhronomhsousin umin thn ghn eleazar o iereuV kai ihsouV o tou nauh

18. kai arconta ena ek fulhV lhmyesqe kataklhronomhsai umin thn ghn

19. kai tauta ta onomata twn andrwn thV fulhV iouda caleb uioV iefonnh

20. thV fulhV sumewn salamihl uioV emioud

21. thV fulhV beniamin eldad uioV caslwn

22. thV fulhV dan arcwn bakcir uioV egli

23. twn uiwn iwshf fulhV uiwn manassh arcwn anihl uioV oufi

24. thV fulhV uiwn efraim arcwn kamouhl uioV sabaqa

25. thV fulhV zaboulwn arcwn elisafan uioV farnac

26. thV fulhV uiwn issacar arcwn faltihl uioV oza

27. thV fulhV uiwn ashr arcwn aciwr uioV selemi

28. thV fulhV nefqali arcwn fadahl uioV benamioud

29. outoi oiV eneteilato kurioV katamerisai toiV uioiV israhl en gh canaan

“Caminhe sempre e somente no bem e dê, cada dia, um passo à frente na linha vertical, de baixo para cima.” São Padre Pio de Pietrelcina